Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Prądnik Czerwony - Północ – Projekt planu

 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyProjekty planu i infrastruktury technicznej zostały wykonane przez INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie (patrz: zasady ponownego wykorzystania)PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 2469/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2013 r.

DRUK NR 1431:

- pierwsze czytanie projektu uchwały w dniu 11 września 2013 r.,
- drugie czytanie projektu uchwały w dniu 25 września 2013 r. - Rada podjęła uchwałę Nr LXXXIII/1262/13 w sprawie uchwalenia planu.dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 23 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały


strona bipStenogram z sesji LXXXI - 11 września 2013 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały

strona bipStenogram z sesji LXXXIII - 25 września 2013 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały i głosowania nad uchwaleniam planu

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu

strona bipPonowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady