Dokument archiwalny
Wersja dokumentu z dnia 2012-02-07 15:06:12

Bezdomni pomoc przyjmują niechętnie
Przedmiotem posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej była między innymi informacja na temat pomocy bezdomnym - utrzymanie ze środków gminnych, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi - jadłodajni i noclegowni dla bezdomnych w okresie zimowym. Z przedstawionych przez Józefę Grodecką, dyrektor MOPS informacji wynika, że aktualnie na terenie gminy działają placówki udzielające chronienia osobom bezdomnym, zapewniając łączną liczbę stałych miejsc noclegowych dla około 600 osób w tym, dla mężczyzn - 408 miejsc, a dla kobiet 193 miejsca. Dodatkowo przy ul. Koprowej została uruchomiona ogrzewalnia na 40 miejsc. Ponadto na terenie gminy działa 8 kuchni i jadłodajni, które wydają dziennie około 1000 posiłków osobom potrzebującym. Schronienie nie zostanie odmówione nikomu, mimo że placówki są przepełnione ze względu na panujące mrozy. Osoby będące pod wpływem alkoholu trafiają do ogrzewalni utworzonej przy MCPU przy ul. Rozrywki. Zbigniew Ulman - zastępca komendanta Straży Miejskiej poinformował, że ze względu na mrozy zrezygnowano z innych działań, skupiając się głównie na „akcji zima". Patrolowane są głownie miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne (ogródki działkowe i pustostany). Tylko w ostatni weekend patrole Straży Miejskiej dotarły do 300 osób bezdomnych. Jednak często bezdomni nie chcą korzystać z oferowanej pomocy. Ponad 90 procent bezdomnych odmawia jakiejkolwiek pomocy, a jeżeli już decydują się coś przyjąć - to są to koce. Członkowie komisji zapoznali się również z informacją nt. nowych przepisów dotyczących wyroków eksmisyjnych.


 

Dyskutowali o cenach biletów
Głównymi wątkami posiedzenia Komisji Infrastruktury były zagadnienia związane z taryfą biletową za przejazdy komunikacją miejską ( projekty zmian w uchwale z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych) oraz wysokość opłat zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Zmiany dotyczyć będą cen biletów jednoprzejazdowych oraz czasowych. Planowany wzrost cen biletów wynosi średnio o ok. 9%. Sprawy referowali Tadeusz Trzmiel, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. inwestycji miejskich i Joanna Niedziałkowska, dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Radny Dominik Jaśkowiec wystąpił z prośbą o przedstawienie pełnych informacji nt. wpływu zmian cen biletów na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Komisja zawnioskowała do Prezydenta Miasta o przedstawienie informacji o spadku dochodów ze sprzedaży biletów z tytułu ulgowych i darmowych przejazdów w komunikacji miejskiej w Krakowie. Komisja odłożyła opiniowanie projektu uchwały na następne posiedzenie. W drugiej części posiedzenia poruszono kwestie opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów. Radna Magdalena Bassara stwierdziła, że miasto powinno pobierać maksymalną dopuszczoną przepisami stawkę. Po przedstawieniu różnic w wysokości opłat ( od 9 do kilkudziesięciu złotych) komisja poparła projekt.


Zgoda na wycięcie pomnika przyrody
6 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Wśród poruszanych zagadnień przeważały plany zagospodarowania. Pozytywnie zaopiniowano rekordowo mały plan dla obszaru ''Lubomirskiego - Beliny-Prażmowskiego'', na którym znajduje się nieukończony wieżowiec NOT (słynny "szkieletor"). Poparto także plany dla części Kampusu UJ (kampus UJ - Wschód) oraz terenu uzdrowiska w Swoszowicach i obszaru ''Swoszowice - Wschód''.
Nietypowym akcentem była, przyjęta niemal jednogłośnie pozytywna opinia na temat projektu uchwały wg. druku 608 - w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody". W preambule do projektu napisano: "niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z utratą wartości przyrodniczych tworu przyrody żywej, uznanego za pomnik przyrody na podst. rozporządzenia Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie". Pozytywnie zaopiniowano projekt wycięcia chorego, grożącego zawaleniem drzewa na prywatnej działce przy ul. Malborskiej. Wspomniany dąb jest także opanowany przez patogenicznego grzyba stwarzającego zagrożenie dla pozostałych drzew w okolicy.


Powstaną Dzielnicowe Centra Organizacji Pozarządowych?
Przedmiotem posiedzenia Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa w dniu 30 stycznia 2012 r. była dyskusja w sprawie propozycji procedury realizacji zadań ze środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic Miasta Krakowa w zakresie realizacji zadań w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych. Przedstawiono uwagi, które wpłynęły z Dzielnic Miasta Krakowa oraz poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa w zakresie przedmiotowej procedury. Ponadto Komisja wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Krakowa o opracowanie sposobu tworzenia i funkcjonowania Dzielnicowych Centrów Organizacji Pozarządowych stanowiących przestrzeń wraz z infrastrukturą przeznaczoną na rzecz działalności organizacji pozarządowych działających na terenie danej Dzielnicy powoływanych przez Radę danej dzielniy. Dotyczy to w szczególności Rady Dzielnicy XIV, gdzie "Czyżyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych" już powstało. Komisja Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Krakowa. Przedmiotowy projekt poszerza grono podmiotów, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza na sesjach Rady Miasta Krakowa.


6 lutego - poniedziałek

Komisja Infrastruktury, godz. 14, sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4
1. Informacja Prezydenta Miasta w sprawie zmiany taryfy biletowej komunikacji zbiorowej w Krakowie.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 610).
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 601).
4. Przyjęcie planu pracy Komisji i propozycji do planu pracy Rady Miasta na 2012 r.
5. Sprawy bieżące.
6. Oświadczenia, komunikaty.

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, godz. 16, sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody (druk nr 608).
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Lubomirskiego - Beliny-Prażmowskiego'' ( druk nr 602).
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''III Kampus UJ - Wschód'' (druk nr 603).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Swoszowice-Uzdrowisko'' (druk nr 604).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Swoszowice - Wschód'' (druk nr 605).
6. Przyjęcie planu pracy Komisji i propozycji do planu pracy Rady Miasta na 2012r.
7. Sprawy bieżące.
8. Oświadczenia, komunikaty.


Wtorek - 7 lutego

Komisja Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej, godz. 15:15, sala Dietla Pl. Wszystkich Świętych 3-4
1. Prezentacja krakowskich projektów z zakresu kultury fizycznej i sportu aplikujących o pozyskanie środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki RP oraz z innych źródeł.

Komisja Edukacji, godz. 16, sala Portretowa Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 31 w Krakowie, ul. Spółdzielców 5 według druku nr 550,
b) zamiaru likwidacji Samorządowego Przedszkola nr 114 w Krakowie, ul. Stradomska 12a według druku nr 551,
c) zamiaru rozpoczęcia likwidacji Gimnazjum nr 14 w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16 poprzez wygaszanie według druku nr 552,
d) zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 3 w Krakowie, ul. Wąska 5 według druku nr 553,
e) zamiaru likwidacji XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Cechowa 57 według druku nr 554,
f) zamiaru likwidacji XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Zakątek 2 według druku nr 555,
g) zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie, ul. Podbrzezie 10 poprzez likwidację niektórych szkół wchodzących w skład tego Zespołu Szkół oraz włączenie niektórych szkół wchodzących w skład tego Zespołu Szkół do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, al. Mickiewicza 5, a także przeniesienie kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie i Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie, al. Skrzyneckiego 12 według druku nr 556,
h) zamiaru likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych w Krakowie, wchodzących w skład zespołów szkół według druku nr 557,
i) zamiaru likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie oraz przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych według druku nr 558,
j) zamiaru rozpoczęcia likwidacji Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 w Krakowie, ul. Miechowity 6, poprzez wygaszanie według druku nr 559,
k) zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5, ul. Św. Stanisława 10 oraz szkół wchodzących w jego skład według druku nr 560,
l) przekazania Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ?Bona Fide? prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 9, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna nr 121 oraz Gimnazjum Specjalne nr 60 według druku nr 561,
m) zamiaru likwidacji niektórych szkół specjalnych w Krakowie według druku nr 563.
2. Informacja dotycząca Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 152/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad organizacji pracy szkół i placówek w roku szkolnym 2011/2012.
3. Sprawy bieżące, korespondencja.
4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Mienia i Przedsiębiorczości, godz. 17, sala 303 Pl. Wszystkich Świętych 3-4
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Lokalizacja kasyna gry w budynku hotelu''Hilton Garden Inn'' mieszczącym się w Krakowie, przy ul. Konopnickiej 33 według druku nr 606.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na udzielenie od 2012 r. bonifikaty w wysokości 90% dla Żłobka Samorządowego Nr 23, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Słomianej 7, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków według druku nr 591.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 6 w Krakowie na rzecz najemcy Pana Janusza Wydrycha z zastosowaniem 70% bonifikaty oraz zmiany uchwały Nr XXIV/308/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku przy ul. Spokojnej 22 w Krakowie na rzecz najemców Państwa Stanisława i Anny Pojałowskich z zastosowaniem 90% bonifikaty według druku nr 595.
4. Opiniowanie sprawy (ZBK.EU.7-441-1603/10) dotyczącej ponownego zawarcia z osoba fizyczna działającą pod firma Bar Królewski, z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 88, umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, mieszczącego się w budynku przy ul. Królewskiej 88 w Krakowie, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczna ? bar, przy uwzględnieniu stawki czynszowej najmu w wysokości 60.44 zł za m2 p.u. lokalu netto, która podlega waloryzacji narastająco o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony i publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Opiniowanie sprawy (ZBK.EU.07-441-1880/10) dotyczącej przedłużenia osobie fizycznej działającej pod firma Zakład Usług Kominiarskich, z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Benedykta 3 w trybie bezprzetargowym prawa najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego o pow. 31.95 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku przy ul. Św. Benedykta 3 w Krakowie, z przeznaczeniem na świadczenie usług kominiarskich przy uwzględnieniu stawki czynszowej najmu netto w wysokości 43.82 zł. za m2. p.u. lokalu netto.
6. Opiniowanie wykazu (GS-01.6840.4.49.2011) niezabudowanej działki nr 157/82 obr 7 Nowa Huta, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Uniwersału Połanieckiego, przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby prawnej.
7. Opiniowanie wykazu (GS-05.72241-30/02) obejmującego niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków, działka nr 193/17 o pow. 0.0798 ha obr. 56 Podgórze, w rejonie ul. Imielnej.
8. Opiniowanie wykazu (GS-01.AW.72241-2-20/07) niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 249/2 o pow. 0,0120 ha, nr 250/2 o pow. 0,0395 ha, nr 250/3 o pow. 0,0997 ha, nr 244/3 o pow. 0,0135 ha, nr 211 o pow. 0,1433 ha, nr 374/3 o pow. 0,0084 ha, obr. 106 Podgórze, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w rejonie ulicy Bartników i ul. Wrobela w Krakowie, przeznaczonych do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, będących własnością osoby prawnej.
9. Propozycje do rocznego planu pracy RMK na 2012 r.
10. Sprawy bieżące.
11. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Budżetowa , godz. 15:00, sala Lea UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 610).
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012 (dot. zwiększenia w planie dochodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 852, 854 i 926) - druk nr 612.
3. Zaopiniowanie możliwości podjęcia indywidualnej uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz najemców: Państwa Krystyny i Józefa Kojder lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym, na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej i propozycji do planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2012.
5. Sprawy bieżące.


Środa - 8 lutego


Komisja Rewizyjna, godz. 9, sala 303, pl. Wszystkich Świętych 3-4
1. Sprawy skarg i pism wpływających do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Oświadczenia, komunikaty.

Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa, godz. 9.15, sala Dietla UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Swoszowice-Uzdrowisko'' - według druku nr 604.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Swoszowice - Wschód'' - według druku nr 605
3. Przyjęcie planu pracy Komisji i propozycji do planu pracy Rady Miasta na rok 2012.
4. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.
5. Oświadczenia, komunikaty.

Komisja ds. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, godz. 9.45, sala J. Dietla pl. Wszystkich Świętych 3-4
1. Ustalenie rocznego planu pracy Komisji ds. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej Rady Miasta Krakowa.
2. Sprawy bieżące.
3. Oświadczenia, komunikaty.

 

 


 

Kompetentny przewodnik
Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa zajęła się projektem rezolucji w sprawie zaniechania planowanej deregulacji zawodu przewodnika turystycznego. Autorzy rezolucji skierowanej do Prezydenta RP, Sejmu RP i Rady Ministrów wyrazili zaniepokojenie planowanymi zmianami w zawodzie przewodnika turystycznego podkreślając, że turystyka jest jednym z ważniejszych czynników rozwoju gospodarczego Krakowa. Wykwalifikowana kadra turystyczna jest ważnym elementem określającym jakość usług turystycznych. Dlatego obecne regulacje, zobowiązujące kandydatów na przewodników turystycznych do ukończenia kursu z zakresu wiedzy o regionie, jego historii, kulturze, zabytkach i muzeach oraz zaliczenie egzaminu sprawdzającego kompetencje kandydata, w opinii Rady Miasta Krakowa gwarantują wysoki poziom obsługi turystycznej.
Uczestnicy spotkania zgodzili się z tezami zawartymi w projekcie rezolucji. Ponieważ jednak planowana deregulacja zawodu przewodnika turystycznego jest dopiero w planach, Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków RMK wstrzymała się od wydania opinii na ten temat.

 


 

Ujarzmić stacje bazowe telefonii komórkowych
Budowa i lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowych, a także ich szkodliwość dla zdrowia mieszkańców zdominowała posiedzenie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej RMK. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Bielany. W trakcie spotkania podkreślano nieznany wpływ promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie i jakość życia ludzi, dlatego zaproponowano zorganizowanie konferencji naukowej na ten temat. Członkowie komisji opowiedzieli się również za podjęciem działań zakazujących instalacji stacji bazowych na budynkach należących do gminy, ze szczególnym naciskiem na szkoły, przedszkola, żłobki oraz szpitale.
Przypominamy, że na sesji 25 stycznia Rada Miasta Krakowa podjęła rezolucję sprawie zmiany przepisów prawnych dotyczących lokalizacji, budowy i funkcjonowania stacji bazowych telefonii komórkowej.


Poniedziałek - 30 stycznia

Komisja Praworządności,
godz. 14, sala J. Dietla pl. Wszystkich Świętych 3-4
1. Przyjęcie rocznego planu pracy.
2. Wniosek Komendanta Miejskiego Policji dotyczący dofinansowania remontu Komisariatu Policji IV w Krakowie.

Komisja ds. reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego,
godz. 16:30, sala nr 303 Urząd Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4
1. Dyskusja w sprawie Statutów Dzielnic Miasta Krakowa.
2. Sprawy bieżące.
3. Oświadczenia, komunikaty.
4. Zamknięcie posiedzenia


W poradniach tkwi potencjał
Posiedzenie komisji Edukacji było poświecone zapoznaniu się z działalnością 8 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Krakowie (tj. z zarysem filozofii pracy w poradniach oświatowych i obszarami, którymi zajmują się poradnie, z aktami prawnymi regulującymi pracę poradni, z zatrudnieniem, z kosztami funkcjonowania poradni, jak również z perspektywami ich rozwoju). Podczas prezentacji na temat poradni zwrócono także uwagę na potencjalnych klientów poradni, na bardzo wysokie kwalifikacje kadry, jak również na bardzo ścisłą współpracę poradni oświatowych z uczelniami wyższymi i ośrodkami szkolenia nauczycieli (praktyki studenckie, wolontariat) oraz na duże doświadczenie w zakresie współpracy zagranicznej (współpraca z różnymi podmiotami w ramach projektów strukturalnych).


Czwartek - 26 stycznia


Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków, godz. 14.30, sala Portretowa Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4
1. Rezolucja w sprawie zaniechania planowanej deregulacji zawodu przewodnika turystycznego według druku nr 575-R.
2. Propozycje i dyskusja nad "Planem pracy Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa na rok 2012".

Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa, godz. 16, sala Portretowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4
1. Propozycje do planu pracy Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej i planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2012.


Będzie więcej ścieżek rowerowych
Podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury poruszono problem budowy systemu ścieżek rowerowych, działalności Zespołu Zadaniowego ds. ścieżek rowerowych w Krakowie i szerszego udziału w nim radnych oraz innych zagadnień związanych z komunikacją rowerową. Szeroką dyskusję wywołały zwłaszcza koszty robót oraz dotychczasowe rozmieszczenie ścieżek, kontrapasów i stojaków rowerowych. Radny Jerzy Sonik zapytał m.in. o sposób badania natężenia ruchu rowerowego. Podsumowując ten wątek posiedzenia przewodniczący Wojtowicz wyraził nadzieję, że krakowianie coraz chętniej będą się przemieszczać po mieście za pomocą rowerów. W tym roku miasto w ramach nowych inwestycji zamierza wybudować prawie 6 km tras rowerowych. W budżecie na realizację nowych ścieżek rowerowych zabezpieczono ponad 5,5 mln zł. W tym roku powstanie trasa rowerowa do III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydzielona zostanie trasa w ciągu ul. Meissnera, ścieżki na ul. Świtezianki oraz ścieżka wzdłuż ul. Królewskiej. Powstanie również trasa rowerowa od ul. Ćwikłowej do ul. Wlotowej, ścieżka rowerowa na ul. Andersa, na ul. Broniewskiego, a także na ul. Kocmyrzowskiej. W budżecie są również zarezerwowane środki na montaż nowych stojaków na rowery natomiast brakuje środków na utrzymanie ścieżek dla rowerzystów.
W drugiej części posiedzenia przedstawiono informację nt. stanu Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. Radna Teodozja Maliszewska zaapelowała o przedłużenie terminu wykonania uchwały w tej sprawie ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów. Pozytywnie oceniła uchwałę, pracę urzędników i uczestników L.I.I.


Burzliwie o becikowym
Głównym tematem posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej w postaci bonu imiennego z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe). Jest to projekt uchwały wypracowany przez grupę radnych. Poprzednie projekty uchwał autorstwa prezydenta w tej sprawie zostały negatywnie zaopiniowane przez komisję oraz odrzucone przez Radę Miasta. W trakcie dyskusji nad projektem okazało się, że pewne zapisy budzą wątpliwości prawne oraz, że projekt ten zawiera wewnętrzne sprzeczności. Uzgodniono, że uwagi zawarte w opinii prezydenta jak również zgłoszone w trakcie dyskusji, zostaną uwzględnione w autopoprawce do projektu uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Ponadto komisja przyjęła propozycję tematów do planu pracy na rok 2012.


Centrum Inwestora w Czyżynach
Posiedzenie komisji Rozwoju i Innowacji, które odbyło się w dniu 19 stycznia br. poświęcone było przedstawieniu informacji na temat lokalizacji Centrum Obsługi Inwestora w Czyżynach. Informację multimedialną w tym zakresie przedstawiła Janina Pokrywa Z- ca Dyrektora Wydziału Inwestycji UMK. Komisja zawnioskowała do prezydenta o przedstawienie szczegółowej informacji dotyczącej pełnych kosztów udziału gminy w finansowaniu inwestycji Centrum Obsługi Inwestora w Czyżynach w roku 2012 i w latach następnych.


23 stycznia - poniedziałek


Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, godz. 13, sala Lea, Plac Wszystkich Świętych 3-4
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej w postaci bonu imiennego z tytułu urodzenia się dziecka - według druku nr 573.
2. Zaopiniowanie wykazu lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Augustiańskiej 3 i ul. Dietla 31 w Krakowie dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków.
3. Propozycje tematów do planu pracy Komisji na rok 2012.
4. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.
5. Oświadczenia, komunikaty.

Komisja Infrastruktury, godz. 14, sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4
1. Informacja Prezydenta Miasta w sprawie realizacji nowych inwestycji oraz bieżącego utrzymania ścieżek rowerowych na terenie Miasta Krakowa.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/455/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zasad realizacji zadań w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w latach 2012-2015 oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (tekst jednolity przyjęty Uchwałą Nr CXIII/1153/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych) - druk nr 576.
3. Propozycje tematów do planu pracy Komisji na 2012 r.
4. Sprawy bieżące.
5. Oświadczenia, komunikaty.


 

Wtorek - 24 stycznia

Komisja Budżetowa, godz. 15, sala Lea, Plac Wszystkich Świętych 3-4
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej w postaci bonu imiennego z tytułu urodzenia się dziecka (druk nr 573).
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/614/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 415, poz. 4740 z późn zm.) - druk nr 593.
3. Zaopiniowanie możliwości podjęcia indywidualnych uchwał w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty (dot. Adama Wdowiszewskiego, Renaty Blicharz, Marii i Stanisława Fus, Bożeny Trzeszczak).
4. Zaopiniowanie wykazów lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców.
5. Propozycje do planu pracy Komisji Budżetowej i planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2012.
6. Sprawy bieżące.

Komisja Edukacji, godz.16, sala Portretowa Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4
1. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne - stan obecny i perspektywy rozwoju.
2. Sprawy bieżące, korespondencja.
3. Oświadczenia, komunikaty.

 


 

W sprawie prognozy
Głównym punktem posiedzenia komisji ds. funduszy Unii Europejskiej była informacja o obecnie trwających oraz planowanych projektach inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w okresie programowania 2007-2013, a także prognoza dla Miasta Krakowa na okres programowania 2014-2020.


 

Kraków dla Zakopanego
17 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Sportu,Turystyki i Kultury Fizycznej RMK. Dotyczyło prezentacji kandydatury Miasta Zakopane do organizowania Mistrzostw Świata FIS w Narciarstwie Klasycznym w 2017 roku. Prezentacje multimedialną przedstawiła Zofia Kiełpińska Dyrektor kandydatury Miasta Zakopane do Organizacji Mistrzostw Świata FIS w Narciarstwie Klasycznym w 2017 roku. Prezentacja wywołała liczne dyskusje i pytania radnych. Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i rekreacji Tomasz Urynowicz zwrócił uwagę na konieczność lobbingu na rzecz przyspieszenia przebudowy Zakopianki. Stanisław Rachwał zwrócił uwagę na konieczność pozyskania gwarancji rządowych. Przewodniczący RMK Bogusław Kośmider pytał co Kraków może zrobić w oczekiwaniu na decyzję Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Zofia Kiełpińska odpowiedzialna za sprawy kandydatury Zakopanego odpowiedziała, że Kraków jest uważany za najważniejszego partnera i każdorazowo umieszczany w materiałach promocyjnych. Zaproponowała zorganizowanie Kongresu FiS w Krakowie, który posiada odpowiednią ilość sal konferencyjnych. Byłaby to też dobra okazja do podjęcia rozmaitych działań promocyjnych. Na koniec podkreśliła, że mamy znakomitych sportowców, ale trzeba budować dla nich bazę. Od organizacji tych zawodów zależy przyszłość narciarstwa klasycznego w Polsce.
Komisja zawnioskowała do Prezydenta Miasta Krakowa o przygotowanie planu działań wspierających kandydaturę miasta Zakopane w staraniach o przyznanie prawa Organizacji Mistrzostw Świata FIS w Narciarstwie Klasycznym w 2017 roku i wykorzystanie tego przedsięwzięcia do promocji Krakowa. Wniosek przegłosowano jednogłośnie. Komisja Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej będzie wspierać wszelkie działania, które mogą pomóc w uzyskaniu prawa do organizacji tych zawodów. Mistrzostwa Świata w Zakopanem to także dla Krakowa, Małopolski i całego kraju okazja do promocji , wykorzystania możliwości turystycznych i biznesowych.


W sprawie prognozy
Głównym punktem posiedzenia komisji ds. funduszy Unii Europejskiej była informacja o obecnie trwających oraz planowanych projektach inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w okresie programowania 2007-2013, a także prognoza dla Miasta Krakowa na okres programowania 2014-2020.


Wniosek o placówkę
Podczas obrad komisji Praworządności jej członkowie zapoznali się z zakresem działalności oraz problemami lokalowymi Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Krakowie - Balicach. Członkowie Komisji podjęli wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o udzielenie pomocy przy lokalizacji na terenie miasta nowej placówki Straży Granicznej w Krakowie. W dalszej części spotkania Komisja wydała pozytywna opinię do projektu uchwały nr 565, w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r., w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


 

Swobodne dysponowanie środkami
Przedmiotem posiedzenia Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego była dyskusja w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnic miasta Krakowa w zakresie remontów na rok 2012. Komisja wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Krakowa o zmianę w trakcie trwania roku budżetowego przeznaczenia środków finansowych Dzielnic (zadania priorytetowe i zadania powierzone) z zadań inwestycyjnych na zadania bieżące zgodnie z wnioskami Rad i Zarządów Dzielnic. Komisja przyjęła w drodze głosowania projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla prezydenta miasta w zakresie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Krakowa w sprawie propozycji zmian granic dzielnic miasta Krakowa. Proponowana korekta granic Dzielnic (stanowiąca załącznik do projektu uchwały) wynika z wniosków, które wpłynęły w tym zakresie do komisji. Ponadto komisja wystąpiła z wnioskiem do prezydenta Krakowa o umożliwienie Dzielnicom Miasta Krakowa swobodnego dysponowania środkami finansowymi, przeznaczonymi na wykonanie planów finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic".

 


Wokół biurokratycznego sporu
Głównym punktem posiedzenia komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej RMK, które odbyło się 12 stycznia było omówienie aktualnej sytuacji w opiece zdrowotnej po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej. W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca dyrektora ds. medycznych Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, naczelnik wydziału Gospodarki Lekami MOW NFZ, wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej. Zgodnie podkreślono, że takiego napięcia wokół biurokratycznego w istocie sporu, pacjenci, lekarze, aptekarze a także urzędnicy ochrony zdrowia od czasu transformacji ustrojowej jeszcze nie widzieli. Według nich jest to wynik błędów legislacyjnych. Wejście w życie 1 stycznia ustawy refundacyjnej oraz wprowadzenie rozporządzenia Ministra Zdrowia o receptach (z podziałem na poziomy refundacji części leków), które ukazało się w przeddzień nowego roku doprowadziło do napięcia wśród przedstawicieli środowisk medycznych i naraziło na stres wielu pacjentów, zwłaszcza chorych przewlekle.


Zaległości w dotacjach
Najważniejszym tematem posiedzenia komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków, które odbyło się 12 stycznia było zapoznanie się z przedstawioną prze Skarbnika Miasta Krakowa, jego zastępcę oraz dyrektora Wydziału Finansowego informacją na temat zaległości w dotacjach podmiotowych miejskich instytucji kultury na rok budżetowy 2011. Komisja zapoznała się również ze stanowiskiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie odnośnie proponowanej lokalizacji pomnika Armii Krajowej na Bulwarze Czerwieńskim w osi ul. Bernardyńskiej. Z uwagi na brak akceptacji ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków proponowanej lokalizacji ww. pomnika, komisja nie zaopiniowała ww projektu uchwały uznając, że projekt należy odesłać do projektodawcy z prośbą o wskazanie nowej lokalizacji. Ponadto komisja zgłosiła dwóch przedstawicieli do udziału w pracach Kapituły „Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego" w latach 2012-2014 - zostali nimi Jerzy Fedorowicz, przewodniczący komisji oraz radny Krzysztof Durek.


