Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  na  wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (inne uprawnione podmioty), można zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zlecenie zadania musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
  • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni
  • łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Krakowa tej samej organizacji lub temu samemu innemu podmiotowi uprawnionemu do otrzymania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł.

 

 Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy - rok 2014
 Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy - rok 2015

 Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy - rok 2016

 Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy - rok 2017

 Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy - rok 2018

 Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy - rok 2019

 


Zobacz więcej:

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy - rok 2011

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy - rok 2012

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy - rok 2013

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-08-21 09:49:22
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2019-04-02 09:59:27
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-05-18 10:14:38
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-05-18 09:34:34
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-05-10 08:37:45
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2017-11-06 09:34:12
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2017-11-06 09:33:47
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2017-02-13 10:43:10
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2016-07-07 09:23:10
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2016-07-07 09:18:07
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja