Dokument archiwalny
Wersja dokumentu z dnia 2011-09-27 12:42:13

4 października (wtorek)


Komisja Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej
godz. 15.15, sala Dietla UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Przewidywany porządek posiedzenia:
1.Analiza wniosków zgłoszonych w zakresie inwestycji i remontów obiektów sportowych do budżetu na 2012 rok.
2.Sprawy bieżące.
3.Oświadczenia i komunikaty.


Głównym tematem poniedziałkowego (26 września) posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej była ocena realizacji uchwały Nr XXIV/289/07 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2007 - 2012". Edward Siatka - Zastępca Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa przedstawił „Raport z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków za rok 2010. Uzgodniono, że komisja ponownie wróci do tego tematu omawiając wykonanie zadań w tym zakresie za pierwsze półrocze 2011r. Informacje na temat realizacji uchwał z zakresu spraw mieszkaniowych oraz pomocy mieszkaniowej udzielanej przez Gminę kolejno złożyły: Józefa Grodecka - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Henryka Kiszka - zastępca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych. Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/254/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


Poniedziałkowe posiedzenie Komisji Infrastruktury (26 września) odbyło się w siedzibie TVN przy ul. Płk Dąbka 2. Głównym tematem posiedzenia była informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie aktualnej sytuacji przeprowadzenia remontu nawierzchni ulicy Płk Dąbka. W posiedzeniu, obok członków komisji, udział wzięli: Andrzej Olewicz - Zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Jarosław Potasz - Dyrektor Departamentu Produkcji TVN S.A., Stanisław Suder - właściciel jednej z firm oraz przedstawiciele mieszkańców. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że remont ulicy Płk Dąbka jest konieczny. Przewodniczący komisji zadeklarował, że przy konstrukcji budżetu na 2012 rok będzie zabiegał o przeznaczenie środków na ten cel.


22 września odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego. W posiedzeniu, obok członków komisji, udział wzięli: Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa, Stanisław Kracik - Wojewoda Małopolski, Paweł Stańczyk - Sekretarz Miasta, Jerzy Grela - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Kanał ulgi dla Krakowa lub propozycje alternatywnych rozwiązań był głównym tematem wspólnego posiedzenia komisji. Radni zapoznali się również z projektami dotyczącymi ochrony przeciwpowodziowej Krakowa.


Głównym punktem czwartkowego posiedzenia (22 września) Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej było omówienie realizacji „Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych" zawartego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2010 - 2012". W ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia realizowane są najistotniejsze z epidemiologicznego punktu widzenia programy profilaktyczne, które zostały opracowane przy pomocy, powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa „Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia", złożonego w przeważającej części z konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach medycyny. Zadaniem ww. zespołu jest rekomendowanie do realizacji programów istotnych z epidemiologicznego punktu widzenia, koordynacja oraz nadzór nad programami profilaktycznymi realizowanymi przez Gminę Miejską Kraków oraz wypracowanie strategii samorządu w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W 2010 r. z programów skorzystało 31 141 mieszkańców Miasta Krakowa. W 2010 r. na realizację programów przeznaczono z budżetu Miasta Krakowa kwotę 2 394 880 zł.
Informacje na temat realizacji „Programu profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych" przedstawił dr Jarosław Feluś - koordynator programu. Dysplazja (niedorozwój) stawów biodrowych jest w populacji polskiej najczęstszą wrodzoną wadą narządu ruchu, dotyczy 4 - 6% niemowląt. W 2010 r. badaniem objęto 2 510 dzieci. Na realizację programu w roku 2010 przeznaczono kwotę 200 tys. zł. W 2011 r. na program ten przeznaczono również 200 tys. zł i środki na realizację tego program zostały już wykorzystane w całości.


Podczas czwartkowego (22 września) posiedzenia Komisji Rozwoju i Innowacji dyrektor Biura Funduszy Europejskich Janusz Moskwa poinformował o programie pozyskania środków z funduszy europejskich na rzecz działań związanych
z budowaniem społeczeństwa informacyjnego w Krakowie.
Program ten opracowany został siłami własnymi przez pracowników biura, co zostało poprzedzone diagnozą dotychczas podjętych działań oraz rozeznaniem potrzeb komórek organizacyjnych UMK oraz miejskich jednostek organizacyjnych. „Program pozyskania „ wpisuje się w Narodowe strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013 przygotowane na podstawie wytycznych EU określających główne cele polityki spójności oraz mające na względzie uwarunkowania społeczno - gospodarcze Polski, wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Zgodnie z diagnozą postawioną w przedmiotowym dokumencie różnice między Polską a krajami Unii Europejskiej w zakresie informatyzacji wpływają niekorzystnie na konkurencyjność polskiej gospodarki oraz jakość życia mieszkańców. Niezbędne są więc kompleksowe działania zmierzające do tworzenia elektronicznych usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, co będzie możliwe dzięki przebudowie zaplecza administracji publicznej i tworzenia w pełni zintegrowanych usług elektronicznych. Jednym z podstawowych celów jest z pewnością rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, która realizowano za pomocą projektu pn. "E - Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską'. Ponadto komisja przyjęła sprawozdanie z realizacji uchwały nr XII/134/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie Rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy miejskiej Kraków (według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.).


W środowym (21 września) posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji Rady Miasta Krakowa ds. Reformy Finansów Miasta Krakowa, obok członków komisji, udział wzięli: Lesław Fijał - Skarbnik Miasta Krakowa, Alina Kwaśniak - Dyrektor Biura Skarbnika, Małgorzata Okarmus - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta. W pierwszej części posiedzenia Bogusław Kośmider - przewodniczący komisji przedstawił propozycję prac nad przygotowaniem sprawozdania z działalności Nadzwyczajnej Komisji ds. Reformy Finansów Miasta. Następnie członkowie komisji prosili zaproszonych gości o informację na temat terminów przekazania komisji informacji wynikających z realizacji uchwały Nr XVIII/206/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie planu reformy finansów Miasta Krakowa. Informacji i wyjaśnień udzielali: Lesław Fijał i Alina Kwaśniak.


26 września (poniedziałek)

Komisja Infrastruktury
godz. 14.00, siedziba TVN przy ul. Płk Dąbka 2

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie aktualnej sytuacji przeprowadzenia remontu nawierzchni ulicy Płk Dąbka.
2.Sprawy bieżące.
3.Oświadczenia i komunikaty.

 

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
godz. 15.30, sala Lea UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Ocena realizacji uchwały Nr XXIV/289/07 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2007 - 2012".
Informacja na tematy realizacji uchwał z zakresu spraw mieszkaniowych oraz pomocy mieszkaniowej udzielanej przez Gminę.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/254/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - druk nr 382.
3. Sprawy bieżące - rozpatrzenie korespondencji.
4. Oświadczenia i komunikaty.

 

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
godz. 16.00, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Łagiewniki'' (druk nr 384).
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Bieńczyce - Park Rzeczny Dłubni'' (druk nr 385).
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Bieńczyce - Osiedle'' (druk nr 386).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulicy XX Pijarów'' (druk nr 387).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Zakopiańska - Zawiła'' (druk nr 388).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Polana Żywiecka'' (druk nr 389).
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Liban'' (druk nr 390).
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Borek Fałęcki - Północ" (druk nr 391).
9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Czyżyny oraz odstąpienie od Uchwały Nr XXI/248/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (druk nr 392).
10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru '' ''III Kampus UJ - Wschód'' (druk nr 393).
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru '' Rejon ulicy Pachońskiego" (druk nr 394).
12.Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piastowska".
13.Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Oficerskie".
14.Sprawy bieżące.
15.Oświadczenia i komunikaty

UWAGA: Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zostało odwołane!


 27 września (wtorek)

Komisja Budżetowa
godz. 15.00, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury - Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu (druk nr 377).
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na rekonstrukcję nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty wg protokołu typowania oraz na odnowienie Krzyża Katyńskiego na cmentarzu przy ul. Wspólnej w 2011 r. (druk nr 379).
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (druk nr 380).
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury - "Łaźnia Nowa" (druk nr 381).
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zmian w planie dochodów w działach 710 i 853, zwiększenia planu dochodów
i wydatków w działach: 710, 801, 853 i 854 oraz zmian w planie wydatków w dziale 852) - druk nr 400.
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zmian w planie dochodów w działach 710 i 853, zwiększenia planu dochodów
i wydatków w działach: 710, 801, 853 i 854 oraz zmian w planie wydatków w dziale 852) - druk nr 401.
7.Zaopiniowanie możliwości podjęcia indywidualnych uchwał w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, na preferencyjnych zasadach
z zastosowaniem bonifikaty (dot. pp. Elizy i |Piotra Ślusarz, Elżbiety i Lecha Barańskich).
8.Sprawy bieżące.

 

Komisja Edukacji
godz. 16.00, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o rodzajach i warunkach otrzymywanej pomocy przez krakowskich uczniów.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/254/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - druk nr 382.
3. Sprawy bieżące, korespondencja.
4. Oświadczenia, komunikaty.
Komisja Mienia i Przedsiębiorczości
godz. 17.30, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 -4
Porządek obrad:
1. Problematyka handlu na Bulwarze Czerwieńskim.
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - strychu położonego w budynku przy Placu Wolnica Nr 14, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem - druk nr 378.
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy części nieruchomości budynkowej stanowiącej integralną część lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Zwierzyniecka 21 /ul. Mała 2 w Krakowie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 395.
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/290/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych przy ul. Barskiej - druk nr 396.
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy al. Kasztanowej - druk nr 397.
6. Opiniowanie sprawy zmiany czasookresu obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 11.17 m2, do którego doliczona została cześć wspólna o pow. 3.78 m2, (łączny metraż 14.95 m2), usytuowanego w budynku przychodni zdrowia przy ul. Ułanów 29 w Krakowie, posadowionym na działce będącej w 1/10 części udziałów własnością Skarbu Państwa, oraz w 9/10 części udziałów własnością Gminy Miejskiej Kraków, zawartej w dniu 6 września 2010 r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Krak-Medyk sp. Z o.o. z czasu oznaczonego na czas nieoznaczony, w zakresie dotyczącym części udziałów w ww. nieruchomości, będących własnością Gminy Miejskiej Kraków. Przedmiotowy lokal użytkowy położony w budynku przychodni zdrowia, stanowi zasób przeznaczony na realizację świadczeń zdrowotnych.
7. Opiniowanie wykazu niezabudowanej nieruchomości działki nr 211/61 o pow. 0,0525 ha, obr. 5 Krowodrza, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Brązowniczej, przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, będących własnością osoby prawnej.
8. Sprawy bieżące.
9. Oświadczenia i komunikaty.


 

 28 września (środa)

Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa
godz. 9.30, sala Dietla Urzędu Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3-4

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na rekonstrukcję nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty wg protokołu typowania oraz na odnowienie Krzyża Katyńskiego na cmentarzu przy ul. Wspólnej w 2011 r. - według druku nr 379.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe - według druku nr 380.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury - "Łaźnia Nowa" - według druku nr 381.
4. Sprawy bieżące, korespondencja.
5. Oświadczenia, komunikaty.

29 września (czwartek)
Nadzwyczajna Komisja Rady Miasta Krakowa ds. Reformy Finansów Miasta Krakowa
godz. 16.00, Gabinet Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich 3 - 4

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Informacje i dyskusja w sprawie przyczyn sytuacji kryzysu finansów Miasta.
2.Informacje i dyskusja w sprawie planu reform.
3.Omówienie nowych dokumentów ewentualnie zgłoszonych przez Prezydenta Miasta.
4.Sprawy bieżące.

 


 Komisja Główna na posiedzeniu 19 września br. uzgodniła porządek obrad XXV sesji RMK, która została zwołana na środę 28 września 2011 r.  Członkowie komisji uzgodnili również, że wystąpią z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie objęcia przez Radę Miasta Krakowa honorowego patronatu nad III Międzynarodowym Festiwalem Pianistycznym Królewskiego Miasta Krakowa. Z pismem w tej sprawie wystąpiło Stowarzyszenie Artystyczne „Piano Classic". Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny Królewskiego Miasta Krakowa jest jedynym festiwalem muzyki fortepianowej w Krakowie, a jego poprzednie edycje odniosły wielki sukces kulturalny i medialny.
W październiku zostaną zwołane trzy sesje uroczyste:
1) 12 października 2011 r. (środa) - w 20. rocznicę utworzenia Dzielnic Miasta Krakowa,
2) 13 października 2011 r. (czwartek) dla wręczenia Srebrnego Medalu „Cracoviae Merenti" Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu,
3) 28 października 2011 r. (piątek) dla wręczenia Profesorowi Gabrielowi Turowskiemu aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
Zgodnie z harmonogramem w październiku zostanie zwołana jedna sesja zwyczajna
- na środę 26 października br.


Na posiedzeniu Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego (19 września) wiceprzewodnicząca komisji - Magdalena Bassara przedstawiła wstępną propozycję regulacji dotyczącą statutu dzielnicy. Propozycja ta będzie przedmiotem dyskusji na następnym posiedzeniu komisji.


21 września (środa)
Nadzwyczajna Komisja Rady Miasta Krakowa ds. Reformy Finansów Miasta Krakowa
godz. 16.00, Gabinet Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa,
Plac Wszystkich Świętych 3 - 4
Proponowany porządek posiedzenia:
1.Informacje i dyskusja w sprawie przyczyn sytuacji kryzysu finansów Miasta.
2.Informacje i dyskusja w sprawie planu reform.
3.Omówienie nowych dokumentów ewentualnie zgłoszonych przez Prezydenta Miasta.
4.Sprawy bieżące.


Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa odbyte w dniu 15 września br. było poświęcone głównie zapoznaniu się z działalnością Nowohuckiego Stowarzyszenia Muzycznego Jazz & Beat & Rock. Prezentacji Stowarzyszenia dokonała Pani Krystyna Downar - Prezes Stowarzyszenia. Członkowie Komisji wyrazili uznanie za całokształt prowadzonej działalności, za promowanie Nowej Huty jako ważnego miejsca na kulturalnej mapie Krakowa oraz dbanie o zachowanie dorobku muzycznego Nowej Huty ze szczególnym uwzględnieniem jazzu. Ponadto komisja opiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury - Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu. Komisja nie wydała pozytywnej opinii do tego projektu.


 

15 września odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Rady Miasta Krakowa ds. Reformy Finansów Miasta Krakowa. Komisja kontynuowała wyjaśnianie przyczyn kryzysowej sytuacji finansów Miasta Krakowa w 2011 r. W posiedzeniu obok członków komisji udział wzięli: Krzysztof Pakoński - Generalny Audytor i Anna Korfel-Jasińska - Dyrektor Wydziału Edukacji. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą wykonywanych zadań audytowych zawierających rekomendację. Krzysztof Pakoński omówił proces poprawy zarządzania Miastem. Anna Korfel-Jasińska przedstawiła informację na temat sytuacji finansowej i realizacji zadań przez Wydział Edukacji oraz podległe mu placówki.


 

22 września (czwartek)
Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa
godz. 16.00, sala Lea UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2010-2012" - Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych.
2. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.
3. Oświadczenia, komunikaty.

 


Wspólne posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
z Komisją Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego
godz.17.00, Sala Obrad UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4
Tematem posiedzenia będzie „Kanał ulgi dla Krakowa lub propozycje alternatywnych rozwiązań".


 

Podczas posiedzenia (14 września) Komisji Rewizyjnej w dwóch sprawach postanowiono wystąpić do Rady Miasta Krakowa z projektami uchwał o uznaniu skarg, skierowanych do komisji, za niezasadne. W przypadku trzech spraw postanowiono wystąpić o przedstawienie stanowiska bądź podjęcie odpowiednich działań. Sprawy: hali sportowej KS Tomex oraz informacji dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na temat lokalu przy ul. Kalwaryjskiej postanowiono omówić na jednym z kolejnych posiedzeń.

 


 

Zasadniczym punktem posiedzenia (13 września) Komisji Edukacji było zapoznanie się z, przedstawioną przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz dyrektorów Młodzieżowych Domów Kultury, informacją na temat „Organizacja roku szkolnego 2011-2012 (zmiany w prawie oświatowym, formy współpracy z Młodzieżowymi Domami Kultury)". Ponadto komisja opiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/258/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków - druk nr 369. Komisja nie wydała opinii do tego projektu.


 

Podczas wtorkowego (13 września) posiedzenia Komisji Mienia i Przedsiębiorczości radni poparli projekt uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości przy ul. Powiśle 5. Członkowie komisji negatywnie zaopiniowali dwa wnioski sprawie możliwości podjęcia indywidualnych uchwał Rady Miasta Krakowa dopuszczających sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony przepis uchwały RMK. Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione przez Wydział Skarbu Miasta i Zarząd Budynków Komunalnych indywidualne sprawy: najmu lokali mieszkalnych, zniesienia współwłasności, zbycia oraz oddania w użytkowanie nieruchomości. Ogółem przyjęto 10 opinii.


 

Posiedzenie Komisji Budżetowej (13 września) poświęcone było głównie opiniowaniu projektów uchwał, które będą rozpatrywane na dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa Komisja pozytywnie zaopiniowała 6 projektów uchwał m.in. dotyczących: zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat, zmiany uchwały nr XXI/230/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg z późn. zm., zmiany uchwały Nr XXI/258/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 600 i 900), zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 853, 921 i 926) oraz zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854 i 900). Komisja zaopiniowała także możliwości podjęcia indywidualnych uchwał w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty. Pozytywnie zaopiniowała wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość wykorzystywaną na realizację świadczeń zdrowotnych stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczoną do zbycia na rzecz najemców jak również pozytywnie zaopiniowała wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców.


Poniedziałkowe (12 września) posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w całości poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z „ Sytuacją osób niepełnosprawnych - współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz realizacją programów związanych z likwidacją barier architektonicznych". Informacje na ten temat przedstawili m. in.: Bogdan Dąsal - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, Jolanta Chrzanowska - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Jan Żądło - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych oraz Waldemar Jakubas - Zastępca Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy.
Członkowie komisji rozpatrzyli również korespondencję, która w ostatnim okresie została skierowana do komisji.Podczas poniedziałkowego (12 września) posiedzenia Komisji Infrastruktury radni zapoznali się z przedstawioną przez Ryszarda Langera - Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. informacją w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta Krakowa. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia ''Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2011 - 2020''. Dyskusję wśród radnych wywołał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat. Po dyskusji komisja odłożyła opiniowanie projektu. Trzecim rozpatrywanym, przez komisję projektem była propozycja Grupy Radnych w sprawie zmiany uchwały nr XXI/230/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg z późn. zm. Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

 


Podczas poniedziałkowego (12 września) posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska radni zapoznali się z przedstawioną przez Elżbietę Koterbę Zastępcę Prezydenta Miasta informacją w sprawie dalszych prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa. Prezydent Miasta wypowiedział umowę prof. Janowi Chmielewskiemu Pełnomocnikowi ds. opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa. Nowe studium dokończy zespół, który będzie powołany przy Biurze Planowania Przestrzennego. Członkom komisji została również przedstawiona informacja na temat Oceny egzekwowania „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków". Komisja zaopiniowała także pozytywnie projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Łokietka" oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Stare Podgórze - Wzgórze Lasoty''.


 

Podczas czwartkowego (8 września) posiedzenia Komisji Rozwoju i Innowacji, odbywającego się w siedzibie firmy Capgemini - międzynarodowego lidera na rynku usług IT i outsourcingu przy Al. Gen. Bora Komorowskiego - przedstawiciel firmy przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą innowacyjności w świadczonych przez nią usługach, struktury zatrudnienia, perspektyw rozwoju. Podczas dyskusji wspomniano o problemach związanych z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań gospodarczych w Krakowie i sposobach ich pokonywania. Poruszono m.in. sprawę sporządzenia dokumentu określającego potrzeby pracodawców, który ma posłużyć uczelniom do lepszego przygotowywania programów studiów i kwestię certyfikacji, która z punktu widzenia pracodawców stanowi ważną wskazówkę w czasie prowadzenia naboru pracowników. Po zakończeniu posiedzenia uczestnicy zwiedzili siedzibę firmy. Przedstawicele Capgemini pokazali pracę osób odpowiedzialnych za obsługę rad dzielnic Croydon oraz Westminster, wchodzących w skład aglomeracji Londynu.


7 września odbyło się kolejne posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Rady Miasta Krakowa ds. Reformy Finansów Miasta Krakowa. W posiedzeniu, obok członków komisji, udział wzięli: Lesław Fijał - Skarbnik Miasta Krakowa i Alina Kwaśniak - Dyrektor Biura Skarbnika. Członkowie komisji prosili o informację na temat bieżącej sytuacji finansów miasta, rezultatów podjętych działań oszczędnościowych i przewidywanego wykonania budżetu do końca roku. Zastanawiano się nad możliwymi działaniami, które mogłyby poprawić sytuację budżetu w roku bieżącym oraz w latach kolejnych. Pytano także o terminy przekazania komisji informacji wynikających z realizacji uchwały Nr XVIII/206/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie planu reformy finansów Miasta Krakowa. Informacji i wyjaśnień udzielali: Lesław Fijał i Alina Kwaśniak.


 8 września (czwartek)


Komisja Rozwoju i Innowacji
godz. 14.30, sala konferencyjna firmy Capgemini, al. Gen Bora Komorowskiego 25 a

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Prezentacja firmy Capgemini dotycząca innowacyjności w Krakowie
3. Oświadczenia, komunikaty
4. Zamknięcie posiedzenia
5. Zwiedzenie firmy Capgemini


12 września (poniedziałek)


Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
godz. 15.30, sala Lea, UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sytuacja osób niepełnosprawnych - współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
Realizacja programów związanych z likwidacją barier architektonicznych.
2. Sprawy bieżące - rozpatrzenie korespondencji.
3. Oświadczenia i komunikaty.

 

Komisja Infrastruktury
godz. 14.00, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4
Proponowany porządek posiedzenia:
1.Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta Krakowa.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia ''Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2011 - 2020''(druk nr 372).
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (druk nr 366).
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/230/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg z późn. zm. (druk nr 368).
5.Sprawy bieżące.
6.Oświadczenia i komunikaty.

 

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
godz. 16.00, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4
Proponowany porządek posiedzenia:
1.Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie dalszych prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Łokietka" (druk nr 360).
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Stare Podgórze - Wzgórze Lasoty'' (druk nr 363).
4.Ocena egzekwowania „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków".
5.Sprawy bieżące.
6.Oświadczenia i komunikaty.


13 września (wtorek)

Komisja Budżetowa
godz. 15.00, sala Lea UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4
Proponowany porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (druk nr 366).
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/230/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg z późn. zm. (druk nr 368).
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/258/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (druk nr 369).
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 600 i 900) - druk nr 374.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 853, 921 i 926) - druk nr 375.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854 i 900) - druk nr 376.
7.Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego).
8.Zaopiniowanie możliwości podjęcia indywidualnych uchwał w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty (dot. pp. Ryszarda Żaka, Janiny Porębskiej, Janusza Wydrycha, Bożeny i Waldemara Góra, Jacka Kowalskiego i Anny Ambroży Kowalskiej, Przemysława Kozery, Anny i Józefa Wierzyckich, Ewy i Lesława Suder, Magdaleny Rychlickiej, Barbary Kornaś, Piotra Kowalskiego).
9.Zaopiniowanie wykazu obejmującego zabudowaną nieruchomość wykorzystywaną na realizację świadczeń zdrowotnych stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczoną do zbycia na rzecz najemców.
10.Zaopiniowanie wykazów lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców.
11.Sprawy bieżące.

 

Komisji Edukacji
godz. 16.00, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Organizacja roku szkolnego 2011-2012 (zmiany w prawie oświatowym, formy współpracy z Młodzieżowymi Domami Kultury).
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/258/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków - druk nr 369.
3. Sprawy bieżące, korespondencja.
4. Oświadczenia, komunikaty.

 

Komisja Mienia i Przedsiębiorczości
godz. 17.30, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4
Porządek obrad:
1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkami użytkowymi, położonej w Krakowie przy ul. Powiśle nr 5 - druk nr 371.
2. Opiniowanie sprawy przedłużenia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 103.97 m2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, którego najemcami są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza jako SAMED Michał Cegielny, Emil Cegielny Spółka cywilna, z siedziba w Krakowie os. Złotej Jesieni 3, zawartej na czas oznaczony (10 lat), tj. do dnia 31 grudnia 2011 r.
3. Opiniowanie sprawy o wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcza pod nazwa Przedsiębiorstwo Budowlane „BARZAK" z siedziba w Krakowie przy ul. Kapelanka 26 części działki nr 171/5 obr. 9 Podgórze ul. Kapelanka z przeznaczeniem na parking.
4. Opiniowanie wykazu niezabudowanej działki nr 553 obr 46, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Żaglowej, przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, będących własnością Opactwa Ojców Cystersów w Krakowie.
5. Opiniowanie wykazu niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Nitscha, działka nr 396/4 obręb 8 Krowodrza, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległe.
6. Opiniowanie wykaz obejmującego zabudowaną nieruchomość wykorzystywaną na realizację świadczeń zdrowotnych stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczoną do zbycia na rzecz najemców.
7. Opiniowanie wykazów lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców:
Wspomniane wyżej wykazy obejmują: lokale użytkowe przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków, w której znajduje się tylko jeden lokal użytkowy, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.
8. Sprawy bieżące.
9. Oświadczenia i komunikaty.


 14 września (środa)


Komisja Rewizyjna
godz. 9.00, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4
Porządek obrad:
1. Sprawy skarg wpływających do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Oświadczenia i komunikaty.


15 września (czwartek)


Nadzwyczajna Komisja Rady Miasta Krakowa ds. Reformy Finansów Miasta Krakowa
godz. 15.30, Gabinet Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

 

 Proponowany porządek posiedzenia:
1.Informacje i dyskusja w sprawie przyczyn sytuacji kryzysu finansów Miasta.
2.Informacje i dyskusja w sprawie planu reform.
3.Omówienie nowych dokumentów ewentualnie zgłoszonych przez Prezydenta Miasta.
4.Sprawy bieżące.

 


 

 

Podczas wtorkowego (6 września) posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej przedstawiciel Zarządu Infrastruktury Sportowej zaprezentował informację na temat dzielnicowych i lokalnych zamierzeń w zakresie sportu. Członkowie komisji postanowili wystąpić do ZISU z wnioskiem o weryfikację powyższych informacji, która powinna zawierać ocenę możliwości realizacji zamierzeń (zgłoszonych przez Rady Dzielnic), a także będzie pomocna przy konstruowaniu projektu Budżetu Miasta na 2012 r. Ponadto prezes Małopolskiego Związku Szachowego Jan Kusina przedstawił informację o działalności Związku i jego zamierzeniach na przyszłość. Podczas posiedzenia komisja zapoznała się także z prezentacją mobilnych technologii, wykorzystywanych w promocji oraz informacji turystycznej, przedstawioną przez Krzysztofa Kociołka oraz radnego Pawła Ścigalskiego.

 


 


Komisja Praworządności

 

W dniu 5 września 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Praworządności, poświęcone tematowi uciążliwości związanych z działalnością lokali rozrywkowych w centrum Krakowa. Temat posiedzenia został zainicjowany licznymi zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, ciszy nocnej oraz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu przez kluby i dyskoteki znajdujące się w ich sąsiedztwie. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Wydziałów i Jednostek Urzędu Miasta Krakowa, a także mieszkańcy, którzy mieli możliwość aktywnego udziału w dyskusji. W wyniku zebranych informacji i ustaleń Komisja wystąpiła z Wnioskiem do Prezydenta Miasta Krakowa o:
1) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o dokonanie pomiarów poziomu hałasu w pobliżu klubów i dyskotek zlokalizowanych przy ul. Wielopole, Szewskiej, Św. Krzyża i św. Tomasza, których dotyczy największa liczba interwencji Policji i Straży Miejskiej, a także wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska.
2) podjęcie przez podległe Prezydentowi i współpracujące z Miastem służby intensywnych działań wobec przypadków łamania prawa związanych z działalnością klubów i dyskotek położonych w centrum miasta.
3) zwrócenie się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a także do Powiatowej Stacji Epidemiologicznej o kontrolę działalności powyższych lokali.

 

 

 

 


 

5 września (poniedziałek)
Komisja Praworządności
godz. 14.00, sala J. Dietla UMK,
Głównym punktem posiedzenia będzie informacja na temat przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz ciszy nocnej, związanych z działalnością klubów i dyskotek zlokalizowanych w centrum Krakowa. Temat posiedzenia został zaproponowany na spotkaniu Komisji w dniu 31 sierpnia br. w związku licznymi pismami i informacjami od mieszkańców dotyczącymi uciążliwości związanych przede wszystkim z działalnością lokali rozrywkowych w centrum Krakowa. Na posiedzenie zaproszono m. in. przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Wydziałów i Jednostek Urzędu Miasta Krakowa. Celem spotkania będzie uzyskanie informacji na temat skali poruszanego problemu oraz ustalenie możliwych do zastosowani rozwiązań.

 

 


 

 

1 września odbyło się 6 posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Rady Miasta Krakowa ds. Reformy Finansów Miasta Krakowa. Komisja kontynuowała wyjaśnianie przyczyn kryzysowej sytuacji finansów Miasta Krakowa w 2011 r. oraz zastanawiała się nad możliwymi działaniami, które mogłyby poprawić sytuację budżetu w roku bieżącym oraz w latach kolejnych, poprzez zwiększenie dochodów budżetu jak i ograniczenie części wydatków, szczególnie wydatków fakultatywnych. Komisja postanowiła skierować wniosek do Prezydenta Miasta o przekazanie jej zestawienia zawartych i planowanych do końca 2011 r. umów na realizację zadań fakultatywnych. W posiedzeniu obok członków komisji udział wzięli: Zbigniew Palenica Wiceprezes Zarządu MPK SA oraz Marta Witkowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta. Komisja zapoznała się z sytuacją MPK SA w kontekście płatności dokonywanych na rzecz MPK SA z budżetu miasta na realizację usług przewozowych. Pytano m.in. o opóźnienia w przekazywaniu środków, które mają miejsce od ub.r., jak odbija się to na działalności Spółki oraz jakie może wywołać skutki dla poziomu usług świadczonych na rzecz miasta. Marta Witkowicz przedstawiła realizację dochodów budżetu miasta z gospodarowania mieniem, poinformowała o sytuacji obecnej oraz co można by ewentualnie zmienić, jakie uchwały podjęć, aby dochody z gospodarowania mieniem mogły być wyższe.

 

 


 

 

 

Przedmiotem dzisiejszego (31 sierpnia) posiedzenia Komisji Infrastruktury było opiniowanie dwóch projektów uchwał. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie dla uczestników Kongresu Bożego Miłosierdzia, który odbędzie się w październiku b.r. Drugim rozpatrywanym, przez komisję projektem była przedstawiona przez Prezydenta Miasta Krakowa propozycja zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat. Zdaniem członków komisji projekt został źle przygotowany, podobnie jak projekt uchwały przyjęty przez Radę Miasta w lipcu b.r. Komisja postanowiła nie opiniować projektu.

 

 

 


 

 

 

Głównym punktem posiedzenia w dniu 31 sierpnia (przed sesją rady) Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej RMK było zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących opieki nad dzieckiem do lat 3, związanych z wykorzystaniem nowych możliwości prawnych. Komisja pozytywnie zaopiniowała 4 projekty uchwał w sprawie:
- przyjęcia Miejskiego programu rozwoju zorganizowanej opieki nad dzieckiem do lat 3 na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w latach 2011 - 2014,
- ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna,
- maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
- wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
Komisja nie wydała pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków. Członkowie komisji rozpatrzyli również korespondencję, która w ostatnim okresie wpłynęła do komisji.

 

 


 

 

Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa, które odbyło się 31 sierpnia,  poświęcone było głównie zaopiniowaniu projektów uchwał w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego" oraz w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe. Projekty te zostały zaopiniowane pozytywnie przez komisję. Ponadto Komisja zapoznała się z bieżącą korespondencją.

 

 


 

 

Zasadniczym punktem wtorkowego (30 sierpnia) posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa było wstępne zapoznanie się z przedstawioną przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz dyrektorów placówek oświatowych informacją o skutkach wdrażania w krakowskich szkołach ponadgimnazjalnych założeń reformy programowej wynikających z najnowszych wytycznych MEN. Propozycja MEN opracowywania programów nauczania na poziomie szkół, wg. wielu dyrektorów jest propozycją nie do zaakceptowania. Dyrektorzy nie wyobrażają sobie tworzenia różnych programów nauczania np. dla tych samych zawodów. Chcą wiedzieć, kto ma ponosić odpowiedzialność za ich poprawność merytoryczną. Ich zdaniem jest to reforma, która niszczy oświatę. Komisja postanowiła systematycznie powracać do tego tematu. Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa do zawierania porozumień dotyczących finansowania wydatków przez gminy i powiaty, z terenu których dzieci uczęszczają na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 

 


 

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetowej, 30 sierpnia, poświęcone było opiniowaniu projektów uchwał, które będą rozpatrywane na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 31 sierpnia 2011 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała 7 projektów uchwał m.in. dotyczących zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2011, określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe, wyrażenia zgody na udzielenie od 2012 r. bonifikaty w wysokości 90% dla dwóch domów pomocy społecznej od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kraków. Komisja zaopiniowała także pozytywnie nabycie działek objętych planowanym parkiem miejskim na Woli Duchackiej. Największą dyskusję wzbudziły projekty uchwał w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym (komisja odłożyła opiniowanie projektu do czasu przedstawienia symulacji skutków finansowych) oraz w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce (komisja zaopiniowała projekt negatywnie).

 

 


 

 

Na posiedzeniu Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa, 29 sierpnia, odbyła się dyskusja w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Krakowa. Przewodniczący Komisji Dominik Jaśkowiec przedstawił poprawki, które wpłynęły do druku nr 256 oraz uwagi wyrażone w Opinii Nr 77/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Krakowa. Po przeprowadzeniu dyskusji w tym przedmiocie Komisja przyjęła niektóre z poprawek w drodze autopoprawki. Ponadto Komisja ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa negatywnie zaopiniowała poprawkę Prezydenta Miasta Krakowa do druku nr 256.

 

 


 

 

Głównymi tematami poniedziałkowego (29 sierpnia) posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska było opiniowanie projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Osiedle Łokietka" i „Rybitwy-Północ" oraz opiniowanie projektu miejscowego planu dla obszaru „Rybitwy-Północ". Największą dyskusję wywołał plan dla obszaru „Osiedle Łokietka". Obecni na posiedzeniu mieszkańcy obszaru, który obejmuje plan domagali się większej ilości terenów pod zabudowę w swojej okolicy. Do projektu planu zostało zgłoszonych bardzo dużo uwag mieszkańców. Głównie dotyczyły one zamiany terenów rolnych na budowlane. Tylko część z nich została uwzględniona. Elżbieta Koterba - Z-ca Prezydenta Miasta poinformowała, że więcej terenów będzie można przeznaczyć pod zabudowę po zmianie studium. Obecnie obowiązujące studium na to nie pozwala.
Po dyskusji komisja odłożyła opiniowanie projektu. Pozostałe dwa projekty planów uzyskały pozytywną opinię komisji. Komisja zaopiniowała także pozytywnie projekty uchwał w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Czyżyny - Pas Startowy oraz w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wykonanych do dnia 30 października 2009 roku.

 

 


 

 

Wtorkowe (30 sierpnia) posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa poświęcone było głównie opiniowaniu projektów uchwał dotyczących opieki nad dzieckiem do lat 3, związanych z wykorzystaniem nowych możliwości prawnych. Komisja pozytywnie zaopiniowała 4 projekty uchwał w sprawie: przyjęcia Miejskiego programu rozwoju zorganizowanej opieki nad dzieckiem do lat 3 na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w latach 2011 - 2014, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania jak również w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Komisja nie wydała pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków
Członkowie komisji opiniowali również przedstawione przez Dyrektor Wydział Mieszkalnictwa indywidualne sprawy przydziału lokali mieszkalnych (poza ogólnymi zasadami najmu).

 

 


 

 

 

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa odbyło się dnia 25 sierpnia. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Koterba omówiła działania związane z utworzeniem strefy gospodarczej w Nowej Hucie. Przygotowano założenia koncepcji utworzenia strefy gospodarczej Nowa Huta, wskazując we współpracy z Komisją Innowacji i Rozwoju RMK i firmą Arcelor Mittal, cztery obszary które mają największy potencjał i powinny zostać objęte tworzoną strefą gospodarczą. W trakcie dalszej analizy ustalono wspólnie (także po przeprowadzeniu dwóch objazdów terenowych), iż stworzenie strefy gospodarczej Nowa Huta powinno być częścią większych prac nad rewitalizacją dzielnicy Nowa Huta. Uzgodniono, iż miasto ogłosi duży międzynarodowy konkurs programowo-przestrzenny na zagospodarowanie wybranych obszarów dzielnicy Nowa Huta. Konkurs ma stworzyć możliwości rewitalizacji tego obszaru poprzez uczynienie go atrakcyjną strefą gospodarczą wspartą funkcjami publicznymi, rekreacyjnymi i mieszkaniowymi. Formuła przedsięwzięcia miałaby mieć charakter międzynarodowy i przyciągnąć prestiżowych uczestników z całego świata , a jego wyniki pozwoliłyby ustalić wskazówki i wytyczne do przyszłych działań zmierzających między innymi do powołania strefy gospodarczej Nowa Huta i szeroko rozumianej rewitalizacji obszarów poprzemysłowych dzielnicy. Przygotowana w wyniku konkursu koncepcja stanie się ważnym sygnałem dla inwestorów, że Kraków poszerza ofertę o kolejne bardzo atrakcyjne tereny inwestycyjne. Będzie też miała wymiar społeczny poprzez stworzenie podstaw do aktywizacji zawodowej i kulturalnej mieszkańców dzielnicy. Wskazanie funkcji i konkretnych kierunków Rozwoju poszczególnych obszarów może także odegrać niebagatelną rolę w staraniach o szybką realizację między innymi trasy S-7 czy szybkiej kolei aglomeracyjnej. W wyniku konkursu osiągnięta zostanie spójna koncepcja zagospodarowania całości obszaru i wskazane zostaną najatrakcyjniejsze rozwojowo obszary. Przedstawiciel Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu przedstawił program działań na rzecz uporządkowania infrastruktury wokół terenów inwestycyjnych.

 

 


 

 

24 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Rady Miasta Krakowa ds. Reformy Finansów Miasta Krakowa. W pierwszej części posiedzenia komisja poruszyła sprawę artykułu, który ukazał się 24 sierpnia 2011 r. w Dzienniku Polskim. Komisja postanowiła zwołać konferencję prasową w celu poinformowania o celach i przedmiocie działania komisji oraz wyjaśnienia kwestii poruszonych w artykule. Następnie komisja w obecności Joanny Niedziałkowskiej, Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Sebastiana Idzika, Zastępcy Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, kontynuowała wyjaśnianie przyczyn kryzysowej sytuacji finansów Miasta Krakowa w 2011 r. oraz zastanawiała się nad możliwymi działaniami, które mogłyby poprawić sytuację budżetu w roku bieżącym oraz w latach kolejnych.

 

 


 

 

Wczorajsze posiedzenie (23 sierpnia) Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa odbyło się w siedzibie Robotniczego Klubu Sportowego " Garbarnia" przy ulicy Rydlówka.
Po powitaniu przez Przewodniczącego Komisji Tomasza Urynowicza przybyłych na posiedzenie członków komisji, zaproszonych gości odbyła się przygotowana przez Tadeusza Zapióra prezentacja multimedialna dotycząca chwalebnej historii klubu (jeden z trzech krakowskich mistrzów polski) i jego planach na przyszłość. Prezes klubu Jerzy Jasówka poinformował o licznych kłopotach trapiących klub. Do 1973 r. klub dysponował stadionem na Ludwinowie. Ówczesne władze miasta podjeły decyzję o jego wyburzeniu. Przez lata RKS Garbarnia występowała gościnnie na stadionach innych klubów. W 1988 r. w czynie społecznym wybudowano tymczasowe boisko, trybuny oraz zaplecze przy ul. Rydlówka na działce przekazanej klubowi jako rekompensata za zburzony stadion. Wiceprezes Marek Siedlarz przedstawił plany rozwiązania jego problemów poprzez sprzedaż prywatnemu inwestorowi części nalezącej do klubu działki. Za uzyskane w ten sposób środki powstać ma nowy stadion, spełniający wymogi II-ligowych rozgrywek. Z konieczności obecnie mecze pierwszoligowej drużyny musza się odbywać na boisku Hutnika przy ulicy Ptaszyckiego. Komisja przyjęła wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o bieżącym informowaniu jej o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji WZ dla RKS Garbarnia. Wydanie tej decyzji pozwoli zasłużonemu klubowi o 90-letniej tradycji i licznych sukcesach rozwiązać problemy finansowe z którymi boryka się od dłuższego czasu.

 

 


 

 

Przedmiotem posiedzenia Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa, które odbyło się 22 lipca, była dyskusja w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa. Na posiedzeniu Komisji zostały przedstawione uwagi i wnioski, zgłoszone przez przedstawicieli Dzielnic Miasta Krakowa, porozumień i organizacji pozarządowych oraz Mieszkańców Miasta Krakowa zainteresowanych przedmiotową problematyką. Po dokonaniu analizy propozycji modyfikacji przepisów statutowych, Komisja, wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców i organizacji oraz biorąc pod uwagę stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2011 r. przedstawione do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Krakowa, przygotowała autopoprawkę do przedmiotowego druku.
Ustalono, iż następne posiedzenie Komisji, poświecone analizie poprawek złożonych do druku nr 256, odbędzie się 29 sierpnia 2011 r. o godz. 18.00 (sala nr 303 Urzędu Miasta Krakowa). Ponadto Komisja ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu - druk nr 267.

 

 


 

 

5 września (poniedziałek)
Komisja Główna
godz. 15.00, sala 303

Porządek posiedzenia obejmuje punkty:
1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.
2. Uzgodnienie porządku obrad XXIV sesji Rady Miasta Krakowa
na środę 14 września 2011 r.
3. Sprawy bieżące.
4. Oświadczenia, komunikaty.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 


 

 

1 września(czwartek)
Nadzwyczajna Komisja Rady Miasta Krakowa ds. Reformy Finansów Miasta Krakowa
godz. 15.00 w gabinecie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Informacje i dyskusja w sprawie przyczyn sytuacji kryzysu finansów Miasta.
2.Informacje i dyskusja w sprawie planu reform.
3.Omówienie nowych dokumentów ewentualnie zgłoszonych przez Prezydenta Miasta.
4.Sprawy bieżące.

 

 


 

 

 

Komisja Główna na posiedzeniu 24 sierpnia zaopiniowała pozytywnie:
• projekt uchwały wg druku nr 356 w sprawie podziału miasta Krakowa na stałe obwody głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2011 (Opinia Nr 6/2011),
• projekt uchwały wg druku nr 357 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich na terenie miasta Krakowa w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2011 (opinia Nr 7/2011).

 

 


 

 

31 sierpnia (środa)
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krakowa
godz. 8.30 (przed Sesją Rady Miasta Krakowa), sala 303, UMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4

Porządek obrad:
1. Sprawy skarg wpływających do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Oświadczenia i komunikaty.

 

 


 

 

31 sierpnia (środa)
Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa Rady Miasta Krakowa
godz. 9.00, sala Kupiecka Urzędu Miasta Krakowa,
Plac Wszystkich Świętych 3-4


Proponowany porządek posiedzenia:

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego programu rozwoju zorganizowanej opieki nad dzieckiem do lat 3 na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w latach 2011 - 2014- druk nr 339.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna - druk nr 340.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania - druk nr 341.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej - druk nr 353
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasady ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 354.
6. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.
7. Oświadczenia, komunikaty.

 

 


 

 

31 sierpnia (środa)
Komisja Infrastruktury Rady Miasta Krakowa
godz. 9.00, sala Dietla UMK, pl.Wszystkich Św. 3-4

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy Miejskiej Kraków (druk nr 347).
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie dla uczestników Kongresu Bożego Miłosierdzia (druk nr 351).
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (druk nr 366).
4.Sprawy bieżące.
5.Oświadczenia i komunikaty.

 

 


 

 

 

31 sierpnia (środa)
Komisja Praworządności Rady Miasta Krakowa
godz. 9.30, sala J. Dietla, pl. Wszystkich Św. 3-4.


Plan posiedzenia przewiduje zaopiniowanie projektu uchwały, w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Rynku Głównym 44 w Krakowie (druk nr 346) oraz zaopiniowanie projektu uchwały, w sprawie lokalizacji kasyna gry w obiekcie hotelowym „Galaxy" przy ul. Gęsiej 22a w Krakowie (druk nr 352). Ponadto Komisja omówi sprawy bieżące i zapozna się z nadsyłaną korespondencją.

 

 


 

 

30 sierpnia (wtorek)
Komisja Budżetowa Rady Miasta Krakowa
godz. godz. 15.00, sala Lea, pl. Wszystkich Świętych 3-4

1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa do zawierania porozumień dotyczących finansowania wydatków przez gminy i powiaty, z terenu których dzieci uczęszczają na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (druk nr 348).
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków (druk nr 353).
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (druk nr 354).
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wykonanych do dnia 30 października 2009 roku (druk nr 355).
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2012 r. bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej , z siedzibą w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 55, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu (druk nr 358).
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2012 r. bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej , z siedzibą w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 55, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków (druk nr 359).
7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (druk nr 362).
8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 756, 801, 851, 854, 900 i 921 oraz zmian w zadaniach zrealizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych) - druk nr 364.
9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 854, 900, 921 i 926 - zadania priorytetowe dzielnic) - druk nr 365.
10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (druk nr 366).
11.Zaopiniowanie możliwości podjęcia indywidualnych uchwał w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty (dot. pp. Kmiecik, Piotrowskich, Samiec, Niechciał, Dora).
12.Sprawy bieżące.

 

 


 

 

30 sierpnia (wtorek)
Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Rady Miasta Krakowa
godz. 17.30, sala 303, UMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Porządek obrad:

1. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.
Marta Witkowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta
2. Opiniowanie możliwości (ML-01.JB.714106-5/10) wynajęcia lokalu mieszkalnego ul. Romualda Traugutta 8/9 w Krakowie osobie fizycznej.
Katarzyna Bury - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa
3. Opiniowanie wykazu (GS-05.72241-3-17/08) niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, działka nr 389 o pow. 0.0194 ha obr. 60 Podgórze ul. Kalinowa przeznaczonej do zbycia w trybie dopełnienia do działek sąsiednich.
Marta Witkowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta
4. Opiniowanie wykazu nieruchomości (GS-07.KB.7220-21/09) wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek objętych planowanym parkiem miejskim na Woli Duchackiej, działki: nr 814 o pow. 0.2094 ha, nr 815 o pow. 2.6605 ha, nr 712/3 o pow. 0.0280 ha obr. 49 Podgórze ul. Mochnackiego.
Marta Witkowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta
5. Sprawy bieżące.
6. Oświadczenia i komunikaty.

 

 


 

 

29 sierpnia (poniedziałek)
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa
godz. 15.30, sala Lea Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego programu rozwoju zorganizowanej opieki nad dzieckiem do lat 3 na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w latach 2011 - 2014- druk nr 339.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna - druk nr 340.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania - druk nr 341.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej - druk nr 353
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasady ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 354.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa do zawierania porozumień dotyczących finansowania wydatków przez gminy i powiaty, z terenu których dzieci uczęszczają na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków - druk nr 348.
7. Zaopiniowanie wniosków Prezydenta Miasta Krakowa o przyznanie lokali mieszkalnych.
8. Sprawy bieżące - rozpatrzenie korespondencji.
9. Oświadczenia i komunikaty.

 

 


 

 

29 sierpnia (poniedziałek)
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
godz. 16.00, sala Portretowa UMK, pl. Wszystkich Św. 3-4

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Łokietka" (druk nr 360).
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy-Północ" (druk nr 361).
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (druk nr 337).
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Czyżyny - Pas Startowy (druk nr 338).
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wykonanych do dnia 30 października 2009 roku (druk nr 355).
6.Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice Małe - Rondo Ofiar Katynia".
7.Sprawy bieżące.
8.Oświadczenia i komunikaty.

 

 


 

 

29 sierpnia (poniedziałek)
Komisja ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa
godz. 18.00, sala nr 303 Urzędu Miasta Krakowa

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie dyskusja w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Krakowa oraz analiza zgłoszonych poprawek do druku nr 256.

 

 


 

 

 

23 sierpnia(wtorek)
Komisja Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa
godz. 15.15, RKS „Garbarnia" ul.Rydlówka 23

 

 

Przewidywany porządek posiedzenia:
1.Informacja o działalności Robotniczego Klubu Sportowego „Garbarnia".
2.Sprawy bieżące.
3.Oświadczenia i komunikaty.

 


 

17 sierpnia (środa)
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krakowa
godz. 15.00, sala 303, UMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4

 

 

Porządek obrad:
1. Omówienie odwołania od opinii RIO dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Krakowa za rok 2010.
2. Podjęcie uchwał wskazanych przez RIO.
3. Sprawy bieżące.
4. Oświadczenia i komunikaty.

 

 


 

 

 

17 sierpnia (środa)
Nadzwyczajna Komisja Rady Miasta Krakowa ds. Reformy Finansów Miasta Krakowa
godz. 16.00, gabinet Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacje i dyskusja w sprawie przyczyn sytuacji kryzysu finansów Miasta.
2. Informacje i dyskusja w sprawie planu reform, w szczególności propozycja zmiany harmonogramu.
3. Omówienie nowych dokumentów ewentualnie zgłoszonych przez Prezydenta Miasta.
4. Sprawy bieżące.

 

 

 


 

 

We wtorek, 9 sierpnia 2011 r., odbyło się kolejne posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Rady Miasta Krakowa ds. Reformy Finansów Miasta Krakowa. Głównym tematem posiedzenia była kontynuacja wyjaśniania przyczyn kryzysowej sytuacji finansów Krakowa w 2011 r. W posiedzeniu obok członków Komisji udział wzięły: Stanisława Szlachta - Zastępca Skarbnika Miasta Krakowa, Małgorzata Okarmus - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta oraz Alina Kwaśniak - Dyrektor Biura Skarbnika Miasta, które odpowiadały na pytania członków komisji i wyjaśniały przyczyny zaistniałej sytuacji.W wyniku dyskusji komisja postanowiła skierować do Prezydenta Miasta Krakowa 3 wnioski o przekazanie jej dodatkowych informacji dotyczących zobowiązań budżetu, ich struktury oraz terminów płatności.

 

 


 

 

9 sierpnia 2011 r. (wtorek)
Nadzwyczajna Komisja Rady Miasta Krakowa ds. Reformy Finansów Miasta Krakowa
godz. 15.30, gabinet Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacje i dyskusja w sprawie przyczyn sytuacji kryzysu finansów Miasta.
2. Informacje i dyskusja w sprawie planu reform , w szczególności propozycja zmiany harmonogramu.
3. Omówienie nowych dokumentów ewentualnie zgłoszonych przez Prezydenta Miasta.
4. Sprawy bieżące.

 

 


 

 

 

 

6 lipca 2011 r. (wtorek)
Nadzwyczajna Komisja Rady Miasta Krakowa ds. Reformy Finansów Miasta Krakowa
godz. 15.30, gabinet Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Wyjaśnienie przyczyn kryzysowej sytuacji finansów Miasta - kontynuacja.
2.Budżet zadaniowy.
3.Realizacja harmonogramu działań wykonawczych dla realizacji uchwały Nr XVIII/206/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie planu reformy finansów Miasta Krakowa".
4.Sprawy bieżące.

 

POSIEDZENIE KOMISJI ZOSTAŁO ODWOŁANE. O kolejnych terminach informować będziemy na bieżąco.


Wczoraj (19 lipca) odbyło się drugie posiedzenie, powołanej na sesji 6 lipca, Nadzwyczajnej Komisji Rady Miasta Krakowa ds. Reformy Finansów Miasta Krakowa. Głównym tematem posiedzenia było wyjaśnienie przyczyn kryzysowej sytuacji finansów naszego miasta w 2011 r. W posiedzeniu obok członków Komisji udział wzięli: Lesław Fijał, Skarbnik Miasta Krakowa, Małgorzata Okarmus, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta oraz Alina Kwaśniak, Dyrektor Biura Skarbnika Miasta, którzy odpowiadali na pytania członków komisji i wyjaśniali przyczyny zaistniałej sytuacji.
Omawiano także przekazany przez Prezydenta Miasta „Harmonogram działań wykonawczych dla realizacji uchwały Nr XVIII/206/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie planu reformy finansów Miasta Krakowa". Część terminów zaproponowanych przez prezydenta budziło zastrzeżenia członków komisji. Zwracano uwagę, że uchwała ma na celu m.in. zaproponowanie zmian do budżetu miasta Krakowa na 2011 r. Zbyt późne opracowanie informacji, o które prosi Rada może spowodować, że korekta budżetu na rok bieżący nie będzie już możliwa. Komisja postanowiła skierować wniosek do Prezydenta Miasta o przyspieszenie terminów opracowania planu zmian w zakresie wydatków bieżących wraz z harmonogramem wdrożenia oraz planu zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych w obszarze inwestycji programowych wraz z harmonogramem wdrożenia.
Postanowiono także skierować wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o opracowanie założeń do projektu budżetu miasta na rok 2012.

 

 


 

 

We wtorek (12 lipca) odbyło się posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej, podczas którego informację Prezydenta Miasta Krakowa o przeznaczeniu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ptaszyckiego do oddania w trybie bezprzetargowym ,,KS Wanda Kraków'' przedstawił Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej Krzysztof Kowal. Komisja wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Krakowa o anulowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 czerwca 2011 r. Nr 1107/2011 w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ptaszyckiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Informację o realizacji planu zadań w zakresie modernizacji i remontów obiektów sportowych przedstawił przedstawiciel Zarządu Infrastruktury Sportowej, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Wydziału Inwestycji UMK. Informację Prezydenta Miasta Krakowa o budowie hali widowiskowo - sportowej w Czyżynach przedstawił po. Prezesa Agencji Rozwoju Miasta Bartłomiej Cieciak. Komisja zwróciła się do Prezydenta Miasta Krakowa z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych oraz wsparcie organizacyjne organizowanego przez Wspólnotę Polska 0/Kraków oraz MZPN Turnieju EURO - 2012 dla 12 latków drużyn polonijnych z krajów, które wezmą udział w MU EURO 2012. Podczas posiedzenia, na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki
i Kultury Fizycznej została wybrana radna Katarzyna Pabian.

 

 


 

 

 

W poniedziałek (11 lipca) odbyło się posiedzenie Komisji Praworządności. Obrady komisji dotyczyły nieprawidłowości w ruchu pojazdów ciężarowych w rejonie ul. Płk. Dąbka, sprawy cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalu przy ul. św. Jana w Krakowie, a także pisma mieszkańca dotyczącego m.in. dyskryminacji katolików w rejonie przejścia podziemnego w Łagiewnikach. Ponadto komisja skierowała wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyjaśnienia rozbieżności dotyczących zakończenia prac budowlanych siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróżenicach. Podczas posiedzenia głos zabrał również jeden z mieszkańców Starego Miasta, który przedstawił Komisji problemy związane z działalnością w godzinach nocnych jednego z lokali mieszczącego się na ul. Św. Krzyża.

 

 


 

 


Podczas posiedzenie Komisji Rozwoju i Innowacji (7 lipca) Marta Żak Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju UMK przedstawiła informację na temat bilansu kompetencji i potrzeb szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz badań naukowych w Krakowie. Kolejnym punktem obrad posiedzenia komisji był punkt dotyczący projektu porozumienia o współpracy samorządu z uczelniami wyższymi, PAU oraz Instytucjami PAN w Krakowie, które przestawiła Pani Marta Żak Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju UMK. Współpraca Krakowa z krakowskimi uczelniami została formalnie potwierdzona przez podpisania Porozumienia 15 stycznia 2008 r. jako ośrodka nowoczesnych technologii, europejskiego centrum nauki i atrakcyjnego miejsca podejmowanych studiów, działalności badawczej i naukowej, lokowanie Inwestycji w sektorach opartych na wiedzy i dostępnie do wysokokwalifikowanych kadr. Zgodnie z jego zapisami do porozumienia przystąpiło 11 uczelni. W wszystkie działaniach w ramach Porozumienia Miasto uczestniczy i je realizuje. Miasto jest otwarte na inne ciekawe inicjatywy uczelni wyższych, które chętnie w miarę możliwości wspiera.  Analiza dostępnych źródeł danych wskazuje na to , że nie ma potrzeby powoływania dodatkowych badań , by stworzyć bilans kompetencji dla Krakowa według przedstawiciela Wydziału Strategii i Rozwoju UMK . Odmiennego zdania jest Przewodniczący Komisji Rozwoju i Innowacji - Paweł Węgrzyn, którego zdaniem opracowanie bilansu musi się odbyć na innych zasadach.

 

 


 

 


Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa (7 lipca) było poświęcone głównie zapoznaniu się z aktualną działalnością oraz planami na przyszłość Muzeum Historii Fotografii. Komisja po zapoznaniu się, z przedstawioną przez Pana Macieja Beiersdorfa Dyrektora Muzeum Historii Fotografii, aktualną działalnością oraz sytuacją finansową Muzeum postanowiła wystąpić do Prezydenta Miasta Krakowa z wnioskiem o zabezpieczenie płynności finansowej do końca roku dla Muzeum. Ponadto komisja, w nawiązaniu do anonsu prasowego, który ukazał się w Gazecie Krakowskiej 5 lipca 2011 r. postanowiła zwrócić się do Prezydenta Miasta Krakowa o ponowne, wnikliwe zbadanie sprawy oraz rozpatrzenie możliwości przyznania Panu Mieczysławowi Święcickiemu lokalu mieszkalnego poza ogólnymi zasadami najmu.

 

 


 

 


7 lipca odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Rady Miasta Krakowa ds. Reformy Finansów Miasta Krakowa, powołanej na sesji w dniu 6 lipca 2011 r., której celem jest analiza, weryfikacja i monitorowanie przygotowanych i prowadzonych przez Prezydenta Miasta Krakowa reform finansów Miasta oraz wyjaśnienie przyczyn kryzysowej sytuacji finansów Miasta. Na pierwszym posiedzeniu komisja wyłoniła ze swego grona kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji oraz omówiła tryb i harmonogram pracy komisji.

 

 


 

 


22 sierpnia (poniedziałek)
Komisja ds. reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego
godz. 16.30, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4
Przedmiotem posiedzenia komisji będzie dyskusja w sprawie projektu Statutu Miasta Krakowa.

 


Podczas posiedzenia (5 lipca) Komisji Mienia i Przedsiębiorczości radni poparli projekty uchwał dotyczące miedzy innymi: wydzierżawienia nieruchomości dla MKS Cracovia, powołania Okrągłego Stołu Mieszkaniowego, sprzedaży nieruchomości przy ul Chopina, sprzedaży nieruchomosci przy ul. Stradomskiej. Radni negatywnie zaopiniowali siedem wniosków w sprawie możliwość podjęcia indywidualnych uchwał Rady Miasta Krakowa dopuszczających sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony przepis uchwały RMK. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawione przez Wydział Skarbu Miasta, Wydział Mieszkalnictwa oraz Zarząd Budynków Komunalnych indywidualne sprawy: sprzedaży lub najmu lokali mieszkalnych, zniesienia współwłasności, zbycia oraz oddania w użytkowanie nieruchomości.

 


 


Podczas środowego (6 lipca) posiedzenia Komisja Rewizyjna w trzech sprawach, postanowiła wystąpić do Rady Miasta Krakowa z projektami uchwał o uznaniu skarg za niezasadne. W pozostałych przypadkach postanowiono wystąpić do Prezydenta Miasta Krakowa o przedstawienie stanowiska bądź rozpatrzenie skarg.
Wniosek Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków RMK o kontrolę finansową w Capelii Cracoviensis zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu po zapoznaniu się
z odpowiednimi materiałami.

 


Głównym punktem posiedzenia (6 lipca przed sesją Rady Miasta Krakowa) Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej RMK było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla województwa małopolskiego na realizację projektu pn. ''Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO''.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt.

 


 


Posiedzenie Komisji Budżetowej (5 lipca) poświęcone było głównie opiniowaniu projektów uchwał, które będą rozpatrywane na dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa.
Komisja pozytywnie zaopiniowała 6 projektów uchwał m.in. dotyczących zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg z późn. zm., ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, dotacji dla instytucji kultury oraz zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011. Komisja negatywnie zaopiniowała projekty uchwał dotyczące przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2011 - 2016 oraz przyjęcia Polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków.
W wyniku dyskusji komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Miasta o przekazywanie Radzie Miasta wraz ze wszystkimi projektami uchwał dotyczącymi podatków, taryf i opłat, symulacji ich skutków finansowych. Poproszono także o informację na temat wysokości kar, ich egzekucji oraz wysokości wpływów z tytułu nieprzestrzegania uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg z późn. zm.

 


 


W pierwszej części wtorkowego (5 lipca) wyjazdowego posiedzenia, Komisja Edukacji wizytowała placówki oświatowe: Szkołę Podstawową nr 11 przy ul. Miodowej, Przedszkole nr 114, ul. Stradomska, Przedszkole nr 55, ul. Sienkiewicza, Szkołę Podstawową nr 34, ul. Urzędnicza.
W drugiej części posiedzenia komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał będące przedmiotem obrad sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 6 lipca 2011 r. m. in.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm), w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
Ponadto komisja wydelegowała przedstawiciela do prac w komisji opiniującej wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów i studentów pochodzenia polskiego urodzonych i zamieszkałych na stałe w krajach byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich uczących się w Krakowie oraz wydelegowała przedstawiciela do Komisji Przetargowej w charakterze eksperta z głosem doradczym. Komisja zapoznała się także z bieżącą korespondencją.

 


 


Przedmiotem posiedzenia (4 lipca) Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego, była dyskusja w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa. Ustalono, iż następne posiedzenie komisji, poświecone tej problematyce, odbędzie się 22 sierpnia 2011 r.
Ponadto komisja wstępnie zapoznała się z propozycją projektu procedury realizacji zadań przez Dzielnice Miasta Krakowa (ogólne założenia), wyrażając swoje wątpliwości
w zakresie zasadności zaproponowanych terminów dotyczących realizacji zadań oraz sposobu podziału środków na ich wykonanie. Procedura ta, będzie jeszcze przedmiotem obrad komisji.

 


 


Głównym punktem poniedziałkowego posiedzenia Komisji Infrastruktury (4 lipca) było opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, które będą rozpatrywane na najbliższej sesji Rady Miasta. Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwały w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat, zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg z późn. zm. , określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krakowa za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Ponadto komisja zaopiniowała poprawki radnych zgłoszone do ww. uchwał.

 


 


Głównym punktem poniedziałkowego posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (4 lipca) było opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, które będą rozpatrywane na najbliższej sesji Rady Miasta. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wzgórze Św. Bronisławy II, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rejon ''Fortu Skała II'', uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''TS Wisła". Radni zapoznali się również z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska - Modrzewiowa." Komisja zaopiniowała pozytywnie z uwagami ww. projekt planu.

 


 


Głównym przedmiotem posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (4 lipca) było zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących powołania ''Okrągłego Stołu Mieszkaniowego''. Projekt ten zakłada przygotowanie i zainaugurowanie obrad, których tematyką będzie; sytuacja lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy, gospodarka lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w zasobie mieszkaniowym Gminy, możliwości powiększenia zasobu mieszkaniowego w tym poprzez rozwój budownictwa komunalnego, problem wysokości czynszów, zaległości czynszowych oraz pomoc osobom bezdomnym. Pozytywną opinię uzyskał też projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/139/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2011 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków. Natomiast projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CX/1106/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka nie uzyskał pozytywnej opinii komisji. Ponadto komisja zaopiniowała wykazy lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków.

 


 


Głównym punktem czwartkowego posiedzenia (30 czerwca) Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej była „Ocena kontraktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Porównanie kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ w roku 2010 i w roku 2011". Szczegółową informację na ten temat przedstawił Michał Marszałek - Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia. Do poruszonych w trakcie dyskusji kwestii, wyjaśnień udzielili obecni na posiedzeniu przedstawiciele Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała propozycje odroczenia spłat pożyczek udzielonych Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza oraz Szpitalowi Specjalistycznemu im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie.

 


 

Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków (30 czerwca) było poświęcone głównie opiniowaniu projektów uchwał Rady Miasta Krakowa.
Radni zapoznali się z projektami: w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem Kraków a Miastem Ostrawa w Republice Czeskiej, w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe, w sprawie udzielenia dotacji Muzeum Armii Krajowej oraz w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych w ramach zadań powierzonych dzielnicom. Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe projekty uchwał. Ponadto komisja zapoznała się z materiałami, przedstawionymi przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zawierającymi informacje o ofercie kulturalnej „Lato 2011".
Komisja postanowiła także wystąpić do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z rezolucją w sprawie wpisania Capelii Cracoviensis, prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków, na listę samorządowych instytucji, w których dyrektora wybiera się w drodze konkursu.

 


 

4 lipca (poniedziałek)

Komisja ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego
godz. 16.30, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Przedmiotem posiedzenia będzie dyskusja w sprawie projektu Statutu Miasta Krakowa.

 


 

 

4 lipca (poniedziałek)

Komisja Infrastruktury
godz. 14.00, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4


Proponowany porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg z późn. zm.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krakowa za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych oraz zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych a także pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg gminnych i zaliczeniu ich do dróg powiatowych
7.Informacja przedstawiciela spółki MPK na temat wyjazdowego posiedzenia Komisji w siedzibie MPK w dniu 28 marca 2011r.
8.Sprawy bieżące.
9.Oświadczenia i komunikaty.

 


 4 lipca (poniedziałek)

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
godz. 16.00, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wzgórze Św. Bronisławy II
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rejon ''Fortu Skała II''
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''TS Wisła''
5.Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska - Modrzewiowa".
6.Sprawy bieżące.
7.Oświadczenia i komunikaty.

 


 

 

4 lipca (poniedziałek)

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
godz. 15.30, sala Lea UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących powołania ''Okrągłego Stołu Mieszkaniowego'' - druk
nr 300.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CX/1106/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka (z późn. zm.) - druk nr 312.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/139/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2011 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków - druk nr 313.
Zaopiniowanie wykazu lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy
ul. Czarnieckiego 12 w Krakowie dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków.
Sprawy bieżące - rozpatrzenie korespondencji.
Oświadczenia i komunikaty.

 


 

 

5 lipca (wtorek)


Komisja Mienia i Przedsiębiorczości
godz. 17.30, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Porządek obrad:
1. Opiniowanie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w rejonie ul. J. Kałuży oraz F. Focha, przeznaczonych do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia" SSA, z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej, wraz z projektem umowy dzierżawy.
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2011 2016 - druk nr 226.
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 227.
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 228.
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy al. Pokoju i ul. Lema w celu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na budowę Hali Widowiskowo Sportowej (Czyżyny) w Krakowie druk nr 244.
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących powołania ''Okrągłego Stołu Mieszkaniowego'' druk nr 300.
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Chopina Nr 29 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 11 lipca 2101 r. udziału wynoszącego 76/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek - druk 303.
8. Opiniowanie wykazu (GS-02.6845.3.1.2011.AM) działka nr 187 o pow. 0.1584 ha obr.12 Podgórze ul. Sokolska 13, będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do oddania w użytkowanie na okres 30 lat na rzecz Domu Kultury „Podgórze"
w Krakowie na prowadzenie działalności statutowej, za która ponoszone będą opłaty roczne.
9. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.
10. Opiniowanie wykazu (GS-03.72254-3-47/02) lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Czarnieckiego 12 w Krakowie dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków.
11. Opiniowanie możliwości innego zagospodarowania, w szczególności poprzez zbycie przez Gmina Miejską Kraków lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Św. Krzyża 7 /5C w Krakowie.
12. Opiniowanie sprawy przyznania Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Krakowski, Funduszowi Pomocy Żołnierzom Armii Krajowej im. płk. W. Żakowskiego oraz Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość" Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie, z siedzibą w Krakowie, Rynek Kleparski 4 w trybie bezprzetargowym prawa do najmu lokalu użytkowego o pow. 177.90 m2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku przy Rynku Kleparskim 4/ul. Basztowej 15 w Krakowie z przeznaczeniem na działalność statutowa na czas nieoznaczony, po umowie użyczenia zawartej z ww. organizacjami na czas oznaczony - 3 lata.
13. Opiniowanie sprawy (ZBK.EU-18-441-1683/10) zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 42,48 m2, znajdującego się w budynku przychodni zdrowia mieszczącym się przy ul. Nałkowskiego 1 w Krakowie, którego najemcą na podstawie umowy najmu zawartej na czas oznaczony do dnia 01.07.2011 r., jest osoba fizyczna, działająca jako Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Laryngolog", z siedzibą w Krakowie przy ul. Nałkowskiego 1.
14. Opiniowanie sprawy (ZBK.EU-18-441-2091/10) zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 92,15 m2, znajdującego się w budynku przychodni zdrowia mieszczącym się przy ul. Wierzyńskiego 6 w Krakowie, z osobą fizyczną, działającą jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Lekarza Rodzinnego, z siedzibą w Krakowie przy ul. Wierzyńskiego 6.
15. Opiniowanie sprawy (GS-06.722430-4-38/10) o wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 64/35 położonej w obrębie 43-Nowa Huta przy ul. Jeżynowej na rzecz Stowarzyszenia Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego w celu prowadzenia działalności niezarobkowej, kulturalno-oświatowej zgodnej ze statutem Stowarzyszenia wraz z wyrażeniem zgody na pozostanie w terenie obiektów wzniesionych z nakładów stanowiących własność Stowarzyszenia, służących jako stajnia dla koni oraz siodlarnia/budynek biurowy.
16. Opiniowanie sprawy (GS-06.722430-4-38/10) o wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części działki nr 1/319 obręb 20 Nowa Huta, w rejonie ul. Igołomskiej, na rzecz Zakładu Odzysku Surowców Madrohut sp. z o.o., z przeznaczeniem do użytkowania na cel: produkcja.
17. Opiniowanie (GS-02.6845.1.1.2011.AM) wykazu udziału 4/1000 (pow. 11.9 m2) w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 218/10 położonej w obrębie 8 jednostka ewidencyjna Śródmieście, będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonego do oddania w użytkowanie na okres 25 lat na rzecz Enion S.A., za który będą ponoszone opłaty roczne.
18. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Prokocimskiej nr 57 - druk nr 324.
19. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych przy ul. Barskiej
druk nr 325.
20. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych - zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym i budynkami użytkowymi przy ul. Stradomskiej 12-14, wpisanej do rejestru zabytków oraz zabudowanej budynkiem użytkowym przy
ul. Stradomskiej 12 a, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i ustalenia wysokości bonifikaty - druk nr 327.
21. Sprawy bieżące.
22. Oświadczenia i komunikaty.

 


 

 

5 lipca (wtorek)


Komisja Budżetowa
godz. 15, sala Lea UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4


Proponowany porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg z późn. zm.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2012 - 2014
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2011 - 2016 6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków
7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków
8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe
9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Muzeum Armii Krajowej
10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych w ramach zadań powierzonych dzielnicom
11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz planu wydatków w dziale 600)
12.Zaopiniowanie możliwości podjęcia indywidualnej uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego nr 59 w budynku położonym przy ul. Francesco Nullo 14.
13.Zaopiniowanie możliwości podjęcia indywidualnej uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku położonym na os. Na Wzgórzach 9.
14.Zaopiniowanie możliwości podjęcia indywidualnej uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego nr 81 zlokalizowanego w budynku położonym
na os. Centrum C 9.
15. Sprawy bieżące.
5 lipca (wtorek)
Komisja Edukacji
1. Objazd placówek oświatowych:
- Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Miodowej
- Przedszkole nr 114, ul. Stradomska
- Przedszkole nr 55, ul. Sienkiewicza
- Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Urzędnicza
W ostatniej odwiedzanej placówce - posiedzenie, na którym zaopiniowane będą projekty uchwał:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm)
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej do wykonania przez Gminę Miejską Kraków
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem Kraków
a Miastem Ostrawa w Republice Czeskiej
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 179 w Krakowie ul. Sanocka 4
7. Sprawy bieżące, korespondencja.
8. Oświadczenia, komunikaty.

 


 

 

7 lipca (czwartek)


Komisja Rozwoju i Innowacji
godz. 13.30, sala Dietla UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Projekt bilansu kompetencji i potrzeb szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz badań naukowych w Krakowie.
3. Projekt porozumienia o współpracy samorządu z uczelniami wyższymi, PAU oraz Instytutami PAN w Krakowie.
4. Projekt porozumienia o współpracy samorządu ze środowiskami nauki i biznesu w ramach Krakowskiego Forum Naukowo - Gospodarczego.
5. Informacja turystyczna online przy wykorzystaniu nowoczesnych mobilnych narzędzi informatycznych.
6. Oświadczenia, komunikaty.
- pismo p. Malcolma Harboura, przewodniczącego Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PE
- pismo p. Bogdana Wszołka w sprawie utworzenia kosmosarium w Krakowie
- pismo p. Krzysztofa Ryby w sprawie skargi na ZIKiT
Zamknięcie posiedzenia.

 


 

 

7 lipca (czwartek)

Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków
godz. 14.30, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się z aktualną działalnością oraz planami na przyszłość Muzeum Historii Fotografii.
2. Sprawy bieżące, korespondencja.
3. Oświadczenia, komunikaty.

 

 


 

 

 

12 lipca (wtorek)


Komisja Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej
godz. 15.15, sala Dietla UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4


Przewidywany porządek posiedzenia:
1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa.
2. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o przeznaczeniu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ptaszyckiego do oddania w trybie bezprzetargowym KS „Wanda Kraków".
3. Informacja Zarządu Infrastruktury Sportowej, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Wydziału Inwestycji UMK o realizacji planu zadań w zakresie modernizacji
i remontów obiektów sportowych.
4. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o budowie hali widowiskowo - sportowej w Czyżynach.
5. Sprawy bieżące.
6. Oświadczenia i komunikaty.

 


 

 


25 sierpnia (czwartek)


Komisja Rozwoju i Innowacji
godz. 14.30, sala konferencyjna Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,
ul. Bracka 1

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Działania związane z utworzeniem strefy gospodarczej w Nowej Hucie
3. Program działań na rzecz uporządkowania infrastruktury wokół terenów inwestycyjnych
4. Oświadczenia, komunikaty.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 


 

 

Przedmiotem poniedziałkowego (27 czerwca) posiedzenia Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa była dyskusja w sprawie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu - druk nr 267. Ponadto Komisja ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa przyjęła harmonogram posiedzeń na II półrocze 2011 r.

 


 

Głównym tematem posiedzenia Komisji Budżetowej (28 czerwca) było zaopiniowanie 4 projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-2033, które wpłynęły w trybie prezydenckim na dzisiejszą sesję Rady Miasta. Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie przedłożone jej projekty wraz z autopoprawkami, które Prezydent Miasta złożył do tych projektów. Komisja zaopiniowała także jeden wniosek w sprawie wyrażenia opinii, co do możliwości podjęcia indywidualnej uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym, na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty.

 


 

Głównym punktem poniedziałkowego posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (27 czerwca) było opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, które będą rozpatrywane na najbliższej sesji Rady Miasta. Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała osiem projektów uchwał w sprawie przystąpień do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała z uwagami projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Krasickiego - Orawska". Komisja przyjęła także poprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wzgórze Św. Bronisławy II".

 


 

27 czerwca (poniedziałek)
Komisja ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego
godz. 16.30, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Przedmiotem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu - druk nr 267.

 


 

27 czerwca (poniedziałek)
Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
godz. 16, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Krasickiego-Orawska".
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Pasternik'' (druk nr 293).
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Prądnik Czerwony - Zachód'' (druk nr 271).
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Kantorowicka - Niebyła'' (druk nr 272).
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Stare Czyżyny'' (druk nr 273).
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Stare Podgórze - Krzemionki'' (druk nr 274).
7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Zakrzówek - Zielna'' (druk nr 275).
8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Prokocim - Bieżanowska'' (druk nr 276).
9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Stare Podgórze - Wzgórze Lasoty'' (druk nr 277).
10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon Cmentarza Podgórskiego'' (druk nr 278).
11.Sprawy bieżące.
12.Oświadczenia i komunikaty.

 


 

28 czerwca (wtorek)
Komisja Budżetowa
godz. 9, sala Lea UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 600 oraz planu wydatków w działach: 600, 900 i 921) - druk nr 307.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 852, 853, 900, 921 i 926) - druk nr 308.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852 i 926) - druk nr 309.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926 - zadania priorytetowe dzielnic)) - druk nr 310.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-2033 (z późn. zm.) - druk nr 311

 


 

30 czerwca (czwartek)
Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków
godz. 14.30, sala Portretowa Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem Kraków a Miastem Ostrawa w Republice Czeskiej - druk nr 290.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalno-usługowymi przy Małym Rynku nr 5 i nr 6, wpisanych do rejestru zabytków pod nr A-346 i A-347, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, oraz ustalenia wysokości bonifikaty - druk nr 299.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe - druk nr 301.
4. Informacje o ofercie kulturalnej „Lato 2011".
5. Sprawy bieżące, korespondencja.
6. Oświadczenia, komunikaty.

 


 

Głównym tematem wtorkowego (21 czerwca) posiedzenia Komisji Budżetowej było opiniowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2010, a także wyrażenie opinii w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa absolutorium.
Komisja nie wyraziła opinii, ponieważ poddane pod głosowanie pozytywne opinie komisji w ww. sprawach nie uzyskały wymaganej większości.
Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycje odroczenia spłat pożyczek udzielonych Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza oraz Szpitalowi Specjalistycznemu im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadających gminie z tytułu udzielonych pożyczek dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, odroczenie spłat pożyczek wymaga opinii komisji właściwych do spraw budżetu i zdrowia. Michał Marszałek - Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia przedstawił komisji sytuację finansową szpitali miejskich i perspektywy na najbliższą przyszłość.

 


 

Podczas wtorkowego (21 czerwca) posiedzenia Komisji Mienia i Przedsiębiorczości radni zapoznali się z informacją dotyczącą zadań realizowanych w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta w 2011 r. a także z projektem regulaminu Konkursu na „Najlepszego Młodego Przedsiębiorcę".
Członkowie komisji poparli projekty uchwał dotyczące rozszerzenia listy branż chronionych i zanikających o antykwariaty oraz księgarnie (pod warunkiem, że sprzedaż książek stanowi ich jedyna działalność).
Pozytywne opinie zyskały projekty uchwał dotyczące: utworzenia Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie oraz opinii w sprawie lokalizacji kasyna gry.
Radni negatywnie zaopiniowali trzy wnioski w sprawie możliwość podjęcia indywidualnych uchwał Rady Miasta Krakowa dopuszczających sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony przepis uchwały RMK. Pozytywną opinię zyskał wniosek o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawione przez Wydział Skarbu Miasta, Wydział Mieszkalnictwa oraz Zarząd Budynków Komunalnych indywidualne sprawy: sprzedaży lub najmu lokali mieszkalnych, zniesienia współwłasności, zbycia oraz oddania w użytkowanie nieruchomości.
Ogółem przyjęto 28 opinii.

 


 

Głównym przedmiotem posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (20 czerwca) było zapoznanie się z „Działaniami Gminy na rzecz osób starszych".
Informacje na ten temat przedstawili Jan Żądło - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych oraz Jacek Kowalczyk - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Członkowie komisji zwrócili uwagę, iż mając na względzie zmiany demograficzne mieszkańców Krakowa polegające m.in. na wzroście populacji osób starszych, niezmiernie ważne staje się zapewnienie im odpowiedniego wsparcia tak, aby mogły jak najdłużej samodzielnie funkcjonować w środowisku lokalnym. Jednym z priorytetów jest rozwój na terenie Gminy Miejskiej Kraków sieci wsparcia dla ludzi w podeszłym wieku, w pierwszej kolejności w dzielnicach, w których nie ma jeszcze tego typu ośrodków.
Na terenie Gminy Miejskiej Kraków wśród ośrodków dziennego pobytu dla osób starszych funkcjonują Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej, będący jednostką budżetową oraz trzy Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych prowadzone na zlecenie Gminy przez organizacje pozarządowe. Placówki te zlokalizowane są w różnych dzielnicach Krakowa
Celem działalności dziennych domów jest umożliwienia osobom starszym jak najpełniejszego, jak najdłuższego funkcjonowania w środowisku rodzinnym, sąsiedzkim,
w miejscu zamieszkania. Dzięki pomocy w tej formie osoby starsze mogą zaspokoić bardzo ważną potrzebę kontaktu i integracji społecznej. Uczestnicy otrzymują wsparcie specjalistów, a przede wszystkim rehabilitację społeczną i usprawniającą. Dzienne ośrodki zapewniają pomoc socjalną, kontakt z innymi ludźmi, zajęcia rekreacyjne, posiłki.
Osoby w podeszłym wieku mogą przebywać w dziennych ośrodkach wsparcia we wszystkie dni powszednie. Korzystają z rehabilitacji psychoruchowej w formie: ćwiczeń
Ponadto komisja zaopiniowała projekty uchwał skierowane do Komisji oraz wykazy lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków.

 


 

Poniedziałkowe posiedzenie Komisji Infrastruktury (20 czerwca) odbyło się w siedzibie krakowskiego oddziału firmy Mobilis sp. z o.o., Egged Group przy ul. Sołtysowskiej 1.
Radni zapoznali się z funkcjonowaniem drugiego przewoźnika komunikacji miejskiej w Krakowie.
Podczas spotkania Eugeniusz Szymonik - Prezes Zarządu Mobilis przedstawił w skrócie funkcjonowanie prywatnej firmy jako przewoźnika miejskiego w Krakowie. Objaśniono także podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu przewoźnika komunalnego i prywatnego. Następnie radni zapoznali się z pracą dyspozytorów i czasem pracy kierowców.

 


 

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (20 czerwca) było poświęcone głównie opiniowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, które w najbliższym czasie będą rozpatrywane przez Radę.
Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogilska-Chałupnika" oraz obszaru „Zespołu sportowego na Błoniach Krakowskich".
Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Swoszowice - Wschód ''.
Radni zapoznali się także z prezentacją projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rejon ''Fortu Skała II'' oraz obszaru „Wzgórze Św. Bronisławy II". Ten ostatni projekt wywołał największą dyskusję wśród radnych jak i obecnych na posiedzeniu komisji mieszkańców.

 


 

20 czerwca ( poniedziałek)
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
godz. 15.30, sala Lea UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działania Gminy na rzecz osób starszych.
2. Informacja na temat udzielenia pomocy dla Stowarzyszenia Filantropów im. Brőra Hanssona.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - druk nr 260.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem Kraków o Miastem Ostrawa w Republice Czeskiej - druk nr 290.
5. Zaopiniowanie wykazu lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Grodzkiej 10 w Krakowie dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków.
6. Zaopiniowanie wykazu lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Św. Sebastiana 31 w Krakowie dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków.
7. Zaopiniowanie wykazu lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul Kazimierza Wielkiego 54 A w Krakowie dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków.
8. Sprawy bieżące - rozpatrzenie korespondencji.
9. Oświadczenia i komunikaty.

 


 

20 czerwca ( poniedziałek)
Komisja Infrastruktury
godz. 14.00, siedziba firmy Mobilis Sp. z o.o., ul. Sołtysowska 1

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie m.in. zapoznanie się z funkcjonowaniem prywatnej firmy jako przewoźnika w Krakowie.

 


 

20 czerwca ( poniedziałek)
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
godz. 16.00, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogilska-Chałupnika".
2.Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zespołu sportowego na Błoniach Krakowskich".
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Swoszowice - Wschód '' (druk nr 259).
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rejon ''Fortu Skała II'' (druk nr 286).
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Wzgórze Św.Bronisławy II"' (druk nr 258).
6.Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Krasickiego-Orawska".
7.Sprawy bieżące.
8.Oświadczenia i komunikaty.

 


 

Podczas posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej (14 czerwca), które odbyło się w obiekcie TS „Wisła ul. Reymonta 22, radni zapoznali się z informacją
o działalności Towarzystwa Sportowego „Wisła".
Omawiano miedzy innymi problem ewentualnej budowy hali sportowej na terenie będącym w dyspozycji Towarzystwa. Radni podkreślali, iż w obecnej sytuacji finansowej jakakolwiek partycypacja Miasta w kosztach budowy tego obiektu byłaby trudna do zrealizowania. Problem pozostanie w polu zainteresowania komisji.
Przed posiedzeniem Radni zwiedzili Miejski Stadion Wisły Kraków im. Reymana i zapoznali się ze stanem zaawansowania prowadzonej tam inwestycji.

 


 

Przedmiotem posiedzenia Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego (13 czerwca) było zagadnienie dotyczące prac nad przygotowaniem nowej procedury w zakresie realizacji zadań przez Dzielnice Miasta Krakowa.
Proponowana regulacja, obejmująca przedmiotem zarówno zadania priorytetowe jak i powierzone Dzielnic, powinna zostać przedstawiona członkom komisji oraz Radom Dzielnic w najbliższym czasie, zaraz po ukończeniu prac legislacyjnych. Asumptem do nowelizacji przedmiotowych procedur jest chęć ujęcia regulacji dotyczących zadań Dzielnic w jeden akt prawny, uwzględniający przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 147, poz. 1240 z późn. zm.). Nowa procedura ma umożliwić Dzielnicom Miasta Krakowa realizację zadań w trybie wieloletnim.
Sekretarz Miasta Krakowa Paweł Stańczyk oraz Dyrektor Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji Krzysztof Adamczyk, po przedstawieniu zarysu ogólnych założeń nowej procedury, wyrażali wolę zapoznania się z ewentualnymi uwagami Przewodniczących Rad Dzielnic w przedmiotowym zakresie.
Następnie poruszono kwestię wstrzymania środków na realizację dotychczasowych zadań Dzielnic Miasta Krakowa. Przewodniczący Rad Dzielnic wyrażali swoje zaniepokojenie obecną sytuacją i zwrócili się o podjęcie działań w tej sprawie. Sekretarz Miasta Krakowa zapewnił, iż informacja w sprawie środków, które zostaną uruchomione
w najbliższym czasie na realizację zadań, zostanie niebawem przesłana do Dzielnic Miasta Krakowa.

 


 

Komisja Główna na posiedzeniu 13 czerwca uzgodniła porządki obrad sesji absolutoryjnych, które zostaną zwołane na wtorek 28 czerwca 2011 r.: XIX sesja RMK - na godz. 10.00, XX sesja RMK - na godz. 16.00.
Ponieważ w 2011 r. kończy się kadencja ławników sądowych, wybranych przez Radę w 2007 r., Rada Miasta Krakowa powoła Zespół opiniodawczy ds. wyboru ławników, który działać będzie do końca kadencji. Komisja Główna ustaliła, że w skład zespołu wejdzie 7 radnych, kandydatury na członków zespołu zostaną przedstawione przez Kluby Radnych na następnym posiedzeniu Komisji Głównej 27 czerwca.
Informacje na temat wyboru ławników na kadencję 2012-2015 można znaleźć na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=12084

 


 

13 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Praworządności.
Komisja po omówieniu stanu systemu łączności "Tetra", podjęła wniosek do Prezydenta o uwzględnienie w planach inwestycyjnych rozbudowy sieci łączności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.
Ponadto na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowany został projekt uchwały wg. druku nr 253, w sprawie lokalizacji kasyna gry w hotelu "Holiday Inn" mieszczącym się
w Krakowie, przy ul. Wielopole 4 - 8. W sprawach bieżących członkowie komisji zwracali się do obecnych przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej w spawach dotyczących
m. in. zakłócania ciszy nocnej i niszczenia mienia w rejonie Alei Słowackiego, złego stanu czystości chodników w rejonie ul. Wielopole, przypadków zanieczyszczania miejsc publicznych oraz spożywania alkoholu w rejonie Plant Dietlowskich.
Przekazano również zgłoszenia mieszkańców dotyczące uciążliwości podróżowania z nietrzeźwymi osobami bezdomnymi, które utrudniają korzystanie z komunikacji publicznej

 


 

20 czerwca ( poniedziałek)
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
godz. 15.30, sala Lea UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działania Gminy na rzecz osób starszych.
2. Informacja na temat udzielenia pomocy dla Stowarzyszenia Filantropów im. Brőra Hanssona.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - druk nr 260.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem Kraków o Miastem Ostrawa w Republice Czeskiej - druk nr 290.
5. Zaopiniowanie wykazu lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Grodzkiej 10 w Krakowie dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków.
6. Zaopiniowanie wykazu lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Św. Sebastiana 31 w Krakowie dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków.
7. Zaopiniowanie wykazu lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul Kazimierza Wielkiego 54 A w Krakowie dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków.
8. Sprawy bieżące - rozpatrzenie korespondencji.
9. Oświadczenia i komunikaty.

 


 

BIEŻĄCY PLAN POSIEDZEŃ KOMISJI

13 czerwca (poniedziałek)
Komisja Praworządności
godz. 14, sala Dietla UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Głównym punktem posiedzenia komisji będzie analiza potrzeb i możliwości rozbudowy systemu łączności "Tetra", będącego w posiadaniu służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie Miasta. Komisja zaopiniuje również projekt uchwały wg. druku nr 253, w sprawie lokalizacji kasyna gry w hotelu "Holiday Inn" mieszczącym się w Krakowie, przy ul. Wielopole 4 - 8 oraz projekt uchwały wg. druku nr 263, w sprawie zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011, dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 754, 801, 854, 921 i 926, dot. zadań priorytetowych dzielnic.

 


 

Komisja ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego
godz. 16.30, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4


Przedmiotem posiedzenia Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracyi Dialogu Społecznego będzie zagadnienie dotyczące procedur realizacji zadań przez Dzielnice Miasta Krakowa oraz propozycje zmian przedmiotowych regulacji.

 


 

Z POSIEDZEŃ KOMISJI

Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków (9 czerwca) było poświęcone głównie opiniowaniu projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom Kultury oraz w sprawie wzniesienia symbolicznego monumentu z nazwiskami osób, które przekazały swoje zwłoki na rzecz nauki.
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe projekty uchwał. Ponadto w sprawach bieżących komisja zapoznała się z pracą Zespołu ds. funkcjonowania Capelli Cracoviensis. Komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa o przeprowadzenie kontroli prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi przez jednostkę miejską Capellę Cracoviensis oraz do Prezydenta Miasta Krakowa z wnioskiem o wstrzymanie podejmowania wszelkich decyzji personalnych, jak i restrukturyzacyjnych przez kierownictwo Capelli Cracoviensis do czasu przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Krakowa w wyżej wymienionej jednostce.
Komisja zapoznała się także z informacją dotyczącą przygotowywanego projektu uchwały w sprawie ustanowienia „Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego".


Głównym punktem czwartkowego posiedzenia ( 9 czerwca) Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej była ocena „Stanu sanitarnego Miasta ze szczególnym uwzględnieniem kąpielisk krakowskich i gastronomii".
Informacje na ten temat przedstawili: Adam Jędrzejczyk - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie oraz Ryszard Nazim - Kierownik Działu Zarządzania
i Utrzymania Obiektów Sportowych ZIS. Komisja pozytywnie oceniła stan przygotowania kąpielisk krakowskich i gastronomii do sezonu letniego
Komisja zapoznała się również z informacją na temat „Szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży". Z przedstawionych informacji wynika, że wyszczepienia dzieci na szczepienia obowiązkowe kształtują się na poziomie 98,6%. Pozytywnie oceniono realizację szczepień zalecanych, realizowanych w ramach „Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia - Zdrowy Kraków 2010-2012" - programów profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych , finansowanych przez Gminę.
Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Swoszowice - Wschód ''.

 

 


 

Posiedzenie Komisji Edukacji (7 czerwca) składało się z dwóch części.
W pierwszej części posiedzenia komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych w Krakowie, ul. Bulwarowa 33 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych w Krakowie wraz z poprawką, który omówiła Anna Korfel_Jasińska - Dyrektor Wydziału Edukacji. W drugiej części posiedzenia członkowie komisji uczestniczyli we wręczaniu nagród edukacyjnych Miasta Krakowa dla nauczycieli i uczniów za wybitne osiągnięcia oraz stypendiów edukacyjnych Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich.

 


 

7 czerwca (wtorek) odbyło się posiedzenie Komisji Mienia i Przedsiębiorczości.
R
adni pozytywnie zaopiniowali pięć projektów uchwał dotyczących: bonifikat przy sprzedaży lokali użytkowych, bonifikaty w opłacie rocznej dla Żłobka Samorządowego Nr 21 oraz lokalizacji kasyna gry. Odstąpiono od opiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy al. Pokoju i ul. Lema w celu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na budowę Hali Widowiskowo Sportowej (Czyżyny) w. Krakowie
Radni pozytywnie zaopiniowali wniosek w sprawie możliwość podjęcia indywidualnych uchwał Rady Miasta Krakowa dopuszczających sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony przepis uchwały RMK. Pozytywna opinie zyskał wniosek o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Drugi omawiany wniosek został zaopiniowany negatywnie.
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawione przez Wydział Skarbu Miasta i Wydział Mieszkalnictwa indywidualne sprawy: najmu lokali mieszkalnych, zbycia oraz oddania w użytkowanie nieruchomości.


Posiedzenie Komisji Budżetowej (7 czerwca) poświęcone było głównie opiniowaniu projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, które w najbliższym czasie będą rozpatrywane przez Radę. Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała projekty w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegui realizacji przedsięwzięć w niej ujętych oraz w sprawie zmiany uchwały Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze.Największą dyskusję wzbudził projekt w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o orzeczenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. paragrafu 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. Komisja wysłuchała uzasadnienia do projektu przedstawionego przez Pana Andrzeja Oklejaka - Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Prawnych. Po dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała projekt i jednocześnie skierowała wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta o odbycie II czytania projektu po 29 czerwca 2011 r. (planowany termin posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego).
Komisja nie wydała opinii do przedłożonego w dniu 7 czerwca 2011 r. projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2011 rok w zakresie upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego uznając, że wpłynął on zbyt późno, aby komisja mogła go zaopiniować na tym posiedzeniu.

 

 


 

Podczas poniedziałkowego (6 czerwca) posiedzenia Komisji Infrastruktury radni zapoznali się z przedstawioną przez Wydział Gospodarki Komunalnej informacją dotyczącą polityki parkingowej Miasta Krakowa.
W listopadzie 2008 r. opracowany został „Program obsługi parkingowej dla Miasta Krakowa". Program wykonany został w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację miejsc parkingowych w obszarze śródmieścia.
Sebastian Idzik - Zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu przedstawił informację na temat strefy płatnego parkowania w centrum Krakowa.
Wojciech Wojtowicz przewodniczący komisji poinformował, że został przygotowany wspólnie z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu projekt uchwały w sprawie rozszerzenia strefy.
Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 


 


Podczas poniedziałkowego (6 czerwca) posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska radni zapoznali się z przedstawioną przez Wydział Kształtowania Środowiska informacją dotyczącą Natury 2000 w Krakowie.
Sieć Natura 2000 jest jedną z form ochrony przyrody, służącą ochronie najcenniejszych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Łączna powierzchnia specjalnych obszarów ochrony siedlisk w Krakowie wyniesie około 385 ha. W dniu 10 stycznia 2011 roku Komisja Europejska przyjęła na mocy tzw. Dyrektywy Siedliskowej trzy obszary położone
w całości lub w części w granicach Miasta Krakowa. Największy z krakowskich obszarów naturowych to Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy położony jest w południowo-zachodniej części Krakowa o powierzchni 282 ha. Najmniejszym obszarem naturowym Krakowa jest Skawiński obszar łąkowy o powierzchni 44.13 ha. Łąki Nowohuckie objęte zostały również ochroną jako użytek ekologiczny o powierzchni 59 ha, powstały na miejscu dawnego koryta Wisły.
Ponadto komisji przedstawiono projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Swoszowice - Wschód ''.
Komisja zapoznała się także z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Mogilska-Chałupnika" oraz obszaru „Zespołu sportowego na Błoniach Krakowskich".
Po przeprowadzonej dyskusji ustalono skierowanie ww. projektów planów na zespół roboczy komisji, który przygotuje stanowisko na następne posiedzenie.


6 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej poświęcone „Ocenie przygotowania do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży -Lato 2011".
Informacje na powyższy temat złożyli Dyrektorzy Wydziałów: Edukacji, Spraw Społecznych, Sportu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Członkowie omisji pozytywnie ocenili przygotowanie do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży - Lato 2011.
Do Wydziału Edukacji wpłynęło 36 wniosków o dofinansowanie wyjazdów i 13 wniosków o dofinansowanie wypoczynku stacjonarnego w ramach „Akcji Lato 2011".
Z wypoczynku wyjazdowego skorzysta 1 280 dzieci i młodzieży, a z wypoczynku stacjonarnego 720 dzieci i młodzieży dziennie. Na dofinansowanie przeznaczono łącznie kwotę 230 610zł.
Natomiast do otwartego konkursu ofert wpłynęło:
- 69 ofert, w tym 8 ofert aplikujących o środki z zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe,
- na organizację wypoczynku letniego w mieście wpłynęło 24 oferty
- na organizację wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania wpłynęło 45 ofert
Łączna suma kwot wnioskowanych, zawartych w złożonych ofertach wyniosła:
2 266 590,20 złotych, czyli ponad 3 razy więcej niż zaplanowany budżet konkursu.W 2011 r. planowane są działania MOPS zmierzające do zapewnienia letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin w formie: finansowania przez Małopolskie Kuratorium Oświaty wyjazdu na kolonie letnie dla dzieci z ubogich rodzin, które korzystają z pomocy MOPS; zaplanowano wyjazd dla 10-14 dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS, to jest na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku, realizacji zadań priorytetowych Dzielnic na łączną kwotę 122 000 zł (w tym: Dzielnica VI -11 000 zł, Dzielnica XI - 35 000 zł, Dzielnica XIII - 10 000 zł, Dzielnica XIV - 10 000 zł, Dzielnica XV - 10 000 zł, Dzielnica XVI - 10 000 zł, Dzielnica XVII - 10 000 zł, Dzielnica XVIII - 26 000 zł).Ponadto Wydział Sportu podczas wakacji zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych na terenie Gminy.

 

 


 

PROJEKTY UCHWAŁ

Pamiątkowy medal XX - lecia Dzielnic Miasta Krakowa
Komisja Główna przygotowała projekt uchwały w sprawie medalu pamiątkowego XX - lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa.
Projekt uchwały związany jest z przypadającym w tym roku jubileuszem XX - lecia istnienia dzielnic. Proponowany przez radnych medal ma być wykonany w brązu i ozdobiony herbem oraz panoramą Krakowa. W awersie ma zostać zawarty napis „STOŁECZNE KRÓLEWSKIE MIASTO KRAKÓW XX LECIE DZIELNIC" a także mapa miasta z zaznaczonymi konturami poszczególnych dzielnic.
Radni proponują, aby pamiątkowy medal został wybity w liczbie 750 sztuk i był wręczany osobom zasłużonym dla rozwoju samorządności społeczności lokalnych oraz gościom z kraju i zagranicy jako pamiątka XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa.

 


 

Z POSIEDZEŃ KOMISJI

W czwartek (2 czerwca) odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju i Innowacji
Wydział Strategii i Rozwoju UMK przygotował informację na temat koncepcji pilotażu usług inteligentnego Miasta.
W ramach działań związanych z wypracowaniem koncepcji pilotażu usług inteligentne miasto prowadzone są pod nadzorem merytorycznym Wydziału Strategii i Rozwoju rozmowy z firmą IBM.W rozmowach tych biorą udział przedstawiciele: Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Wydziału Organizacji i Nadzoru, Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej i na zasadzie współpracy merytorycznej Wydziału Informatyki i Biura Skarbnika. Rozmowy te są kontynuacją rozpoczętych jeszcze
w roku ubiegłym działań UMK w sprawie wdrożenia w zarządzenie miastem idei „Smart City".
W chwili obecnej zidentyfikowano trzy płaszczyzny, na których będzie się można oprzeć w działaniach wdrożeniowych: zarządzanie utrzymaniem dróg, ochrona przeciwpowodziowa oraz integracja procesów zarządzania Miastem
Rozwój systemu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa przedstawił Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Piotr Bukowski, wskazując chronologicznie jego powstawanie.
Urząd w Biuletynie Informacji Publicznej będzie pełnił szczególną rolę pośrednika pomiędzy Klientem a Urzędem. Za jego pomocą Klient będzie uzyskiwał dostęp do usług również w ujęciu profilowanym, poprzez konto użytkownika. W ten sposób Klient będzie mógł uzyskiwać szczegółowe informacje o stanie każdej z jego spraw, zarezerwować termin wizyty w urzędzie.
W serwisie będą publikowane materiały informacyjne i edukacyjne pozwalające na podnoszenie świadomości Klientów w zakresie dostępu do usług elektronicznych.
Przygotowanie programu wykorzystania środków z funduszy europejskich na rzecz działań związanych z budowaniem społeczeństwa informacyjnego w Krakowie omówił Dyrektor Biura Funduszy Europejskich Janusz Moskwa.
Przedstawiciele firmy konsultingowej „Capgemini" jednej z największych na świecie, lidera w świadczeniu zintegrowanych usług doradczych, informatycznych
i outsourcingowych przedstawili prezentację na temat swojej działalności. Firma ta zatrudnia na Świecie ponad 106 tys. specjalistów, którzy dostarczają serwis klientom z ponad 300 biur w 40 krajach na świecie.

 


 

Podczas środowego (1 czerwca) posiedzenia Komisji Rewizyjnej, po zapoznaniu się z informacją przewodniczących zespołów kontrolnych, ustalono na 10 czerwca 2011 r. termin posiedzenia, którego tematem będzie między innymi: opiniowanie wykonania budżetu Miasta za 2010 r.: przyjęcie wniosku - w formie projektu uchwały - w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa absolutorium za 2010 r.: przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010.
Radni omawiali również problematykę pism i skarg wpływających do komisji. W dwóch przypadkach postanowiono przygotować projekty uchwał o bezzasadności skarg. Dla zbadania jednej ze skarg powołano zespół kontrolny. W pozostałych przypadkach postanowiono wystąpić do komisji merytorycznych lub Prezydenta Miasta Krakowa
o stanowisko lub załatwienie sprawy bądź skargi.

 


 


Podczas wtorkowego (31 czerwca) posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej, radni zapoznali się z informacją na temat działalności Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Horrn".
Komisja zawnioskowała do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Krakowa punktu o następującym brzmieniu: Przedstawienie informacji Prezydenta Miasta Krakowa o stanie prac na stadionie Wisły Kraków ul. Reymonta 22 wraz z dyskusją.
Dyrektor Wydziału Sportu UMK Paweł Opach przedstawił informację dotyczącą kryteriów i zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz środków finansowanych przeznaczonych na te stypendia.
Następnie odbyła się kontynuacja dyskusji nt:" Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w Krakowie na lata 2010 - 2012 wraz z projekcją rocznego programu współpracy Miasta
z organizacjami pozarządowymi a zakresie upowszechniania kultury fizycznej
na 2010r.''.Przewodniczący komisji Tomasz Urynowicz poruszył sprawę dostępności
do medycyny sportowej w Krakowie.
Komisja przyjęła także harmonogram posiedzeń na II półrocze 2011 r.

 


 

BIEŻĄCY PLAN POSIEDZEŃ KOMISJI

6 czerwca (poniedziałek)

Komisja Infrastruktury
godz. 14, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat polityki parkingowej, w tym parkingi podziemne.
2. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat strefy płatnego parkowania w centrum Krakowa.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
4. Sprawy bieżące.
5. Oświadczenia i komunikaty.

 


 

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
godz. 16, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja Prezydenta Miasta na temat Natury 2000.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Swoszowice - Wschód '' (druk nr 259).
3.Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogilska-Chałupnika".
4.Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zespołu sportowego na Błoniach Krakowskich".
5.Sprawy bieżące.
6.Oświadczenia i komunikaty.

 


 

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
godz. 15.30, sala Lea UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Ocena przygotowania do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży - wakacje 2011.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CXIII/1132/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006r. ( z późn. zm.) w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 243.
3. Zaopiniowanie wniosków mieszkaniowych.
4. Sprawy bieżące - rozpatrzenie korespondencji.
5. Oświadczenia i komunikaty.

 


 

7 czerwca (wtorek)

Komisja Budżetowa
godz. 15, sala Lea UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek obrad:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć w niej ujętych
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o orzeczenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) paragrafu 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. nr 252 poz. 1692)
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2011 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w działach: 600, 710, 900, 921 i 926).
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 754, 801, 854, 921 i 926 - zadania priorytetowe dzielnic)
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury
7.Zaopiniowanie możliwości innego zagospodarowania, w szczególności przez zbycie przez Gminę Miejską Kraków lokali mieszkalnych położonych przy ul. Juliana Dunajewskiego 2, przy ul. św. Gertrudy 18 oraz przy ul. Wincentego Pola 1 w Krakowie.
8.Zaopiniowanie zamiany działek objętych planowanym Parkiem Rzecznym „Wilga", oznaczonych nr 4/8, 4/9, nr 305/2 obr. 32 Podgórze przy ul. Borsuczej, stanowiących własność osoby fizycznej, na działki nr 54/16 i nr 54/10 obr. 42 Podgórze, przy ul. Lubostroń, będące własnością Gminy Miejskiej Kraków.
9.Sprawy bieżące.

 


 

Komisja Edukacji
godz. 16.30, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4
Proponowany porządek posiedzenia:
I część
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych w Krakowie, ul. Bulwarowa 33 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych w Krakowie - druk nr 245.
2. Sprawy bieżące, korespondencja.
3. Oświadczenia, komunikaty.
II część
Udział członków komisji we wręczaniu nagród edukacyjnych Miasta Krakowa dla nauczycieli i uczniów za wybitne osiągnięcia oraz stypendiów edukacyjnych Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich.

 


 

Komisja Mienia i Przedsiębiorczości
godz. 17.30, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Porządek obrad:
1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego oznaczonego symbolem U1 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Mała 2/ul. Zwierzyniecka 21 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 237.
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy al. Pokoju i ul. Lema w celu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na budowę Hali Widowiskowo Sportowej (Czyżyny) w Krakowie druk nr 244.
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2011 r. bonifikaty w wysokości 90% dla Żłobka Samorządowego Nr 21, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Lekarskiej 3, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na udziale 380/1000 części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 250.
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego oznaczonego symbolem U1 usytuowanego w budynku nr 39 położonym przy ul. Dietla w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 254.
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego oznaczonego symbolem U2 usytuowanego w budynku nr 39 położonym przy ul. Dietla w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 255.
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie lokalizacji kasyna gry w hotelu ''Holiday Inn'' mieszczącym się w Krakowie - druk nr 253.
7. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.

8. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących zaniechania żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży mieszkań.

9. Opiniowanie możliwości zbycia przez Gminę Miejska Kraków lokali mieszkalnych położonych przy ul. Juliana Dunajewskiego 2, przy ul. Św. Gertrudy 18, oraz przy ul. Wincentego Pola 1 w Krakowie (ML-.01.7120.2.12.2011.MW).
10. Opiniowanie możliwości zbycia przez Gminę Miejska Kraków lokali mieszkalnych położonych przy ul. Lubicz 14 A, oraz przy ul. Różanej 12 w Krakowie (ML 01.7120.2.14.2011.MW).
11. Opiniowanie wykazu (GS-05.72241-3-54/06) niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków działka nr 333/2 obr. 81 Podgórze o pow. 0.0345 ha ul. Przy Klińcu przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych jako dopełnienie.
12. Opiniowanie wykazu (GS-05.72241-3-36/02) niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków działka nr 39/2 o pow. 0.0004 ha, działka nr 39/4 o pow. 0.0934 ha obr. 19 Podgórze w rejonie ul. Przewóz przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych jako dopełnienie.
13. Opiniowanie wykazu (GS-07.KB.7220-7220-174/08) nieruchomości wraz z informacja
w sprawie zamiany działek objętych planowanym Parkiem Rzecznym „Wilga" działki:
nr 4/8 o pow. 1.3925 ha, nr 4/9 o pow. 1.1800 ha, nr 305/2 o pow. 0.1203 ha, nr 305/3
o pow. 0.1524 ha obr. 32 Podgórze ul. Borsucza stanowiących własność osoby fizycznej na działki: nr 54/10 o pow. 0.2156 ha, nr 54/16 o pow. 1.4423 ha obr. 42 Podgórze
ul. Lubostroń będące własnością Gminy Miejskiej Kraków.
14. Opiniowanie wykazu (GS-01.ML.72241-3-78/10) niezabudowanych nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Widłakowej działka
nr 176/9 o pow. 0.0212 ha Podgórze przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
15. Opiniowanie możliwości (ML-01.7120.2.15.2011.MW) wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Św Benedykta 13 w Krakowie z przeznaczeniem na lokal socjalny tytułem realizacji orzeczenia sądowego.
16. Sprawy bieżące.
• pismo w sprawie Pana Andrzeja Tatary
• informacja na temat zadań realizowanych w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta w 2011 r.
• pismo Pana Albina Ksieniewicza
• pismo Państwa Ewy i Lesława Suder
• pismo Państwa Wandy i Franciszka Czechowskich
17. Oświadczenia i komunikaty.

 


 

9 czerwca (czwartek)

Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków
godz. 14.30, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom Kultury
2. Sprawy bieżące, korespondencja.

3. Oświadczenia, komunikaty.

 


 Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa
godz. 16, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4
Proponowany porządek posiedzenia:
1.Stan sanitarny Miasta ze szczególnym uwzględnieniem kąpielisk krakowskich
i gastronomii. Szczepienia ochronne dla dzieci i młodzieży.
2. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji
3. Oświadczenia, komunikaty.

 


 

10 czerwca (piątek)

Komisja Rewizyjna
godz. 14, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Porządek obrad:
1. Opiniowanie wykonania budżetu Miasta za 2010 r.
2. Przyjęcie wniosku - w formie projektu uchwały - w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa absolutorium za 2010 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010.
4. Oświadczenia i komunikaty

 


 

16 czerwca (czwartek)


Komisja Rozwoju i Innowacji

godz. 14.30, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Plan działań Urzędu Miasta Krakowa w celu lepszej obsługi inwestora.
3. Projekt integracji działań Działu Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Krakowa oraz centrum obsługi inwestora Business in Małopolska.
4. Przygotowanie i wdrożenie programu wsparcia miasta dla projektu „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski".
5. Oświadczenia, komunikaty.
6. Zamknięcie posiedzenia.

W poniedziałek (30 maja) odbyło się również posiedzenie Komisji Głównej.
Podczas posiedzenia radni ustalili porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Krakowa, zaplanowanej na 8 czerwca.

 


 

Poniedziałkowe posiedzenie (30 maja) Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w całości poświęcone było opiniowaniu projektów uchwał, które zostały przygotowane w wyniku pracy Zespołu zadaniowego ds. opracowania nowelizacji uchwał Rady Miasta Krakowa w zakresie spraw mieszkaniowych, powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.
Przedmiotem prac Zespołu było opracowanie trzech dokumentów regulujących: politykę mieszkaniową Gminy Miejskiej Kraków, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków (Wieloletni program gospodarowania zasobem na kolejne lata) oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków. Potrzeba opracowania ww. uchwał, w tym Wieloletniego programu, jest następstwem zmieniających się uwarunkowań w dziedzinie mieszkalnictwa. Zmiany związane z rozwojem uregulowań prawnych i gospodarczych prowadzą do przekształcania się oczekiwań poszczególnych grup docelowych oczekujących pomocy ze strony Gminy w zakresie poprawy warunków i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe projekty uchwał.

 


 

W poniedziałek (30 maja) odbyło się posiedzenie Komisji Praworządności. W głównym punkcie posiedzenia członkowie komisji wspólnie z przedstawicielami Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Policji, zajęli się analizą „Raportu o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Krakowie w 2010 r."
Szczególną uwagę zwrócono na zdarzenia drogowe z udziałem pieszych. Radni pytali również przedstawicieli ZIKiT o podjęte środki zaradcze i działania doraźne w rejonie wskazanych najniebezpieczniejszych skrzyżowań w Krakowie.W drugim punkcie posiedzenia komisja wydała pozytywną opinię wraz z poprawką do projektu uchwały według druku nr 198, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.Komisja zaopiniowała również pozytywnie projektu uchwały według druku nr 229, w sprawie lokalizacji kasyna gry przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie. W ostatniej części posiedzenia komisja ustaliła i przyjęła harmonogram posiedzeń na drugie półrocze 2011 r. oraz zapoznała się z nadsyłaną korespondencją.

 


 

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej (25 maja) poświęcone było opiniowaniu projektów uchwał dotyczących opieki nad dzieckiem do lat 3.
Komisja pozytywnie zaopiniowała cztery projekty uchwał w tym w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania, wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków.

 


 

Wtorkowe (24 maja) posiedzenie Komisji Budżetowej poświęcone było głównie opiniowaniu projektów uchwał Rady Miasta Krakowa.
Komisja zaopiniowała pozytywnie m.in. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego ''CRACOVIA'' Sportowa Spółka Akcyjna, w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych budynków zajętych na prowadzenie ogólnodostępnych parkingów oraz złożone przez Prezydenta projekty w sprawie zmian w budżecie.
Po przeprowadzonej dyskusji odroczono głosowanie opinii komisji w kilku istotnych sprawach dotyczących m.in. polityki podatkowej, opłat za parkowanie, opłat za usługi przewozowe, stawek za zajęcie pasa drogowego oraz polityki mieszkaniowej gminy.
Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie projekt zarządzenia Prezydenta w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2011 r. oraz rozpatrzyła 8 wniosków dotyczących zaopiniowania możliwości podjęcia indywidualnych uchwał w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty. Cztery z rozpatrzonych wniosków uzyskały pozytywną opinię.

 


 

24 maja odbyło się posiedzenie Komisji Mienia i Przedsiębiorczości.
Radni, po dyskusji, pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawach: zgody na zmianę statutu MKS „Cracovia" SSA, opinii negatywnej dla lokalizacji kasyna gry przy ul. Kalwaryjskiej, zwolnień podatkowych dla nowych budynków z ogólnodostępnymi parkingami, a także sprzedaży nieruchomości oraz lokalu mieszkalnego.
Szeroko omówiono również pakiet trzech projektów uchwał dotyczących gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta odkładając jednak podjecie opinii w tych sprawach do dalszej dyskusji.
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali pięć przedstawionych przez Wydział Skarbu Miasta wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania
w wieczyste użytkowanie.
Głosowanie w sprawie możliwość podjęcia indywidualnej uchwały Rady Miasta Krakowa dopuszczającej sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnych w oparciu o zmieniony przepis uchwały RMK przełożono na kolejne posiedzenie.

 


 

Przedmiotem posiedzenia (24 maja) Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego był projekt w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Krakowa.
Komisja, po przeprowadzeniu dyskusji nad proponowanymi zmianami w Statucie, jednogłośnie przyjęła przedmiotowy projekt, wyrażając wolę procedowania tego druku
w trybie zwykłym na sesji Rady Miasta Krakowa.

 


 

Głównym punktem wtorkowego (24 maja) posiedzenia Komisji Edukacji było zapoznanie się członków komisji z informacją na temat „Systemu HACCP" - obowiązującego w żywieniu zbiorowym w placówkach oświatowo - wychowawczych, którą przedstawiła Anna Korfel - Jasińską - Dyrektor Wydziału Edukacji.
Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie dwa projekty uchwał w sprawie: zmiany uchwały Nr LIX/481/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zmiany uchwały Nr LXXXV/865/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.

 


 

Poniedziałkowe (23 maja) posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej poświęcone było głównie opiniowaniu projektów uchwał, które rozpatrywane będą na sesji Rady w dniu 25 maja 2011.
Komisja pozytywnie zaopiniowała 6 projektów uchwał dotyczących opieki nad dzieckiem do lat 3, związanych z wykorzystaniem nowych możliwości prawnych, w tym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków wraz z poprawką zgłoszoną przez Radnego Dominika Jaśkowca w brzmieniu „w § 1 pkt 1 zmienia się wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku z 300 zł miesięcznie do 199 zł miesięcznie".
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CX/1106/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe).
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali również przedstawione przez Wydział Mieszkalnictwa i Wydział Skarbu Miasta indywidualne sprawy przydziału lokali mieszkalnych (poza ogólnymi zasadami najmu) oraz wykazy lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków.

 


 

Podczas poniedziałkowego (23 maja) posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska radni zapoznali się z przedstawioną przez Wydział Gospodarki Komunalnej informacją dotyczącą polityki parkingowej Miasta Krakowa.
Powstaje program budowy parkingów. Kraków ma problemy ze znalezieniem partnerów do budowy parkingów, gdyż takie inwestycje nie przynoszą szybkich zysków. Dlatego jeszcze w maju zostanie przedstawiony Radzie Miasta do przegłosowania projekt uchwały dotyczący zwolnienia inwestorów z płacenia podatku od nieruchomości.
Członkom komisji została również przedstawiona informacja na temat realizacji programu eliminacji azbestowych pokryć dachowych (łącznie z rurami).
Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała, z uwagami, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska - Sarnie Uroczysko".

 


 

Posiedzenie (23 maja) Komisji Infrastruktury głównie poświęcone było opiniowaniu projektów uchwał dotyczących opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
Dyskusję wśród radnych wywołał projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych
w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Radni poruszyli kwestię ceny biletów ulgowych dla emerytów i rencistów. Ponadto członkowie komisji zostali zapoznani z projektem uchwały w sprawie strefy płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg.
Zaopiniowanie projektów uchwał przesunięto na następne posiedzenie komisji, z uwagi na odległy termin zgłaszania poprawek do ww. projektów.

 


 

24 maja (wtorek)
Komisja ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego
godz. 17, sala Dietla UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Przedmiotem posiedzenia będzie projekt w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa, który uwzględnia uwagi przedstawione w opinii prawnej dotyczącej tego przedmiotu.

 


 

26 maja (czwartek)
Komisja Kultury Promocji i Ochrony Zabytków
godz. 14.30, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat zagospodarowania i bieżącej sytuacji Fortu 44 Tonie-Fort Syberia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i pomnikach na Cmentarzu Rakowickim i Starym Cmentarzu Podgórskim - druk nr 236.
3. Sprawy bieżące, korespondencja.
4. Oświadczenia, komunikaty.

 


 

24 maja (wtorek)
Komisja Edukacji
godz. 16, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat „Systemu HACCP" - obowiązującego w żywieniu zbiorowym
w placówkach oświatowo - wychowawczych.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/481/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - druk nr 222.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXV/865/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość - druk nr 224.
4. Sprawy bieżące, korespondencja.
5. Oświadczenia, komunikaty.

 


 

23 maja (poniedziałek)
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
godz. 16, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3- 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Informacja Prezydenta Miasta na temat polityki parkingowej.
2. Informacja Prezydenta Miasta na temat realizacji programu eliminacji azbestowych pokryć dachowych (łącznie z rurami).
3.Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska - Sarnie Uroczysko".
4.Sprawy bieżące.
5.Oświadczenia i komunikaty.

 


 

Komisja Infrastruktury
godz. 14, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 183).
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (druk nr 198).
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy Miejskiej Kraków (druk nr 212).
4. Sprawy bieżące.
5.Oświadczenia i komunikaty.

 


 

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
godz. 15.30, sala Lea UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna - druk nr 143.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie maksymalnej wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania - druk nr 144.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 145.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego programu rozwoju zorganizowanej opieki nad dzieckiem do lat 3 na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w latach 2011 - 2014 - druk nr 146.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami - druk nr 149
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 151.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CX/1106/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka (z późn. zm.) - druk nr 223.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2011 - 2016 - druk nr 226
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 227.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 228.
11. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Krakowa o przyznanie lokalu mieszkalnego poza ogólnymi zasadami najmu.
12. zaopiniowanie możliwości wynajęcia przez Gminę Miejska Kraków lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Św. Benedykta 13/1 w Krakowie.
13. Zaopiniowanie wykazu zawierającego lokal mieszkalny, którego przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Topolowej 46 w Krakowie dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków.
14. Zaopiniowanie wykazu lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Długiej 52 w Krakowie dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków.
15. Zaopiniowanie wykazu lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Pawlikowskiego 12 w Krakowie dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków.
16. Zaopiniowanie wykazu lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Dietla 15 w Krakowie dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków.
17. Sprawy bieżące - rozpatrzenie korespondencji.
18. Oświadczenia i komunikaty.

 


 

24 maja (wtorek)
Komisja Budżetowa
godz. 15, sala Lea UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 183).
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego ''CRACOVIA'' Sportowa Spółka Akcyjna (druk nr 188).
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (druk nr 198).
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/614/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej ze zmianami (druk nr 211).
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ogólnodostępnych parkingów (druk nr 220).
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg z późn. zm. (druk nr 221).
7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2012 - 2014 (druk nr 225).
8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2011 - 2016 (druk nr 226).
9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków (druk nr 227).
10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków (druk nr 228).
11.Określenie stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i pomnikach na Cmentarzu Rakowickim i Starym Cmentarzu Podgórskim (druk nr 236).
12.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w działach: 600, 710, 750, 851, 852, 853, 900 i 926) - druk nr 240.
13.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900 i 921 - zadania priorytetowe dzielnic) - druk nr 241.
14.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 851, 853, 921 i 926) - druk nr 242.
15.Zaopiniowanie możliwości podjęcia indywidualnych uchwał w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty.
16. Sprawy bieżące.

 


 

Komisja Mienia i Przedsiębiorczości
godz. 17.30, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Porządek obrad:
1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego ''CRACOVIA'' Sportowa Spółka Akcyjna - druk nr 188.
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Gertrudy Nr 18 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem - druk nr 218.
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Stopki - druk nr 234.
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie lokalizacji kasyna gry przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie - druk nr 229.
5. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r
6. Opiniowanie wykazu (GS-01.72241-4-68/05 data wpływu 29 kwietnia 2011 r.) niezabudowanych nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Ziemskiej Budziszyńskiej, działka nr 110/12 o pow. 0.0156 ha obr. 33 Nowa Huta, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
7. Opiniowanie wykazu (GS-01.72241-4-68/05) niezabudowanych nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Wielickiej, działka nr 214/3 obr. 50 Podgórze, przeznaczonych do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oraz rozłożenia na raty ceny sprzedaży.
8. Sprawy bieżące.
9. Oświadczenia i komunikaty.

 


 

25 maja (środa)
Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa

godz. 9.30, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna - druk nr 143.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie maksymalnej wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania - druk nr 144.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 145.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 151.
5. Sprawy bieżące.
6. Oświadczenia, komunikaty

 


 

26 maja (czwartek)
Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa
godz. 16, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja Zarządu Budynków Komunalnych na temat zasad gospodarowania komunalnym zasobem lokalowym przeznaczonym na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.
2. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.
3. Oświadczenia, komunikaty.

 


 

17 maja (wtorek) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju i Innowacji z przedstawicielami Komisji Rynku Wewnętrznego Parlamentu Europejskiego (Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik, Wim van de Camp oraz Róża Thun).
Tematami spotkania było m. in. funkcjonowanie rynku centrów usług
w Krakowie a także wynikające z tego korzyści dla Miasta oraz Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia odbyła się prezentacja krakowskiej firmy Comarch, która dzięki otwartości UE, staje się jedną z najlepszych firm europejskich z powodzeniem konkurującą na rynkach światowych.
W posiedzeniu udział wzięli również przedstawiciele najlepszych firm działających globalnie: Ericpol, Outsourcing and IT sectors in Kraków- Vick Khan, Shared Services, Alexander Mann Solutions, Comarch.
Przedstawiono także działalność stowarzyszenia ASPIRE (Association of Shared Services and Outsourcing Companies in Krakow). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wyższych krakowskich uczelni. Posiedzenie dało możliwość promocji i przedstawienia priorytetów Polski, w tym promocji Krakowa i krakowskich przedsiębiorców. Spotkanie było także wspaniałą okazją do nawiązania kontaktów oraz uwrażliwienia administracji UE na problemy, jakie napotykają w swojej działalności.

 


 

We wtorek (17 maja) odbyło się posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej.
W związku z brakiem zgłoszeń kandydatów na wiceprzewodniczącego komisji, nie wyłoniono nikogo na przedmiotowe stanowisko.
Komisja wyznaczyła natomiast ze swojego składu trzech przedstawicieli do udziału pracach Kapituły wskazującej kandydatów do honorowego tytułu „Przyjaciel Sportu" za 2010 rok. Wyznaczeni zostali radni: Marek Hohenauer, Józef Pilch oraz Paweł Ścigalski.
W głosowaniu wydelegowano również Radnych Włodzimierza Pietrusa oraz Pawła Ścigalskiego, do prac w zespole zadaniowym ds. polityki rowerowej w Mieście Krakowie.
W kolejnej części posiedzenia, Z-ca Dyrektora Wydziału Sportu Paweł Opach przedstawił propozycję nowelizacji Uchwały Nr LXXX/1056/09 Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 września 2009 r., w sprawie „Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w Krakowie na lata 2010 - 2012 wraz z projekcją rocznego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2010 r.". Po prezentacji obyła się dyskusja nad proponowanymi zmianami. Członkowie komisji zostali następnie zapoznani z wynikami prac zespołu zadaniowego jak i informacją na temat kryteriów i zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz środków finansowych przeznaczonych na te stypendia. W przeprowadzonej dyskusji wskazano na konieczność dalszych prac w tym temacie. Na zakończenie posiedzenia przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Sportowej zaprezentowali uzyskane rezultaty i podsumowanie organizacji X Jubileuszowego Biegu Cracovia Maraton.

 


 

16 maja odbyło się posiedzenie Komisji Praworządności, na którym jednym z głównych punktów była prezentacja multimedialnego projektu „Akademia Zielonego Zajączka".
Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i minimalizacja wypadków z udziałem dzieci na drogach, podczas drogi do szkoły oraz w czasie spędzanym nad wodą, na wsi, w górach, a także uświadomienie zagrożeń związanych z korzystania z Internetu. Projekt został zrealizowany m.in. we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krakowie, Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Państwową Inspekcją Pracy.
Radni zapoznali się także z działalnością oraz możliwościami współpracy Miasta z Placówką Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Krakowie- Balicach.
Komisja zaopiniowała pozytywnie następujące projekty uchwał: nr 189 w sprawie lokalizacji kasyna gry w obiekcie hotelowym ''Galaxy'' przy ul. Gęsiej 22
w Krakowie, nr 210 w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu ''Dwór Kościuszko'' położonym w Krakowie przy ul. Papierniczej 3, nr 216 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 854, 900, 921 i 926 - zadania priorytetowe dzielnic).
Radni dyskutowali również nad zmianą przepisów dotyczących dróg osiedlowych i możliwości wprowadzania „stref ruchu" przez zarządców terenów dróg wewnętrznych
a także konieczności weryfikacji oznakowania drogowego na terenie dróg osiedlowych. Zgłoszono również potrzebę wzmożenia kontroli samochodów ciężarowych w rejonie Placu Centralnego, które nie stosują się do ograniczenia tonażu do 16 ton. Omówiono także zakres prac zespołu zadaniowego dotyczących zmian w zasadach identyfikacji meleksów na terenie Starego Miasta.

 


 

Wczorajsze posiedzenie Komisji Rozwoju i Innowacji odwiedziła ważna delegacja - członkowie Komisji Rynku Wewnętrznego Parlamentu Europejskiego. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy eurodeputowanej Róży Thun, Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Innowacji dr. hab Pawła Węgrzyna, jej wiceprzewodniczącego Sławomira Ptaszkiewicza oraz członka komisji Patricka Den Bulta.
W posiedzeniu oprócz Róży Thun uczestniczyli eurodeputowani Małgorzata Handzlik, Jürgen Creutzmann, Wim van de Camp, przedstawiciele najlepszych krakowskich firm działających na globalnym rynku Comarch, Ericpol, przedstawiciele Stowarzyszenia ASPIRE Association of Shared Services and Outsourcing Companies in Krakow i przedstawiciele krakowskich uczelni, którzy są częstymi gośćmi posiedzeń Komisji Innowacji i Rozwoju.
Okazją do zorganizowania tego spotkania jest zbliżająca się polska prezydencja w Unii Europejskiej. Jego tematem było m.in. funkcjonowanie rynku centrów usług w Krakowie i płynące z niego korzyści dla miasta oraz dla Unii Europejskiej. W XXI wieku gospodarka weszła w fazę globalnej konkurencji. W sektorze outsourcingu stanowią ją dla Krakowa Indie, Brazylia, a nie Państwa Unii Europejskiej, ponieważ generowane w ten sposób miejsca pracy i dochody pozostają w obrębie europejskiej wspólnoty i służą jej rozwojowi.
Ważnym punktem spotkania była także prezentacja lokalnej krakowskiej firmy Comarch która dzięki otwartości, staje się jedną z najlepszych firm europejskich z powodzeniem konkurująca na rynkach światowych.

 


 

W dniu 17 maja 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa.

Zgodnie z porządkiem obrad Członkowie Komisji na początku spotkania przystąpili do wyboru kandydata na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji. W związku z brakiem zgłoszeń nie wyłoniono nikogo na przedmiotowe stanowisko. Komisja wyznaczyła natomiast ze swojego składu trzech przedstawicieli do udziału pracach Kapituły wskazującej kandydatów do honorowego tytułu „Przyjaciel Sportu" za 2010 rok. Wyznaczeni zostali Radni: Marek Hohenauer, Józef Pilch oraz Paweł Ścigalski. W głosowaniu wydelegowano również Radnych Włodzimierza Pietrusa oraz Pawła Ścigalskiego, do prac w zespole zadaniowym ds. polityki rowerowej w Mieście Krakowie. W kolejnej części posiedzenia, Z-ca Dyrektora Wydziału Sportu Pan Paweł Opach przedstawił propozycję nowelizacji Uchwały Nr LXXX/1056/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r., w sprawie „Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w Krakowie na lata 2010 - 2012 wraz z projekcją rocznego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2010 r.". Po prezentacji obyła się dyskusja nad proponowanymi zmianami. Członkowie Komisji zostali następnie zapoznani z wynikami prac zespołu zadaniowego jak i informacją nt. kryteriów i zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz środków finansowych przeznaczonych na te stypendia. W przeprowadzonej dyskusji wskazano na konieczność dalszych prac w tym temacie. Na zakończenie posiedzenia przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Sportowej zaprezentowali uzyskane rezultaty i podsumowanie organizacji X Jubileuszowego Biegu Cracovia Maraton.

 


 

12 maja (czwartek) odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa w siedzibie Krakowskiej Akademii Tańca - Rynek Główny 34.
Dyrektorem Krakowskiej Akademii Tańca oraz Baletu Krakowskiej Akademii Tańca jest Monika Myśliwiec, która zapoznała członków komisji z zarówno z działalnością Towarzystwa Wspierania i Rozwoju Sztuki Baletowej w Krakowie, jak i z działalnością założonej przez Towarzystwo Krakowskiej Akademii Tańca.
Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Sztuki Baletowej w Krakowie zostało założone w 1999 roku. Jednym ze statutowych celów Towarzystwa było powołanie szkoły baletowej, która dbałaby o rozwój tanecznych pasji krakowskich dzieci i młodzieży i umożliwiła im profesjonalne kształcenie baletowe, natomiast założona przez Towarzystwo Krakowska Akademia Tańca rozpoczęła działalność w roku szkolnym 2000/2001. Jej misją jest rozwijanie zainteresowań i pasji tanecznych młodych Krakowian pod opieką starannie dobranych pedagogów oraz przygotowanie najzdolniejszych z nich do wykonywania zawodu artysty baletu.
We wrześniu 2002 r. powstał Balet Krakowskiej Akademii Tańca w oparciu o uczennice Krakowskiej Akademii Tańca. W 2009 r. w ramach Baletu Krakowskiej Akademii Tańca pod patronatem Towarzystwa Wspierania i Rozwoju Sztuki Baletowej w Krakowie powstał zespół Art. Dance Company, złożony z absolwentów Krakowskiej Akademii Tańca, Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie oraz dyplomatek Związku Artystów Scen Polskich.
Przez cały czas trwania posiedzenia członkowie komisji mieli możliwość zapoznania się z repertuarem wykonywanym przez tancerzy z Baletu Krakowskiej Akademii Tańca (była to prezentacja zarówno tańca klasycznego, jak i współczesnego oraz fragmentów spektakli).
Komisja po zapoznaniu się z działalnością Krakowskiej Akademii Tańca postanowiła wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Miasta Krakowa o rozpoczęcie działań zmierzających do utworzenia stałej sceny baletowej w Krakowie.

 


 

Czwartkowe (12 maja) posiedzenie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej głównie poświęcone było opiniowaniu projektów uchwał dotyczących opieki nad dzieckiem do lat 3, związanych z wykorzystaniem nowych możliwości prawnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego programu rozwoju zorganizowanej opieki nad dzieckiem do lat 3 na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w latach 2011 - 2014 oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Pozostałe projekty uchwał zostały zdjęte z porządku z uwagi na to, iż na najbliższej sesji Rady będą omawiane sprawy związane z planowanymi przez Prezydenta Miasta podwyżkami, w tym w zakresie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli i pobyt
w żłobkach.
Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CXI/1510/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 


 

Zmiany w składzie Komisji ds. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej.
Grupa radnych przygotowała projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji
ds. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej Rady Miasta Krakowa.
Ze składu komisji odwołana zostaje radna Barbara Nowak. Zmiana wynika z ustaleń Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miasta Krakowa.
Projekt podpisali radni: Bolesław Kosior ( referujący), Włodzimierz Pietrus, Marcin Szymański, Stanisław Rachwał oraz Barbara Nowak.

 


 

Zmiany w składzie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej
Grupa radnych przygotowała projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa.
Do składu komisji proponuje się powołaniem radnej Barbary Nowak. Barbara Nowak jest nauczycielką historii, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 85 im. księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie. Pracuje w Komisji Edukacji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. W Radzie Miasta Krakowa chce zajmować się sprawami szkolnictwa, ochroną interesów rodzin i dzieci oraz sprawami mieszkańców Nowej Huty.

 


 

16 maja (poniedziałek)
Komisja ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego
godz. 16.30, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4


Przedmiotem posiedzenia będzie projekt zmiany Statutu Miasta Krakowa. Członkowie komisji zapoznają się z opinią prawną przedstawioną przez Zespół Radców Prawnych Urzędu Miasta Krakowa dotyczącą całości proponowanych zmian w Statucie Miasta Krakowa

 


 

Posiedzenie (11 maja) Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków było poświęcone głównie opiniowaniu projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, które będą procedowane na sesji Rady Miasta Krakowa, odbywającej się w dniu dzisiejszym.
Dyskusję wśród radnych wywołał projekt uchwały w sprawie ustanowienia corocznej nagrody o nazwie „Nagroda Forum Ekonomicznego Nowa Kultura-Nowej Europy
im. Stanisława Vincenza przyznana przez Prezydenta Miasta Krakowa" za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury regionu Europy Środkowowschodniej. Zastanawiano się, czy inicjatorem nie powinien być Marszałek Województwa Małopolskiego.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał.

 


 

Podczas wtorkowego (10 maja) posiedzenia Komisji Mienia i Przedsiębiorczości radni zapoznali się z przedstawioną przez Wydział Edukacji informacją dotyczącą edukacji przedsiębiorczości w szkołach i przedszkolach Krakowa. Tematyka ta będzie przedmiotem oddzielnej konferencji.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał zmieniających zakresy działania Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, które przejmą w całości zadania Komisji Mieszkalnictwa. Pozytywna opinie zyskały również projekty uchwał dotyczące lokalizacji dwóch kasyn gry, nowelizacji uchwały w sprawie zbywania lokali mieszkalnych. Projekt dotyczący wyrażenia zgody na nowelizację statutu MKS „Cracovia" procedowany będzie w późniejszym terminie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała jeden wniosek w sprawie możliwość podjęcia indywidualnych uchwał Rady Miasta Krakowa dopuszczających sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony przepis uchwały RMK. Drugi omawiany wniosek nie uzyskał poparcia.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali również przedstawione przez Wydział Skarbu Miasta i Zarząd Budynków Komunalnych indywidualne sprawy: najmu lokali użytkowych, oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości, zamiaru wystąpienia o zniesienie współwłasności w dwóch budynkach oraz zamiany własności lokali mieszkalnych.

 


 

Wtorkowe (10 maja) posiedzenie Komisji Budżetowej poświęcone było głównie opiniowaniu projektów uchwał, które będą rozpatrywane na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 11 maja 2011 r.
Komisja pozytywnie zaopiniowała 10 projektów uchwał, w tym uchwały dotyczące zmiany budżetu Miasta Krakowa na rok 2011 i zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033.
Największe zastrzeżenia członków komisji wzbudził projekt uchwały dotyczący zwiększenia o 4 mln zł planu dochodów w związku ze zwrotem podatku VAT i zwiększenia
o tę kwotę planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na prowadzenie i działalność instytucji kultury oraz na udzielenie dotacji na realizację zadań wybranych w otwartym konkursie ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Opiniowany projekt dotyczył zmian, które Prezydent Miasta przedstawiał już pod obrady Rady Miasta na poprzedniej sesji, w formie autopoprawki do jednego z projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie. Projekt w związku z tą autopoprawką (a przede wszystkim trybem jej zgłoszenia) został w całości odrzucony przez Radę Miasta w I czytaniu. Również obecnie zwracano uwagę, że dotacje na przedsięwzięcia z zakresu kultury, które realizowane są od wielu lat, jak również na działalność instytucji, powinny być zaplanowane już przy uchwalaniu budżetu Miasta, a nie poprzez wprowadzanie zmian do budżetu w ciągu roku.

 


 

Głównym punktem posiedzenia (10 maja) Komisji Edukacji było zapoznanie się członków komisji z zasadami i przebiegiem rekrutacji do samorządowych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2011/2012, która odbyła się za pomocą systemu elektronicznego, opartego o jednolite kryteria naboru.
Kryteria naboru, wyniki rekrutacji, jak i zasady obowiązujące corocznie w rekrutacji do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych zostały przedstawione członkom komisji w przekazanej pisemnej informacji, natomiast Anna Kornel - Jasińską Dyrektor Wydziału Edukacji udzielała wyjaśnień w tym temacie.
Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie dwa projekty uchwał, w tym w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 39 w Krakowie ul. Porzeczkowa 3 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Krakowie, ul. Porzeczkowa 3 wg druku nr 204.
W punkcie sprawy bieżące, korespondencja komisja zapoznała się z bieżącą korespondencją.

 


 

11 maja (środa)
Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa
godz. 9.00, sala 305 (sala klubowa PO), pl. Wszystkich Świętych 3-4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia nazwy ulicy - druk nr 193.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe - druk nr 195.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na utrzymanie, konserwację i pielęgnację terenów zielonych na cmentarzach komunalnych, realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie Miasta Krakowa w 2011 roku oraz remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu przy ul. Wspólnej w Krakowie - druk nr 200.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków
do Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN) - druk nr 201.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia corocznej nagrody o nazwie „Nagroda Forum Ekonomicznego Nowa Kultura-Nowej Europy im. Stanisława Vincenza przyznana przez Prezydenta Miasta Krakowa" za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury regionu Europy Środkowowschodniej - druk nr 206.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 926 oraz zwiększenia planu wydatków
w dziale 921) - druk nr 217.
7. Sprawy bieżące, korespondencja.
8. Oświadczenia, komunikaty.

 


 

12 maja (czwartek)
Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa
godz. 14.30, Krakowska Akademia Tańca - Rynek Główny 34

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się z działalnością Krakowskiej Akademii Tańca - Towarzystwa Wspierania i Rozwoju Sztuki Baletowej w Krakowie, Rynek Główny 34.
2. Sprawy bieżące, korespondencja.
3. Oświadczenia, komunikaty.

 


 

17 maja (wtorek)
Komisja Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej
godz. 15.15, sala Dietla UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Przewidywany porządek posiedzenia:
1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa.
2. Delegowanie przedstawicieli Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa do prac Kapituły wskazującej kandydatów do honorowego tytułu „Przyjaciel Sportu" za 2010 r.
3. Delegowanie przedstawiciela Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa do prac w zespole zadaniowym ds. polityki rowerowej w Mieście Krakowie.
4. Nowelizacja Uchwały Nr LXXX/1056/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r., „Program Rozwoju Sportu i Rekreacji w Krakowie na lata 2010 - 2012 wraz
z projekcją rocznego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2010 r.".
5. Informacja Wydziału Sportu dotycząca kryteriów i zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz środków finansowych przeznaczonych na te stypendia.
6. Informacja Zarządu Infrastruktury Sportowej dotycząca zakończonego X Jubileuszowego Biegu Cracovia Maraton.
7. Sprawy bieżące.
8. Oświadczenia i komunikaty.

 


 

Głównym punktem poniedziałkowego posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (9 maja) była informacja na temat programu prac planistycznych na rok 2011.
Komisja zapoznała się z przedstawioną prezentacją multimedialną dotyczącą planów obowiązujących, sporządzanych i proponowanych do podjęcia. Sporo uwagi komisja poświęciła planom proponowanym do podjęcia w 2011 r. i w tym zakresie skierowała wnioski do Prezydenta Miasta, między innymi o zaprzestanie prac przygotowawczych dla obszaru „Regionalny Dworzec Autobusowy", o analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia planu dla obszaru „Stary Bieżanów", o analizę poszerzenia granic planu „Liban", o wstrzymanie się z procedowaniem planu dla obszaru Ciepłownicza - Arctowskiego.
Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Prądnik Czerwony - Zachód oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Przegorzały - Dolina Wisły".

 


 

Najważniejszym punktem poniedziałkowego (9 maja) posiedzenia Komisji Infrastruktury było przedstawienie raportu po powodzi z maja i czerwca 2010 r. Komisja zapoznała się z przedstawioną prezentacją multimedialną.
Adam Młot - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwrócił uwagę na straty po powodzi w infrastrukturze miejskiej, które zostały oszacowane na kwotę ok. 170 mln zł. Podjęte zostały prace nad aktualizacją systemu odwodnienia Miasta oraz innych dokumentów mających wpływ na poziom bezpieczeństwa powodziowego.
Komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Miasta o przekazanie kompleksowej informacji o podjętych od czerwca 2010 roku działaniach zmierzających do zabezpieczenia przeciwpowodziowego cieków wodnych znajdujących się na terenie Miasta.
9 maja (poniedziałek) odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, podczas którego przedłużono do 14 czerwca termin zakończenia działań zespołów pracujących nad opinią o wykonaniu budżetu Miasta za 2010 r. oraz wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielanie Prezydentowi Miasta Krakowa absolutorium za 2010 r.
Radni omawiali także problematykę pism i skarg wpływających do komisji. W ośmiu przypadkach postanowiono przekazać skargi do rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Krakowa, a jedna skarga zostanie przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. W przypadku dwóch skarg przewodniczący komisji przygotuje na jedno z kolejnych posiedzeń propozycje odpowiednich działań kierunkowych.

 


 

W poniedziałek (9 maja) odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, którego głównym punktem była „Informacja nt. realizacji podjętych uchwał
w sprawie repatriacji Polaków z Kazachstanu oraz przedstawienie sytuacji socjalno -bytowej i stopnia usamodzielnienia się dotychczas sprowadzonych rodzin".
Od 1997 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków osiedliły się 32 rodziny repatriantów zaproszone Uchwałami Rady Miasta Krakowa w latach 1997 - 2010. Wydział Spraw Społecznych przejmując opiekę nad przybyłymi osobami i rodzinami starał się stworzyć im jak najlepsze i jak najbardziej komfortowe warunki sprzyjające adaptacji w nowym środowisku. Repatrianci otrzymali lokale mieszkalne (każdej z zaproszonych rodzin starano się zapewnić możliwość wyboru lokalu mieszkalnego). Zapewniono kompletne wyposażenie mieszkania, zakupiono sprzęt AGD oraz meble (według wyboru i wskazania repatriantów), dokonywano cyklicznych zakupów żywności artykułów higienicznych oraz środków czystości. Repatriantom zapewniono pokrycie kosztów opieki medycznej do czasu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, udzielono pomocy w wyborze lekarza pierwszego kontaktui znalezieniu najbliższej miejscu zamieszkania placówki medycznej. Rodziny zaproszone w latach 1997 -2005 nie korzystają już z pomocy urzędu, kontakt z nimi ogranicza się jedynie do corocznych spotkań opłatkowych organizowanych przez Wydział w imieniu Prezydenta Miasta, tym samym można stwierdzić że rodziny całkowicie usamodzielniły się i zaadaptowały w polskim społeczeństwie. Ponadto w Domu Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia przy ul. Sołtysowskiej 13d w Krakowie zamieszkuje 33 repatriantów.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie Miasta Krakowa (druk nr 205).
Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał skierowane do Komisji.

 


 

Komisja Edukacji Rady Miasta Krakowa
godz. 16.00, sala Portretowa UMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat tegorocznej rekrutacji do przedszkoli samorządowych.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 39 w Krakowie, ul. Porzeczkowa 3 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Krakowie, ul. Porzeczkowa 3 - druk nr 204.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CXI/1510/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na rok 2011 - druk nr 207.
4. Sprawy bieżące, korespondencja.
5. Oświadczenia, komunikaty.

 


 

17 maja (wtorek)

Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rozwoju i Innowacji
z przedstawicielami Komisji Rynku Wewnętrznego Parlamentu Europejskiego
godz. 17.45, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Spotkanie dotyczyć będzie współpracy oraz wskazania barier i szans rozwoju rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Komisję PE będą reprezentowali między innymi: Przewodniczący Komisji Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Sandra Kalniete, Róża Thun.

 


 

5 maja 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa

Omówiono przygotowanie planów działań na rzecz promocji Krakowa jako miasta przyjaznego inwestorom i miasta nowoczesnej gospodarki . Głos w tej sprawie zabrała Monika Piątkowska Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju UMK przedstawiając plany działań Gminy w tym zakresie. Biorący udział w dyskusji podkreśli, że w tej sprawie jest jeszcze wiele do zrobienia ze strony gminy. Przygotowanie planów działań na rzecz przedsiębiorczości w szkołach omówiła Barbara Mirek - Mikuła Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji przywołując m. in. informacje o programie pn."Droga do przedsiębiorczości". Program ten jest realizowany w przedszkolach i gimnazjach . Poruszono także zagadnienie przygotowania działań promujących przedsiębiorczość innowacyjną i akademicką (tym działania prowadzone w krakowskich szkołach średnich). W sprawie pakietu promocji zewnętrznej szkół wyższych głos zabrali przedstawiciele wyższych uczelni krakowskich podkreślając m. innymi potrzebę jego rozszerzenia. Informacji na temat przygotowania przedsięwzięć promujących Kraków jako dynamiczny ośrodek naukowy oraz inicjatyw popularyzujących krakowską naukę wśród mieszkańców Miasta przedstawiła Monika Piątkowska Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju UMK. Wskazała na szereg działań jakie gmina podejmuje w tym zakresie.Strony biorące udział w dyskusji wskazały, że są to działania niewystarczające i należy je pogłębić.

 


 

9 maja (poniedziałek)

Komisja Rewizyjna
godz. 12.30, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Porządek obrad:
1. Informacja o pracy Zespołów Kontrolnych.
2. Sprawy skarg wpływających do Komisji.
3. Sprawy bieżące.
4. Oświadczenia i komunikaty

 

Komisja Infrastruktury
godz. 14, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Raport z powodzi w 2010 r. oraz informacja nt. podjętych działań.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie (druk nr 194).
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na utrzymanie, konserwację i pielęgnację cmentarzu przy ul. Wspólnej w Krakowie (druk nr 200).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CXI/1510/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na 2011 rok (druk nr 207).
5. Sprawy bieżące.
6.Oświadczenia i komunikaty.

 

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
godz. 15.30, sala Lea UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja nt. realizacji podjętych uchwał w sprawie repatriacji Polaków z Kazachstanu.
Przedstawienie sytuacji socjalno-bytowej i stopnia usamodzielnienia się dotychczas sprowadzonych rodzin.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenie Programu wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków na lata 2011 - 2013 pod nazwą ''Poznaj swoje możliwości, pomóż sobie'' - druk nr 179.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Mienia
i Przedsiębiorczości Rady Miasta Krakowa - druk nr 186
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR II/16/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa - druk nr 187
5. Zaopiniowanie wniosków Prezydenta Miasta Krakowa o przyznanie lokali mieszkalnych poza ogólnymi zasadami najmu.
6. Sprawy bieżące - rozpatrzenie korespondencji.
7. Oświadczenia i komunikaty.

 

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
godz. 16, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja Prezydenta Miasta na temat planowanych przystąpień do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Wyznaczenie granic przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w okolicach ulicy Tynieckiej.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Prądnik Czerwony - Zachód (druk nr 185).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CXI/1510/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na 2011 rok (druk nr 207).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Przegorzały - Dolina Wisły" (druk nr 208).
6. Sprawy bieżące.
7. Oświadczenia i komunikaty

 

10 maja (wtorek)

Komisja Budżetowa
godz. 15, sala Lea UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (druk nr 195).
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały
Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721
z późn. zm.) oraz uchwały Nr XC/1203/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI /568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz uchwały Nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty (druk nr 199).
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na utrzymanie, konserwację i pielęgnację terenów zielonych na cmentarzach komunalnych, realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie Miasta Krakowa 2011 r. oraz remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu przy ul. Wspólnej w Krakowie (druk nr 200).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty (druk nr 202).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CXI/1510/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na 2011 r. (druk nr 207).
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na 2011 r. oraz
w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu dochodów oraz wydatków w działach 801 i 853) - druk nr 214.
7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2011 oraz
w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w działach: 600, 700, 710, 801, 854, 900 i 921) - druk nr 215.
8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 854, 900, 921 i 926 - zadania priorytetowe dzielnic) - druk nr 216.
9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 926 oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 921) - druk nr 217.
10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16. 02. 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033 (z późn. zm.) (dotyczy zmian w planie przychodów i limitach wydatków na przedsięwzięcia) - druk nr 219.
11.Zaopiniowanie możliwości podjęcia indywidualnej uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, na preferencyjnych zasadach
z zastosowaniem bonifikaty (dot. p. Pojałowskich).
12.Zaopiniowanie zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Teresą Borcz - Khalifa i Iwoną Borcz.
13.Sprawy bieżące.

 

12 maja (czwartek)

Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa
godz. 16, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna - druk nr 143.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie maksymalnej wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania - druk nr 144.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 145.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego programu rozwoju zorganizowanej opieki nad dzieckiem do lat 3 na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
w latach 2011 - 2014 - druk nr 146.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami - druk nr 149
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 151.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CXI/1510/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na 2011 rok - druk
nr 207.
8. Sprawy bieżące - rozpatrzenie korespondencji.
9. Oświadczenia, komunikaty.

 


16 maja odbyło się posiedzenie Komisji Głównej, podczas którego uzgodniono porządek obrad XVI sesji Rady Miasta Krakowa, zwołanej na 25 maja.
Komisja uzgodniła także harmonogram sesji Rady Miasta Krakowa (6 lipca, 31 sierpnia, 14 i 28 września, 26 października, 9 i 23 listopada, 7 i 21 grudnia a także 12 października, kiedy zaplanowano zwołanie sesji uroczystej w 20 rocznicę utworzenia Dzielnic Miasta Krakowa) oraz plan posiedzeń Komisji Głównej na II półrocze.

 

 


 

 

Przedmiotem poniedziałkowego (16 maja) posiedzenia Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego był wstępny projekt zmiany Statutu Miasta Krakowa, uwzględniający uwagi przedstawione w opinii prawnej dotyczącej całości proponowanych zmian w Statucie Miasta Krakowa.
Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały według druku nr 232 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego oraz druk nr 207 w sprawie zmiany uchwały Nr CXI/1510/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na rok 2011

 


 

Komisja Nagród Miasta Krakowa

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider przygotował projekt uchwały w sprawie składu Komisji Nagród Miasta Krakowa.
Zgodnie z projektem do Komisji Nagród Miasta Krakowa wskazani zostali, tak jak w poprzednich latach, przedstawiciele krakowskiego środowiska nauki, kultury, sztuki i sportu: prof. dr hab. Karol Musiał - Uniwersytet Jagielloński, prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc - Akademia Górniczo - Hutnicza oraz prof. dr hab. Roman Niestrój - Uniwersytet Ekonomiczny.

 


 

Głównym punktem środowego (27 kwietnia) posiedzenia Komisji Infrastruktury było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania
z tych obiektów.
Ustawa z grudnia 2010 r. nakazuje określić poprzez uchwałę Rady Gminy przystanki komunikacyjne i dworce udostępnione dla operatorów i przewoźników. Niniejsza uchwała określa w załączniku listę takich przystanków i dworców, z których mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy. Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

 


 

W środę (27 kwietnia) odbyło się posiedzenie Komisji Głównej, podczas którego uzgodniono porządek XIV sesji Rady Miasta Krakowa, zaplanowanej na 11 maja br.
Radni uzgodnili porządek XIV sesji Rady Miasta Krakowa, który po zakończeniu XIII sesji został zaktualizowany stosownie do jej rozstrzygnięć.

 


 

5 maja (czwartek)

Komisja Rozwoju i Innowacji

godz. 14.30, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3- 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przygotowanie planów działań na rzecz promocji Krakowa jako miasta przyjaznego inwestorom i miasta nowoczesnej gospodarki.
3. Przygotowanie planów działań na rzecz promocji przedsiębiorczości w szkołach.
4. Przygotowanie działań promujących przedsiębiorczość innowacyjną i akademicką (w tym działania promujące prowadzone w krakowskich szkołach średnich).
5. Przygotowanie pakietu promocji zewnętrznej szkół wyższych.
6. Przygotowanie przedsięwzięć promujących Kraków jako dynamiczny ośrodek naukowy oraz inicjatyw popularyzujących krakowską naukę wśród mieszkańców Miasta
7. Oświadczenia, komunikaty.
8. Zamknięcie posiedzenia.

 


 

9 maja (poniedziałek)

Komisja Rewizyjna

godz. 12.30, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Porządek obrad:
1. Informacja o pracy Zespołów Kontrolnych.
2. Sprawy skarg wpływających do Komisji.
3. Sprawy bieżące.
4. Oświadczenia i komunikaty

 


 

We wtorek (26 kwietnia) odbyło się posiedzenie Komisji Mienia i Przedsiębiorczości, podczas którego zajmowano się zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia
i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie emisji obligacji komunalnych zwanych „IV Pożyczką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa".
Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zmiany zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
Podczas posiedzenia zaopiniowano także projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r. w sprawie zmiany zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, wnioski w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały
Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 roku oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/144/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej .
Komisja przygotowała także projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CX/1099/06 z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskie Kraków, który został zaopiniowany pozytywnie. Radni zaopiniowali również wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców lokali użytkowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami oraz zaopiniowaniem sprawy przyznania MOPS w trybie bezprzetargowym, prawa do najmu lokalu użytkowego w budynku na os. Słonecznym 15 w Krakowie.

 


 

Wtorkowe posiedzenie Komisji Edukacji poświęcone zostało zapoznaniu się radnych z zasadami organizacji roku szkolnego 2011/2012 w samorządowych placówkach oświatowych Krakowa w świetle Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.
Omawiane zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa dotyczyły określenia: zasad organizacji pracy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół muzycznych w roku szkolnym 2011/2012, zasad organizacji pracy samorządowych przedszkoli, młodzieżowych domów kultury, międzyszkolnych ośrodków sportowych, międzyszkolnych basenów pływackich, Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, burs szkolnictwa ponadpodstawowego i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w roku szkolnym 2011/2012 oraz zasad organizacji pracy szkół i placówek kształcenia specjalnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych w roku szkolnym 2011/2012.
W posiedzeniu udział wzięła Elżbieta Lęcznarowicz Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz Anna Korfel-Jasińska Dyrektora Wydziału Edukacji.

 


 

26 kwietnia odbyło się również posiedzenia Komisji Budżetowej, które poświęcone było głównie opiniowaniu projektów uchwał Rady Miasta, które będą rozpatrywane na najbliższej sesji Rady Miasta.
Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała 4 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie, projekty w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz w sprawie udzielenia dotacji dla szpitali i na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Dyskusję wśród radnych wywołał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia" Sportowa Spółka Akcyjna.
W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi zasadności tej uchwały i jej wpływu na interes gminy, które nie zostały wyjaśnione na posiedzeniu, postanowiono wstrzymać się z opiniowaniem projektu.
Komisja wstrzymała się także z wydaniem opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej ze względu na brak informacji na temat kompleksowych zmian, jakie zamierza się wprowadzić w komunikacji miejskiej.


BIEŻĄCY PLAN POSIEDZEŃ KOMISJI RMK

26 kwietnia (wtorek)
Komisja Mienia i Przedsiębiorczości
godz. 17.30, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Porządek obrad:
1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie lokalizacji kasyna gry przy ul. Szlak 77 w Krakowie - druk nr 173 (Tomasz Popiołek - Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych)
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie emisji obligacji komunalnych zwanych „IV Pożyczką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa" (Lesław Fijał - Skarbnik Miasta Krakowa)
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721, ze zm.) - druk nr 190 (Marta Witkowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta)
4. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r. (Marta Witkowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta)
5. Opiniowanie możliwości przyznania Pani Katarzynie Katrze lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, z zastosowaniem trybu szczególnego ustanowionego w § 14 ust. 2 uchwały Nr XXIV/288/07 RMK (Katarzyna Bury - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa)
6. Opiniowanie wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej Własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Zagaje, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Marta Witkowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta)
7. Opiniowanie wykazów lokali użytkowych (GS-04.71447-43/2011KP) stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców (lokale użytkowe przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami oraz lokale
użytkowe przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkami): ul. Królewska 92/U3; ul. Królewska 88/U8;
al. Daszyńskiego 22/U006; ul. Rakowicka 4/U1; ul. Bolesława Prusa 17/ul. Salwatorska 15/U1; ul. Zwierzyniecka 21/U1; os. Szklane Domy 1/U004; ul Starowiślna 29/U5 (Marta Witkowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta)
8. Opiniowanie wykazów lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączna odrębna własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Długiej 52 w Krakowie dochodzić będzie Gmina Miejska (Marta Witkowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta)
9. Opiniowanie sprawy przyznania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krakowie z siedzibą ul. Józefińska 15, w trybie bezprzetargowym, prawa do najmu lokalu użytkowego o pow. 28.88 m2 w budynku na os. Słonecznym 15 w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na działalność statutowa, na czas nieoznaczony, po umowie zawartej na czas oznaczony - 3 lata, do dnia 6.02.2011 r. (Anita Wójcik - Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych)
10. Opiniowanie sprawy przyznania osobie fizycznej działającej pod firmą Dorota Zawadzka - Biuro Nieruchomości, w trybie bezprzetargowym, prawa do najmu lokalu użytkowego o pow. 83.60 m2, usytuowanego na parterze w budynku położonym przy
ul. Przemyskiej 2/, ul. Starowiślnej 76 w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na sprzedaż detaliczną artykułów używanych,
na czas nieoznaczony, po umowie zawartej na czas oznaczony - 10 lat, do dnia 31.12.2010 r. (Anita Wójcik - Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych)
11. Sprawy bieżące.
12. Oświadczenia i komunikaty.

 

27 kwietnia (środa)
Komisja Infrastruktury
godz. 9.30, sala 303 UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 183).
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr 184).
3. Sprawy bieżące.
4.Oświadczenia i komunikaty.

 


 

Podczas poniedziałkowego (18 kwietnia) posiedzenia Komisji Głównej ustalony został porządek XIII sesji Rady Miasta Krakowa, zwołanej na 27 kwietnia.
Przewodniczący komisji poinformował również, że do udziału w pracach Konwentu ds. Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2011-2014 zostali wskazani, wytypowani przez kluby, radni: Jerzy Fedorowicz, Marek Hohenauer, Małgorzata Jantos, Ryszard Kapuściński, Marta Patena, Sławomir Pietrzyk i Józef Pilch.
Kolejne posiedzenie komisji, planowane początkowo na 2 maja, w związku z uroczystościami beatyfikacyjnymi, zostało zwołane na 27 kwietnia, godz. 9, sala 303.

 

Głównym punktem posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (18 kwietnia) była informacja na temat zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa.
Autor studium Jan Maciej Chmielewski przedstawił członkom komisji najnowszą wersje tego dokumentu z marca 2011 r. Temat studium wywołał dużą dyskusję wśród radnych, zwłaszcza zapis w studium o granicach pomiędzy terenami zielonymi i budowlanymi, które mają wynosić 100 m. Zaniepokojenie radnych wzbudziły także przeciągające się prace nad studium, które trwają od 2008 r. i ciągle przesuwany jest termin jego uchwalenia.
Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała, z uwagami, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice Małe - Tetmajera".

 

Na posiedzeniu Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa (18 kwietnia) procedowano (w wyniku poszerzenia porządku obrad) punkt dotyczący rozliczenia zadań powierzonych Dzielnic Miasta Krakowa wykonywanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie w 2010 r.
Na pytania i wątpliwości Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa w przedmiotowym zakresie wyjaśnienia udzielił Tadeusz Trzmiel - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Joanna Niedziałkowska - Dyrektor Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Sebastian Idzik - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Dyskusja dotyczyła m.in. możliwości uruchomienia zadań i przekazania środków finansowych na ich realizację, etapowości wykonywania zadań powierzonych Dzielnic, w tym rozważenia możliwości rozłożenia w okresie kilku lat ich realizacji.
Następnie Przewodniczący komisji przedstawił odpowiedź Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek nr 4/2011 zaznaczając, iż komisja przystąpi do dalszych prac nad Statutem, zaraz po zapoznaniu się z opinią prawną przedstawioną przez Zespół Radców Prawnych Urzędu Miasta Krakowa dotyczącą całości proponowanych zmian w Statucie Miasta Krakowa.

 


 

Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa (14 kwietnia) było poświęcone zapoznaniu się z działalnością, planami na rok bieżący oraz trudnościami finansowymi powstałego w 2006 r. Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, wysłuchaniu informacji na temat działalności w Krakowie przy ul. Szewskiej 4 Stowarzyszenia „SCENA Moliere" Krakowskie Centrum Współpracy Teatralnej z Zagranicą oraz Krzewienia Zasad Integracji Społecznej poprzez Sztukę związanej z kulturą i promocją Miasta i jego trudnościami finansowymi wynikającymi ze spłaty należnych zobowiązań. Stosownie do wyjaśnień Katarzyny Zapał Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych nie ma możliwości negocjowania innej stawki, niż ta, która została ustalona na przetargu.
Wojciech Noworolski przedstawił informację na temat aktualnej sytuacji dotyczącej lokalu Kawiarni Noworolski w Sukiennicach. Zdaniem komisji nadal powinny być kontynuowane negocjacje, zarówno odnośnie wysokości stawki czynszowej, jak i możliwości rozwoju firmy.
Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na realizowane
w 2011 r. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.


Głównym punktem czwartkowego (14 kwietnia) posiedzenia Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej było omówienie wyników finansowych szpitali miejskich za 2010 r. (Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego, Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Krakowie). W posiedzeniu uczestniczyli dyrektorzy tych placówek.
Radni poruszyli również kwestię, omawianych w prasie, nowych opłat parkingowych (5 zł), przy Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego. Otrzymane od Dyrektora Szpitala wyjaśnienia w tej sprawie, komisja uznała za zadowalające.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie powołania Rad Społecznych Szpitali Miejskich, udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych a także postanowiła wystąpić
z wnioskiem do Prezydenta Miasta Krakowa o przedłużenie linii autobusowej nr 164 do
ul Bochenka (rejon Szpitala Św. Rafała) w celu ułatwienia dojazdu do Szpitala.

 


 

W poniedziałek (11 kwietnia) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poświęcone omówieniu „Profilaktyki Uzależnień" oraz „Zwalczania patologii wśród młodzieży - zwłaszcza narkomanii".
Podczas posiedzenie zwrócono szczególną uwagę na rolę profilaktyki - w ciągu całego roku zostało przeprowadzonych 181 szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień, w trakcie których objęto oddziaływaniami 7458 osób (w tym 6757 uczniów krakowskich szkół, 90 nauczycieli i pedagogów, 606 rodziców uczniów). Uzgodniono, iż zostanie powołany wspólny zespół obu komisji, zadaniem, którego będzie inicjowanie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Komisja zwróciła się do obecnej na posiedzeniu Elżbiety Lęcznarowicz - Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą o pomoc w uzyskaniu z zasobów gminy lokalu na terenie Nowej Huty na prowadzenie lecznictwa ambulatoryjnego dla osób uzależnionych.

 

Poniedziałkowe (11 kwietnia) posiedzenie Komisji Infrastruktury w całości poświęcone zostało gospodarce odpadami komunalnymi.
Anna Krzyżanowska - Zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu przedstawiła członkom komisji obowiązujące w mieście modele gospodarowania odpadami komunalnymi. Grzegorz Ostrzołek - Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA dokonał prezentacji multimedialnej na temat budowy ekologicznej spalarni odpadów Krakowie. W 2008 r. Radni Miasta Krakowa zdecydowali, że Krakowski Holding Komunalny S.A. będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu, budowę i eksploatację Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Do zadań Holdingu należało przeprowadzenie konsultacji społecznych i akcji promocyjno - dukacyjnej, ustalenie lokalizacji zakładu, opracowanie wstępnej koncepcji budowy oraz projektu architektonicznego, a także pozyskanie terenu pod budowę. Spalarnia odpadów ma być gotowa do 2014 roku. Krakowski Holding Komunalny S.A. będzie nadzorował proces budowy oraz odpowiadał za eksploatację zakładu. Temat spalarnia odpadów wywołał dużą dyskusję wśród radnych, którzy dopytywali o szczegóły dotyczące realizacji tego przedsięwzięcia.
Komisja zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, który między innymi pozwoli na udzielania dofinansowania osobom fizycznym realizującym zamianę systemu ogrzewania na proekologiczne.

 

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (11 kwietnia) było poświęcone opiniowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „II Kampus AGH" oraz „Bronowice Małe - Tetmajera".
Sporo uwagi komisja poświęciła projektowi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice Małe - Tetmajera". Plan obejmuje dawny teren wsi Bronowice Małe. Elżbieta Koterba - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa zwróciła uwagę na bardzo duże zaangażowanie mieszkańców w przygotowywanie planu.

 


 

Z POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA KRAKOWA

Podczas czwartkowego (7 kwietnia) posiedzenia Komisji Rozwoju i Innowacji radny Sławomir Ptaszkiewicz przedstawił multimedialną prezentację dotyczącą utworzenia strefy gospodarczej w Nowej Hucie.
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Koterba przedstawiła koncepcję przeprowadzenia mapy terenów inwestycyjnych, wskazując plan „Kliny" jako planistycznie przygotowany dla terenów inwestycyjnych. W posiedzeniu udział wzięła również Monika Piątkowska Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju UMK informując o stanie infrastruktury wokół terenów inwestycyjnych w Krakowie.
Radni postanowili na kolejne posiedzenie komisji zaprosić Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusza Trzmiela oraz Pełnomocnika Miasta Krakowa ds. Inwestycji
Krzysztofa Adamczyka, aby przedstawili stopień realizacji infrastruktury wokół terenów inwestycyjnych w Krakowie.


BIEŻĄCY PLAN POSIEDZEŃ KOMISJI RMK

11 kwietnia (poniedziałek)
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
godz. 16, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie raportu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
2.Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „II Kampus AGH".
3.Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice Małe - Tetmajera".
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (druk nr 168).
5.Sprawy bieżące.
6.Oświadczenia i komunikaty

 

Komisja Infrastruktury
godz. 14, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja Prezydenta Miasta na temat gospodarki odpadami w Krakowie, obecnie i w latach następnych.
2.Informacja Prezydenta Miasta na temat ekologicznej spalarni odpadów w Krakowie.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (druk nr 168).
4. Sprawy bieżące.
5.Oświadczenia i komunikaty

 

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
Godz. 15.30, sala Lea UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Profilaktyka uzależnień. Zwalczanie patologii wśród młodzieży - szczególnie narkomanii.
Wspólne posiedzenie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2011 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków - druk nr 156.
3. Sprawy bieżące - rozpatrzenie korespondencji.
4. Oświadczenia i komunikaty.

 

12 kwietnia (wtorek)
Komisja Edukacji
Godz. 16.30, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-2033 (dotyczy zmian w planie przychodów i limitach wydatków na przedsięwzięcia - druk nr 169)
2. Sprawy bieżące, korespondencja.
3. Oświadczenia, komunikaty.

 

14 kwietnia (czwartek)
Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa
godz. 16, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Informacja na temat wyników finansowych szpitali miejskich za rok 2010. (Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego, Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im.
G. Narutowicza oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie).
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2011 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków - druk nr 156.
2. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXI/1523/2010 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa
w zakresie przeciwdziałania sprzedaży w Mieście Krakowie substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy.
3. Sprawy bieżące - rozpatrzenie korespondencji.
4. Oświadczenia, komunikaty.


Z POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA KRAKOWA

6 kwietnia (środa) odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, podczas którego rozpoczęto praca nad opinią o wykonaniu budżetu Miasta za 2010 r. oraz wnioskiem
o udzielenie bądź nie udzielenie Prezydentowi Miasta Krakowa absolutorium za 2010 r., powołując dwa trzyosobowe zespoły kontrolne.


Radni rozpatrzyli także napływające skargi i podjęli decyzję, aby w trzech przypadkach wystąpić do Prezydenta Miasta Krakowa o przedstawienie stanowiska lub udzielenie wyjaśnień. Jedną ze skarg postanowiono przekazać do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Prezydenta Miasta Krakowa a w dwóch przypadkach zdecydowano nie podejmować czynności do czasu zakończenia postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim Sadem Administracyjnym
w jednym przypadku oraz zakończenia działań zainicjowanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w drugim przypadku.

 


 

14 kwietnia (czwartek)
Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków
godz. 14.30, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się z działalnością i planami na rok bieżący Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.
2. Informacja na temat działalności Stowarzyszenia „SCENA Moliere" Krakowskie Centrum Współpracy Teatralnej z Zagranicą oraz Krzewienia Zasad Integracji Społecznej poprzez Sztukę związanej z kulturą i promocją Miasta.
3. Informacja dotycząca użytkowania lokalu Kawiarni Noworolski w Sukiennicach.
4. Sprawy bieżące, korespondencja.
5. Oświadczenia, komunikaty.

 


 

Z POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA KRAKOWA

Poniedziałkowe (4 kwietnia) posiedzenie Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego w całości poświęcone zostało projektowi uchwały
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Komisja postanowiła przyjąć autoporawkę do tego druku, która jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami organizacji pozarządowych a propozycjami Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Posiedzenie Komisji Praworządności (4kwietnia) odbyło się w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień a jego głównym tematem było zapoznanie się
z działalnością organizacji.
Podstawowymi zadaniami MCPU są: świadczenie pomocy dla osób uzależnionych
i zagrożonych uzależnieniem, udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, udzielanie porad i informacji telefonicznych dotyczących problemów związanych z uzależnieniami, współuzależnieniem i przemocą, prowadzenie działań w ramach opieki nad osobami nietrzeźwymi. W zimie Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień uruchamia również Ogrzewalnię, przeznaczoną w szczególności dla osób bezdomnych.
Radni wizytowali także Dom Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych, którego otwarcie zaplanowano na lipiec 2011 r.. Placówka będzie mogła przyjąć 60 osób na czas trwania terapii.
Dodatkowe informacje na temat działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie dostępna są pod adresem: http://www.mcpu.krakow.pl.
W poniedziałek odbyło się także posiedzenie Komisji Głównej.
Podczas posiedzenie komisja ustaliła porządek XII sesji Rady Miasta Krakowa, zwołanej na 13 kwietnia, przyjęła autopoprawkę Prezydenta Miasta Krakowa do projektu uchwały Komisji Głównej w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krakowa na 2011 r. oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wydawnictwu Edukacja Polska Sp. Z o. o. na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w publikacji edukacyjnej „Karty pracy cz. 1" do pakietu dla sześciolatka „Zanim będę uczniem. Wiem więcej".

 


 

7 kwietnia ( czwartek)
Komisja Rozwoju i Innowacji
godz. 14.30, sala Dietla UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Koncepcja utworzenia strefy gospodarczej w Nowej Hucie.
3. Koncepcja przeprowadzenia mapy i terenów inwestycyjnych w Krakowie.
4. Informacja dotycząca stanu infrastruktury wokół terenów inwestycyjnych w Krakowie.
5. Oświadczenia, komunikaty.kwietnia ( czwartek)
Komisja Rozwoju i Innowacji
godz.
6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

  

Dziennik zmian dokumentu:


2015-04-02 14:10:42
KONRAD SZUBA
 Przeniesiono do archiwum
2012-02-08 14:49:35
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2012-02-07 15:06:12
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2012-01-12 16:57:44
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2012-01-10 14:56:10
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2012-01-09 14:01:35
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2012-01-05 14:05:35
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2012-01-05 14:04:40
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2012-01-04 14:13:15
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2012-01-03 12:56:43
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2012-01-03 12:50:43
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-22 13:11:52
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-22 09:12:36
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-21 12:31:13
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-20 15:24:52
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-16 12:15:06
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-15 14:42:03
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-09 13:08:15
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-07 14:33:47
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-06 12:30:44
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-06 11:10:40
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-01 13:46:25
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-30 14:28:22
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-29 14:31:02
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-25 10:14:07
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-23 16:50:05
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-22 13:16:01
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-22 13:15:32
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-22 13:12:47
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-22 13:11:04
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-16 13:45:10
KONRAD SZUBA
 Edycja
2011-11-16 13:44:41
KONRAD SZUBA
 Edycja
2011-11-15 15:27:44
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-15 11:03:02
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-15 10:59:11
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-09 15:32:32
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-08 14:02:36
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-04 13:27:56
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-03 12:49:12
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-28 14:52:17
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-28 14:50:16
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-28 14:49:52
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-28 14:49:08
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-27 08:03:31
KONRAD SZUBA
 Edycja
2011-10-27 08:01:40
KONRAD SZUBA
 Edycja
2011-10-27 07:59:27
KONRAD SZUBA
 Edycja
2011-10-18 12:15:16
KONRAD SZUBA
 Edycja
2011-10-13 13:19:13
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-11 13:52:24
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-07 10:58:34
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-07 10:52:52
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-07 09:53:22
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-06 15:20:52
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-05 09:39:55
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-30 14:46:56
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-29 15:16:34
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-28 13:43:50
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-27 12:42:13
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-26 13:01:26
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-23 13:47:52
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-23 11:30:23
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-22 14:37:54
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-20 14:05:21
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-19 14:36:06
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-16 12:23:42
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-16 07:58:30
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-14 14:47:27
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-13 15:12:41
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-08 15:36:25
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-08 15:34:45
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-07 15:15:49
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-07 15:14:23
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-06 15:29:58
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-06 15:24:07
KONRAD SZUBA
 Edycja
2011-09-06 15:10:40
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-02 13:03:45
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-08-31 14:05:03
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-08-30 14:46:35
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-08-26 09:42:38
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-08-24 15:18:36
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-08-24 12:34:46
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-08-12 09:55:21
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-08-10 13:02:49
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-08-10 11:54:11
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-08-04 14:06:41
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-07-29 09:17:31
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-07-20 14:46:22
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-07-20 12:01:26
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-07-13 12:53:28
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-07-12 12:51:29
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-07-08 13:14:18
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-07-07 12:56:22
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-07-07 08:39:14
KONRAD SZUBA
 Publikacja