Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Czyżyny - Pas Startowy – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 2 grudnia 2011 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 9 stycznia 2012 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do miejscowego planu - Zarządzenie Nr 2343/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2012 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 21 grudnia 2012 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 31 stycznia do 28 lutego 2013 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 4 lutego 2013 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 14 marca 2013 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu miejscowego planu - Zarządzenie Nr 904/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2013 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1450/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2013 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 12 czerwca 2013 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 26 czerwca 2013 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr LXXVII/1132/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 9 lipca 2013 r., poz. 4404.


strona bipPowrót do strony głównej planu