Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Stare Czyżyny – Projekt planu

 
PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 635/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2012 r.

DRUK NR 1188:
- pierwsze czytanie projektu uchwały w dniu 27 marca 2013 r.
- drugie czytanie projektu uchwały w dniu 10 kwietnia 2013 r. - Rada podjęła uchwałę Nr LXXI/1032/13 w sprawie uchwalenia planu.dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)


Projekt planu - Załącznik nr 1 do uchwały:


dokument pdf-rysunekCzęść 1 (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunekCzęść 2 (ok. 4 MB)


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipStenogram z sesji LXX - 27 marca 2013 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

strona bipStenogram z sesji LXXI - 10 kwietnia 2013 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały i głosowania nad uchwaleniem planuPROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY W CZĘŚCI DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 7 stycznia do 4 lutego 2013 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 22 stycznia 2013 r. (wyłączona jawność)*PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 20 sierpnia do 17 lipca 2012 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)


Projekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały:


dokument pdf-rysunekCzęść 1 (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunekCzęść 2 (ok. 4 MB)


dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 28 sierpnia 2012 r. (skan z wyłączoną jawnością)** wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu