Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Polana Żywiecka – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 2 grudnia 2011 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 9 stycznia 2012 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 2003/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lipca 2012 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu - 12 października 2012 r. - zmienione ogłoszeniem/obwieszczeniem z dnia 19 października 2012 r. - wydłużenie terminów wyłożenia i wnoszenia uwag.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 23 października do 22 listopada 2012 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 15 listopada 2012 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 6 grudnia 2012 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu - Zarządzenie Nr 3924/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2012 r.
 9. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu - 29 marca 2013 r. - zmienione ogłoszeniem/obwieszczeniem z dnia 12 kwietnia 2013 r. - wydłużenie terminów wyłożenia i wnoszenia uwag.
 10. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 8 kwietnia do 10 maja 2013 r.
 11. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie planu - 23 kwietnia 2013 r.
 12. Termin wnoszenia uwag dotyczących ponownie wyłożonym projektu planu - do 24 maja 2013 r.
 13. Rozpatrzenie uwag dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu - Zarządzenie Nr 1705/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2013 r.
 14. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2378/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r.
 15. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 28 sierpnia 2013 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 16. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 11 września 2013 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr LXXXI/1239/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 17. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2012 r., poz. 5648.


strona bipPowrót do strony głównej planu