Historia sporządzenia planu PRĄDNIK CZERWONY - PÓŁNOC Logo
 

Powierzchnia planu - 54,1 ha
Jednostki ewidencyjne: Śródmieście i Nowa Huta
Dzielnice: III Prądnik Czerwony i XV Mistrzejowice

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie


W dniu 25 września 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXXIII/1262/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRĄDNIK CZERWONY - PÓŁNOC" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2013 r., poz. 5833 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 19 października 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Granice planu obejmują fragment obszaru Dzielnicy III Prądnik Czerwony, pomiędzy linią kolejową a planem miejscowym "Sudół Dominikański", oraz Al. 29 Listopada i ulicami: Powstańców, Majora i Strzelców. Plan ma stworzyć na poziomie planistycznym warunki harmonijnego rozwoju tej części miasta, określi również zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej oraz obszaru poprzemysłowego poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uporządkowanie istniejącej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, wewnętrzną obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej".
W dniu 17 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu - Odnośnik do listy przeprowadzonych spotkańdokument pdf-tekst
Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2011-07-08
Data publikacji:
2011-07-14
Data aktualizacji:
2020-04-21