Historia sporządzenia planu STARE PODGÓRZE - KRZEMIONKI Logo
 

Powierzchnia planu - 36,6 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 20 listopada 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XC/1324/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARE PODGÓRZE - KRZEMIONKI" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2013 r., poz. 7002 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 14 grudnia 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Jest to plan o charakterze porządkującym i ochronnym, obejmujący obszar o wysokich wartościach kompozycyjnych i przyrodniczych. Jego celem jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, które decydują o klimacie i atrakcyjności Starego Podgórza - w granicach planu znajduje się między innymi założony pod koniec XIX w. park miejski Wojciecha Bednarskiego, prezentujący wysokie wartości krajobrazowo-historyczne".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-21 08:05:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-24 10:03:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-22 11:45:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-15 11:59:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-23 12:32:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-17 08:10:00
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-11-03 12:25:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-22 12:08:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-01-09 12:44:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-01-09 12:43:10
TOMASZ GDULA
 Edycja