BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

KOMUNIKAT 8/2011
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI KATASTROFY BUDOWLANEJ POLEGAJĄCEJ NA ZAWALENIU SIĘ CZĘŚCI OBIEKTU BUDOWLANEGO TJ. BIEGU SCHODOWEGO KLATKI SCHODOWEJ POMIĘDZY I A II PIĘTREM BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA
DZ. NR 134 OBR. 2 ŚRÓDMIEŚCIE PRZY
UL. WIELOPOLE 15 W KRAKOWIE

 

W oparciu o zebrany materiał dowodowy Komisja powołana Zarządzeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie Powiat Grodzki nr 12/11 z dnia 07.11.2011 r. ustaliła, iż przyczyną zaistniałej katastrofy budowlanej polegającej na zawaleniu się części obiektu budowlanego tj. biegu schodowego klatki schodowej pomiędzy I a II piętrem budynku zlokalizowanego na dz. nr 134 obr. 2 Śródmieście przy ul. Wielopole 15 w Krakowie było łączne wystąpienie następujących czynników:

 

1. Użytkowanie budynku mieszkalnego jako obiektu rozrywkowo-dyskotekowego pomimo zakazu jego użytkowania wydanego w 2007 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki czym właściciel naruszył przepisy art. 71 i 71a ustawy Prawo budowlane,

 

2. Użytkowanie obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem, łamanie przez właściciela zapisu art. 61 w tym w szczególności art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

 

3. Brak sprawdzenia bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych budynku z uwzględnieniem wielkości i rozkładu obciążeń przy użytkowaniu obiektu na cele rozrywkowo-dyskotekowe oraz warunków ochrony p.poż, higieniczno-sanitarnych oraz bezpieczeństwa pracy. Ponadto właściciel nie posiada zgody właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej na dokonanie zmiany sposobu użytkowania części obiektu z funkcji mieszkalnej na działalność rozrywkowo-dyskotekową oraz nie uzyskał stosownych uzgodnień i opinii właściwych organów Straży Pożarnej, Inspekcji Pracy oraz służb konserwatorskich.

 

4. Niezapewnienie przez właściciela dokonywania wszystkich obowiązkowych okresowych kontroli stanu technicznego budynku oraz nierzetelność w wykonywanych sporadycznie okresowych kontrolach stanu technicznego, dokonywanie kontroli tylko w wybranym zakresie, brak sprawdzenia wszystkich wymagających okresowego przeglądu elementów konstrukcyjnych budynku, w tym stropów i klatki schodowej, czym właściciel zakresie naruszył art. 62 ustawy Prawo budowlane.

 

5. Brak wykonywania zaleceń wynikających z wykonanych dla budynku przeglądów i opracowań technicznych co skutkowało narażeniem bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania,

 

6. Nadmierne przeciążenie osłabionych wsporników kamiennych kształtujących konstrukcję schodów, spowodowane zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na cele rozrywkowo-dyskotekowe,

 

7. Niedopuszczalna ingerencja w elementy konstrukcyjne budynku poprzez wykonanie odwiertów i zastosowanie w strefach przypodporowych kotew mechanicznych rozporowych niezgodne ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną oraz bez pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Krakowie - Powiat Grodzki
mgr inż. Małgorzata Boryczko