Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Stare Podgórze - Krzemionki – Projekt planu

 
PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 2981/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 października 2013 r.

DRUK NR 1510:
- pierwsze czytanie projektu uchwały w dniu 6 listopada 2013 r.,
- drugie czytanie projektu uchwały w dniu 20 listopada 2013 r. - Rada podjęła uchwałę Nr XC/1324/13 w sprawie uchwalenia planu.dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipStenogram z sesji LXXXVIII - 6 listopada 2013 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

strona bipStenogram z sesji XC - 20 listopada 2013 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

dokument pdf-tekstFragment dotyczący głosowania nad uchwaleniem planu
* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu