Wersja dokumentu z dnia 2019-07-30 12:54:00
Historia sporządzenia planu KANTOROWICKA - NIEBYŁA Logo

Powierzchnia planu - 56,1 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 27 marca 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXX/1008/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KANTOROWICKA - NIEBYŁA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2013 r., poz. 2745 - weszła w życie w dniu 23 kwietnia 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Obszar planu znajduje jest w Dzielnicy XVII - Wzgórza Krzesławickie, w sąsiedztwie dwóch obowiązujących planów miejscowych "Zesławice" oraz "Grębałów - Lubocza". Obszar ten jest już częściowo zainwestowany zespołami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej. Celem planu jest uporządkowanie toczących się i przyszłych procesów zagospodarowania terenu, a jednocześnie aktywizacja procesów inwestycyjnych i przekształceń terenu, które umożliwią dostosowanie charakteru zabudowy do kierunków zagospodarowania określonego dla tego terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 19 sierpnia 2011 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 31 października 2011 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 1686/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2012 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 23 listopada 2012 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 3 grudnia 2012 r. do 4 stycznia 2013 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 11 grudnia 2012 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 18 stycznia 2013 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu - Zarządzenie Nr 335/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lutego 2013 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 508/2013 Prezydenta Miasta Krakowa - 26 lutego 2013 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 13 marca 2013 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 27 marca 2013 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LXX/1008/13 w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2013 r., poz. 2745.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 508/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2013 r.

DRUK NR 1174:
- w dniu 13 marca 2013 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 27 marca 2013 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr LXX/1008/13 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXIX - 13 marca 2013 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXX - 27 marca 2013 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 3 grudnia 2012 r. do 4 stycznia 2013 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 9 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 11 grudnia 2012 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
UWAGA: Projekt planu został wykonany przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 3 grudnia 2012 r. do 4 stycznia 2013 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)
UWAGA: Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2012 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kantorowicka - Niebyła" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XXI/247/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kantorowicka - Niebyła" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 3 grudnia 2012 r. do 4 stycznia 2013 r. (z wyjątkiem 24 grudnia 2012 r. oraz sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: od 14:00 do 16:00
- wtorki, środy, czwartki i piątki: od 11:00 do 13:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Kantorowicka - Niebyła" zostanie przeprowadzona w dniu 11 grudnia 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2013 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kantorowicka - Niebyła".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XXI/247/11 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kantorowicka - Niebyła".
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2011 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LXX/1008/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kantorowicka - Niebyła".


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XXI/247/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kantorowicka - Niebyła":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 508/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kantorowicka - Niebyła":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 2. Zarządzenie Nr 335/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kantorowicka - Niebyła":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 1686/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kantorowicka - Niebyła":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 185/2013 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2013 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kantorowicka - Niebyła" (Druk nr 1174):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 161/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2012 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kantorowicka - Niebyła":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 3. Opinia Nr 128/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2012 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kantorowicka - Niebyła":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-12 13:31:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-12 13:47:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-13 12:18:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-30 12:54:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-15 11:27:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-15 12:39:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-16 10:40:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-16 10:39:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-23 14:32:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-17 13:11:22
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-08-11 12:51:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-22 09:10:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-10 10:38:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-10 10:38:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-10 16:07:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-08 14:03:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-15 08:43:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-13 11:17:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-11-14 12:18:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-29 13:34:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-04-23 11:33:53
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-04-09 08:41:48
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-03-28 10:56:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-03-27 14:42:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-03-14 12:40:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-03-06 14:33:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-02-28 14:33:44
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-02-27 14:11:05
BEATA PACANA
 Edycja
2013-02-11 14:47:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-01-22 10:13:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-01-07 12:43:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-03 13:41:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-03 13:41:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-23 11:29:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-09-03 14:16:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-30 12:17:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-30 12:16:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-01 08:47:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-05 14:24:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-05 14:24:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-28 11:49:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-21 13:26:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-21 12:06:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-30 14:13:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-20 14:14:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-17 08:06:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-25 11:22:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-10 14:43:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-06 14:51:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-08-19 07:53:37
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2011-07-15 14:11:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-07-14 11:29:36
TOMASZ GDULA
 Publikacja