 

Wtorek -17 stycznia

 

Komisja Sportu i Turystyki oraz Kultury Fizycznej,
godz. 15?, sala Dietla Pl. Wszystkich Świętych 3-4
1. Prezentacja kandydatury Miasta Zakopane do organizowania Mistrzostw Świata FIS w Narciarstwie Klasycznym w 2017 roku.
2. Sprawy bieżące.
3. Oświadczenia, komunikaty.


Środa - 18 stycznia

Komisja Rewizyjna,
godz.14, sala 303 Pl. Wszystkich Świętych 3-4
1. Sprawy skarg oraz pism wpływających do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Oświadczenia, komunikaty.


Czwartek - 19 stycznia

Komisja Rozwoju i Innowacji,
godz. 14:30, sala Portretowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Lokalizacja Centrum Obsługi Inwestora w Czyżynach.
3. Plan działań Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa w 2012 roku.
4. Oświadczenia, komunikaty.
5. Zamknięcie posiedzenia.


16 stycznia, poniedziałek

 

Komisja Praworządności, godz. 14, sala Dietla pl. Wszystkich Świętych 3-4
1. Omówienie działań i potrzeb Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
2. Sprawy bieżące.
3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Główna, godz. 15, sala 303 Plac Wszystkich Świętych 3-4
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Uzgodnienie porządku obrad XXXVII sesji Rady Miasta Krakowa na środę 25 stycznia 2012 r.
3. Sprawy bieżące.
4. Oświadczenia, komunikaty.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja ds. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, godz. 15:45, sala J. Dietla, pl. Wszystkich Świętych 3-4
1. Informacja o obecnie trwających oraz planowanych projektach inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w okresie programowania 2007- 2013.
2. Informacja na temat programowania w okresie 2014-2020 - prognoza dla Miasta Krakowa.
3. Sprawy bieżące.
4. Oświadczenia, komunikaty.

Komisja ds. reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego, godz. 16:30 sala nr 303 Urząd Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Dyskusja w sprawie Statutów Dzielnic Miasta Krakowa.
3. Realizacja zadań powierzonych Dzielnic Miasta Krakowa w zakresie remontów na rok 2012.
4. Sprawy bieżące.
5. Oświadczenia, komunikaty.
6. Zamknięcie posiedzenia.


Kontrowersyjna sprawa likwidacji
Zasadniczymi punktami posiedzenia Komisji Edukacji było zapoznanie się z propozycjami Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącymi reorganizacji sieci szkół w mieście oraz zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zamiaru likwidacji placówek oświatowych. Ustalono, że przedmiotowe projekty uchwał nie będą procedowane przez komisję na tym posiedzeniu. Członkowie komisji zapoznają się tylko ze stanowiskami Prezydenta Miasta Krakowa i dyrektorów likwidowanych placówek oświatowych w tej kwestii oraz przedstawiają swoje uwagi do przedmiotowych projektów. W trakcie posiedzenia, w którym uczestniczyli radni, dyrektorzy likwidowanych placówek oświatowych, nauczyciele, przedstawiciele związków zawodowych nauczycielstwa polskiego, rodzice oraz młodzież ucząca się w tych placówkach - zwrócono uwagę na sprawę demografii, na dopłaty do subwencji, na stan budynków uzyskanych w wyniku likwidacji palcówek oświatowych oraz ich wyposażenie. Radni chcieli wiedzieć, jakie uzyska się oszczędności w trakcie tych zmian, ilu nauczycieli zostanie bez pracy, oraz o ile etatów zmniejszy się zatrudnienie w Wydziale Edukacji, co stanie się z budynkami, w których znajdują się szkoły przeznaczone do likwidacji. Stwierdzono, że w pierwszej kolejności powinny być zabezpieczone potrzeby dzieci, a lista przedstawionych do likwidacji placówek oświatowych wzbudza wiele kontrowersji. W wielu przypadkach jest brak argumentów do likwidacji tych placówek, dlatego też powinno być więcej czasu na ponowne przeanalizowanie tej kwestii.
Stosownie do wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych - zarówno analiza wydatków około oświatowych, jak również mała liczba uczniów (niż demograficzny) oraz mała kwota subwencji wskazują na konieczność zlikwidowania kilku szkół.


 

W trybie bezprzetargowym
Komisja Budżetowa na posiedzeniu 10 stycznia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/425/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Większa część posiedzenia komisji poświęcona była opiniowaniu możliwości podjęcia indywidualnych uchwał w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, w oparciu o zmieniony przepis uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Komisja zaopiniowała 4 wnioski w tej sprawie i wydała 3 pozytywne oraz 1 negatywną opinię.


