Wersja dokumentu z dnia 2015-08-11 12:51:53

PROCEDURA SPORZĄDZANIA miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KANTOROWICKA - NIEBYŁA

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 56,1 ha,
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta,
Dzielnica XVII.Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

W dniu 27 marca Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXX/1008/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KANTOROWICKA - NIEBYŁA".

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2013 r., poz. 2745 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)
- weszła w życie w dniu 23 kwietnia 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

strona bipODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANU

Odnośnik do obowiązującej wersji planu
Odnośnik do obowiązującej wersji planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
       
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJE:

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Obszar planu znajduje jest w Dzielnicy XVII - Wzgórza Krzesławickie, w sąsiedztwie dwóch obowiązujących planów miejscowych "Zesławice" oraz "Grębałów - Lubocza". Obszar ten jest już częściowo zainwestowany zespołami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej. Celem planu jest uporządkowanie toczących się i przyszłych procesów zagospodarowania terenu, a jednocześnie aktywizacja procesów inwestycyjnych i przekształceń terenu, które umożliwią dostosowanie charakteru zabudowy do kierunków zagospodarowania określonego dla tego terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca od dnia 21 października 2010 r.).
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-12 13:31:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-12 13:47:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-13 12:18:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-30 12:54:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-15 11:27:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-15 12:39:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-16 10:40:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-16 10:39:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-23 14:32:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-17 13:11:22
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-08-11 12:51:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-22 09:10:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-10 10:38:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-10 10:38:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-10 16:07:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-08 14:03:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-15 08:43:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-13 11:17:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-11-14 12:18:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-29 13:34:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-04-23 11:33:53
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-04-09 08:41:48
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-03-28 10:56:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-03-27 14:42:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-03-14 12:40:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-03-06 14:33:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-02-28 14:33:44
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-02-27 14:11:05
BEATA PACANA
 Edycja
2013-02-11 14:47:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-01-22 10:13:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-01-07 12:43:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-03 13:41:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-03 13:41:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-23 11:29:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-09-03 14:16:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-30 12:17:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-30 12:16:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-01 08:47:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-05 14:24:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-05 14:24:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-28 11:49:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-21 13:26:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-21 12:06:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-30 14:13:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-20 14:14:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-17 08:06:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-25 11:22:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-10 14:43:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-06 14:51:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-08-19 07:53:37
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2011-07-15 14:11:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-07-14 11:29:36
TOMASZ GDULA
 Publikacja