Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Czyżyny - Pas Startowy – Projekt planu

 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyProjekt planu został wykonany przez INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie (patrz: zasady ponownego wykorzystania)PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 1450/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2013 r.

DRUK NR 1283:
- pierwsze czytanie projektu uchwały w dniu 12 czerwca 2013 r.,
- drugie czytanie projektu uchwały w dniu 26 czerwca 2013 r. - Rada podjęła uchwałę Nr LXXVII/1132/13 w sprawie uchwalenia planu.dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 80 MB)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipStenogram z sesji LXXVI - 12 czerwca 2013 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

strona bipStenogram z sesji LXXVII - 26 czerwca 2013 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

dokument pdf-tekstFragment dotyczący głosowania nad uchwaleniem planu
* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu

strona bipPonowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady