Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Stare Podgórze - Czyżówka – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 19 sierpnia 2011 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 31 października 2011 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 3232/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2012 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 14 czerwca 2013 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 27 czerwca do 25 lipca 2013 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 4 lipca 2013 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 8 sierpnia 2013 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2508/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2013 r.
 9. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 18 października 2013 r.
 10. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 29 października do 28 listopada 2013 r.
 11. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu - 13 listopada 2013 r.
 12. Termin wnoszenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej części projektu planu - do 12 grudnia 2013 r.
 13. Rozpatrzenie uwag dotyczących ponownie wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 3711/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 grudnia 2013 r.
 14. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 56/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
 15. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 29 stycznia 2014 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały
 16. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 20 lutego 2014 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr XCVII/1452/14 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 17. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2014 r., poz. 1211.


strona bipPowrót do strony głównej planu