Historia sporządzenia planu CZYŻYNY - PAS STARTOWY Logo
 

Powierzchnia planu - 60,8 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XIV Czyżyny

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie.


W dniu 26 czerwca 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXVII/1132/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - PAS STARTOWY" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 9 lipca 2013 r., poz. 4404 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 24 lipca 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2014 r. stwierdzający nieważność uchwały w sprawie uchwalenia planu - prawomocny od dnia 26 maja 2015 r.


ODNOŚNIK DO UNIEWAŻNIONEGO PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu
(Orzeczenia WSA)


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Uchwałą Nr LVII/460/00 z dnia 12 lipca 2000 r., zmienioną następnie uchwałą Nr XVI/127/03 z dnia 21 maja 2003 r., Rada Miasta Krakowa postanowiła o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dla obszaru "Czyżyny - Pas Startowy". Przygotowany zgodnie z zapisami obowiązującej wówczas ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. oraz z uwzględnieniem wytycznych zawartych w uchwale w sprawie przystąpienia projekt planu uzyskał wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia. Zmiany własnościowe, które zaistniały bezpośrednio przed przystąpieniem do sporządzani tego planu jak i w trakcie trwania procedury planistycznej spowodowały, że do projektu planu zostały złożone zarzuty, które uniemożliwiły skuteczne uchwalenie tego planu miejscowego w ówczesnym jego kształcie. Dalsze zmiany przestrzenne, które nastąpiły na przestrzeni ostatnich lat, spowodowały tak istotną zmianę uwarunkowań, że kontynuacja sporządzania planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru w trybie nieobowiązujących już powszechnie regulacji ustawowych stała się niecelowa. Dlatego też w dniu 3 marca 2010 r. Rada Miasta Krakowa postanowiła odstąpić od sporządzania tego planu miejscowego. Uchwała kierunkowa podjęta przez Radę Miasta Krakowa Nr XXIV/319/11 z dnia 14 września 2011 r. zobowiązała Prezydenta Miasta Krakowa do przeprowadzenia analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami Studium, zgodnie z zapisami art. 14 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prezydent Miasta Krakowa przeprowadził takie analizy i zgodnie z ww. ustawą przygotował odpowiednie materiały geodezyjne, jak również ustalony został niezbędny zakres prac planistycznych. Przeprowadzone analizy wykazują, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Czyżyny - Pas Startowy" jest celowe i uzasadnione, zgodne ze wskazaniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-20 14:35:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-27 07:45:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-26 13:53:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-15 12:36:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-06-05 12:11:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-17 14:09:19
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-07-21 11:28:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-26 14:59:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-22 07:56:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-09 12:50:24
TOMASZ GDULA
 Edycja