Wersja dokumentu z dnia 2019-01-07 14:19:33

Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru PARK ALEKSANDRY - POŁUDNIE

Logo
 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 16,9 ha,
Jednostka ewidencyjna Podgórze,
Dzielnica XII.BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 27 sierpnia 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXIII/1769/14 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK ALEKSANDRY - POŁUDNIE".

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
       
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJE:

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Park Aleksandry położony w dolinie potoku Bieżanowskiego stanowi cenny teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców dużych osiedli mieszkaniowych o wysokiej intensywności zabudowy - Nowy Prokocim i Nowy Bieżanów. Z uwagi na fakt, iż część docelowego terenu parku zajmują działki o nieuregulowanym statusie własnościowym, przy jednoczesnej presji inwestorów w kierunku maksymalizacji zabudowy przedmiotowego obszaru, konieczne jest wprowadzenie takich regulacji prawnych, które pozwolą na zachowanie publicznego charakteru tego miejsca jako terenów zieleni oraz na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą parku.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Aleksandry - Południe" ma wprowadzić ustalenia dotyczące ochrony istniejących wartości przyrodniczych i krajobrazowych w rozwiązaniach przestrzennych, relacji z terenami otaczającymi, obsługi komunikacyjnej oraz rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wersji obowiązującej od dnia 21 października 2010 r.
Uwagi dotyczące projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-22 12:38:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-27 13:06:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-08-27 09:33:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-24 11:18:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-16 13:58:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-07 14:19:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-07 12:03:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-07 12:01:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-18 11:41:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-17 09:15:51
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-05-17 09:15:06
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-07-26 09:20:02
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-07-20 10:05:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-21 09:41:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-22 11:18:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-28 11:35:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-31 08:32:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-21 12:55:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-10 14:35:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-12-11 08:48:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-09 13:00:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-09 13:00:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-12 11:29:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-12 11:28:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-02 15:11:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-02 15:11:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-02 12:29:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-02 12:20:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-06-24 10:39:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-06-20 13:17:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-06-03 12:22:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-08 12:39:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-04-22 08:43:56
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-04-12 08:01:22
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2012-11-15 14:34:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-15 14:33:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-09-05 11:44:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-09-05 11:43:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-09-05 11:43:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-01 11:13:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-19 12:35:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-03 14:19:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-29 14:03:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-29 14:03:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-01-19 08:27:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-12-23 09:28:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-12-22 11:18:56
TOMASZ GDULA
 Publikacja