Obowiązujący plan PRZEGORZAŁY - DOLINA WISŁY Logo
 

Powierzchnia planu - 194,7 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR XVI/177/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRZEGORZAŁY - DOLINA WISŁY" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 324, poz. 2682 z dnia 27 czerwca 2011 r.

Plan obowiązuje od dnia 28 lipca 2011 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 25 maja 2011 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 324, poz. 2682 z dnia 27 czerwca 2011 r. - ogłoszenie uchwały Nr XVI/177/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.

Plan ustala warunki i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania na terenie pomiędzy południową granicą Zwierzynieckiego Parku Kulturowego a osią rzeki Wisły, na odcinku od Skałek Bielańskich do Pychowic.
Jest to obszar o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, położony w zachodnim klinie zieleni, znajdujący się w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Plan ma na celu ochronę tych walorów, przy jak najpełniejszym ich wykorzystaniu dla poprawy jakości środowiska przyrodniczego Krakowa, jak i zwiększenia atrakcyjności miasta. Zapisy planu pozwolą na kształtowanie systemu zieleni publicznej, w powiązaniu z terenami sąsiednimi, równocześnie umożliwią wyłączenie z zabudowy terenów cennych dla funkcjonowania środowiska, uporządkują istniejącą zabudowę, a także stworzą warunki dla rozwoju układu drogowego i infrastruktury technicznej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-21 11:43:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-05 12:46:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-23 14:15:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-04 13:00:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 08:31:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-26 13:19:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 14:43:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-12 14:10:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 15:05:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-07 14:45:23
TOMASZ GDULA
 Edycja