Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Stare Czyżyny – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 4 listopada 2011 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 16 grudnia 2011 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 1909/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2012 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 10 sierpnia 2012 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 20 sierpnia do 17 września 2012 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 28 sierpnia 2012 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 1 października 2012 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 3015/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 października 2012 r.
 9. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 21 grudnia 2012 r.
 10. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 7 stycznia do 4 lutego 2013 r.
 11. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu - 22 stycznia 2013 r.
 12. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - do 18 lutego 2013 r.
 13. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 533/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r.
 14. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 635/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2013 r.
 15. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 27 marca 2013 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 16. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 10 kwietnia 2013 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr LXXI/1032/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 17. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. poz. 3071.


strona bipPowrót do strony głównej planu