Obowiązujący plan SWOSZOWICE - WSCHÓD Logo
 

UWAGA:

1) W części obszaru planu
zastosowanie ma uchwała Nr XI/111/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Sawiczewskich w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków - Odnośnik do strony z uchwałąprzekierowanie do strony planu

2) Wyrokiem z dnia 28 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 1389/16) po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Nr XXI/243/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SWOSZOWICE - WSCHÓD" stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części graficznej dla obszarów oznaczonych jako 5 KDX i 3 ZP w zakresie w jakim tereny te obejmują działkę 249/1 obręb 90 Podgórze.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Powyższe orzeczenie jest prawomocne od dnia 14 kwietnia 2017 r.

 

Powierzchnia planu - 257,2 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: X Swoszowice i XI Podgórze Duchackie

Lokalizacja1. UCHWAŁA NR LXXIX/1182/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SWOSZOWICE - WSCHÓD" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 lipca 2013 r. poz. 4652.

Zmiana planu obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2013 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ ZMIANY PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK ZMIANY PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)
- zaktualizowany na dzień 14 kwietnia 2017 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek zmiany planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)
- uchwalony 10 lipca 2013 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Wodociąg i kanalizacja - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 6 MB) - uchwalony 10 lipca 2013 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Elektroenergetyka, gazownictwo - Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 6 MB) - uchwalony 10 lipca 2013 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 10 lipca 2013 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 lipca 2013 r. poz. 4652 - ogłoszenie uchwały Nr LXXIX/1182/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)


2. UCHWAŁA NR XXI/243/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SWOSZOWICE - WSCHÓD" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 389, poz. 3428 z dnia 9 sierpnia 2011 r.

Plan obowiązuje od dnia 9 września 2011 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Wodociąg i kanalizacja
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Elektroenergetyka, gazownictwo
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 6 lipca 2011 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 389, poz. 3428 z dnia 9 sierpnia 2011 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXI/243/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU:
Projekty rysunków i ustaleń zmiany planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do zmiany planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek zmiany planu w pdf
Rysunek zmiany planu


Rysunek planu w pdf
Rysunek planu sprzed zmiany


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie

Obszar planu niemalże w całości (bez części północno-wschodniej) znajduje się w zasięgu strefy ochronnej "C" uzdrowiska Swoszowice. Szczegółowe zasady zagospodarowania poszczególnych stref ochronnych określa ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze oraz koordynować zagospodarowanie w sposób umożliwiający prawidłową działalność lecznictwa uzdrowiskowego.
Znaczna część obszaru planu znajduje się w strefie potencjalnego zagrożenia jakości wód leczniczych, która swym zasięgiem wykracza poza strefę "C" uzdrowiska. Dlatego też granice planu zostały poszerzone o te tereny oraz o tereny tzw. Siarczanej Góry, leżące również poza strefą "C" a stanowiące w aspekcie przestrzennym integralną część Swoszowic.


Prace nad sporządzeniem zmiany projektu planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

W ostatniej fazie procedury uchwalania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Wschód", przyjętego Uchwałą Nr XXI/243/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r., zgłoszone zostały - uzasadnione w ocenie Władz Miasta, lecz wymagające ponowienia czynności proceduralnych - poprawki Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa oraz indywidualne poprawki wnoszone przez Radnych Miasta Krakowa, m.in. w zakresie układu komunikacyjnego w rejonie ul. Myślenickiej i Węzła Łagiewnickiego im. Kardynała Sapiehy oraz drogi lokalnej 1KDL w rejonie ul. Warszewicza w kierunku zachodnim do granic planu miejscowego. Mając na uwadze te jak i inne zastrzeżenia zgłaszane do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Wschód" w kształcie przyjętym przez Radę Miasta Krakowa, zaproponowane zostały wyodrębnione obszary do przeprowadzenia procedury zmiany ustaleń tego planu miejscowego.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2011-09-01
Data publikacji:
2011-09-09
Data aktualizacji:
2020-07-21
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-21 18:45:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-07 12:28:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-02 14:16:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-05 09:33:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 12:08:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-27 12:22:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-12 10:52:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 15:09:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-06-22 13:59:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-06-22 13:57:08
TOMASZ GDULA
 Edycja