Obowiązujący plan PŁASZOWSKA - KRZYWDA Logo
 

UWAGA:

Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
w sprawie o sygnaturze II SA/Kr 531/12) stwierdził nieważność uchwały Nr XXXIII/412/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda" w części: § 23 ust. 4 pkt 3 - w zakresie dotyczącym działek nr 265/3 i 292/14 położonych w terenie "MW5" oraz § 23 ust. 5 pkt 1 w zakresie również dotyczącym działek nr 265/3 i 292/14 położonych w terenie "MW5" i w zakresie terenów "MW4", "MW6"
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Orzeczenie jest prawomocne od dnia 16 lutego 2013 r.

 

Powierzchnia planu - 99,7 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXXIII/412/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PŁASZOWSKA - KRZYWDA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 597, poz. 7027 z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan obowiązuje od dnia 20 stycznia 2012 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 7 grudnia 2011 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 597, poz. 7027 z dnia 20 grudnia 2011 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXXIII/412/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW)

Plan obejmuje teren położony w zasięgu strefy miejskiej, pomiędzy dwoma obszarami uchwalonych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego "Zabłocie" i "Trasa Nowopłaszowska", oraz terenem będącym w dyspozycji PKP i stanowiącym teren zamknięty. Dwa wymienione wyżej plany miejscowe łączy projektowana Trasa Centralna, objęta wydaną już decyzją ULICP. Omawiany obszar w przeważającej części jest już zainwestowany zespołami zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej, lecz wymagła wprowadzenia regulacji koordynujących zagospodarowanie, w celu uporządkowania przedmiotowego terenu i uniknięcia chaosu obniżającego wartość przestrzeni. W obszarze "Płaszowska - Krzywda" istnieją również pewne rezerwy terenów dla zabudowy mieszkaniowej oraz komercyjnej, dlatego też celem szczególnym planu jest dbałość o ich racjonalne zagospodarowanie. Część terenu w rejonie ulic Płaszowskiej, Gromadzkiej, Sarmackiej, Koźlarskiej i Paproci, zachowała układ przestrzenny dawnej wsi i znajduje się w integracyjnej strefie ochrony wartości kulturowych, gdzie wymagane są działania respektujące i asymilujące istniejące wartości urbanistyczne i architektoniczne. Ochroną tą objęty jest także teren starej Tandety.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2012-01-20
Data publikacji:
2012-01-20
Data aktualizacji:
2020-07-21
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-21 09:58:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-05 07:59:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-23 12:07:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-04 12:55:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 08:22:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-26 11:50:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 14:20:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-12 13:05:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-12 12:06:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 14:59:13
TOMASZ GDULA
 Edycja