 

Zaległości czynszowe
Głównym tematem posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 9 stycznia była „Informacja na temat odpracowywania zaległości czynszowych.". Z przedstawionych informacji wynika, że Gmina Miejska Kraków wprowadza liczne rozwiązania mające na celu udzielenie pomocy osobom, które z powodu niskich dochodów na członka gospodarstwa domowego mają problemy z uregulowaniem zadłużenia powstałego z tytułu korzystania z komunalnych lokali mieszkalnych. Osoby takie po spełnieniu określonych przesłanek, mogą ubiegać się o obniżkę czynszu, zamianę mieszkania na mniejsze w zamian za spłatę zadłużenia lub o udzielenie ulgi w spłacie powstałego zadłużenia. By zachęcić dłużników do spłaty, pod koniec ubiegłego roku wprowadzono zasadę, która pozwala na umorzenie 30 proc. długu, jeśli ktoś zapłaci 70 proc. Nieźle działa też bank zamian lokali - kogo nie stać na utrzymywanie dużego mieszkania, może zamienić je na mniejsze. Dzięki tym wszystkim działaniom miasto odzyskało w zeszłym roku ponad 3 mln złPonadto opracowany został program umożliwiający odpracowanie zadłużenia. W dniu 22 października 2010 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Grodzkim Urzędem Pracy oraz Centrum Integracji Społecznej, na podstawie którego wdrożony został program umożliwiający zatrudnienie osobom bezrobotnym w formie świadczenia pracy w ramach robót publicznych. Pracę dłużnikom organizuje Małopolskie Forum Pracy, które zajmuje się aktywizacją bezrobotnych. Pieniądze na zatrudnienie pochodzą w przeważającej części z budżetu centralnego (dotacje na roboty publiczne przekazywane do Grodzkiego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Chętnych jest sporo - więcej niż środków na program - ale wcześniej trzeba ich dokładnie zweryfikować. W niektórych przypadkach są to bardzo trudni pracownicy. Większość uczestników programu jednak "staje ponownie na nogi" i spłaca zaległości. Z programu skorzystało ok. 60 osób. Zarabiały od 600 do 1100 zł miesięcznie. Pracowały z reguły przy prostych pracach remontowo-budowlanych oraz przy utrzymaniu czystości. Dzięki temu odzyskano ponad 160 tys. zł - poinformowała Katarzyna Zapał - Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych. Podkreśliła, że choć kwota ta jest niewspółmiernie mała do ogólnego zadłużenia, program pomaga miastu przede wszystkim zweryfikować, komu zależy na rozwiązaniu problemu długu, a komu nie.


Nowe zasady gospodarki odpadami
Zasadniczym punktem posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa, które odbyło się 9 stycznia było zapoznanie się z propozycjami Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącymi przygotowania Krakowa do realizacji ustawy z 2011 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach. Wprowadzenia do tematu dokonał Tadeusz Trzmiel - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, który poinformował m.in., że Miasto przygotowuje zmianę systemu gospodarowania odpadami. Prezydent Miasta dla przygotowania zadania wynikającego z ustawy powołał zespół zadaniowy ds. wdrożenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kraków. Nowe zasady gospodarowania odpadami Miasto chce wprowadzić od 1 stycznia 2013 roku. Zmiana w systemie gospodarowania odpadami polegać będzie na tym, że właścicielami śmieci nie będą już mieszkańcy tylko gminy.


Pozytywnie o projekcie
Głównym punktem posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się było zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wielicka-Wschód". Komisja pozytywnie z uwagami zaopiniowała projekt planu.


Będzie rezolucja o telefonii komórkowej?
Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Innowacji 5 poruszane były zagadnienia rozwoju telefonii komórkowej w Krakowie. Radnym przekazana zostały informacje dotyczące: procedur wydawania decyzji dotyczących lokalizacji stacji bazowych, wpływu inwestycji na środowisko oraz zdrowia mieszkańców - obowiązujące przepisy i opinie ekspertów. Poruszono również kwestie związane z procedurami dotyczącymi wydawania decyzji w sprawie stawiania masztów oraz wymaganych w związku z tym pozwoleń. Poruszona została również kwestia oddźwięku społecznego takich inwestycji oraz konsultacji społeczne w kontekście stawiania masztów, możliwość interwencji przeciwko inwestycji. Podczas obrad komisji uzgodnione, że w sprawie rozwoju telefonii komórkowej w Krakowie zostanie przygotowany projekt rezolucji Rady Miasta Krakowa, który poddany konsultacjom społecznym.


9 stycznia - poniedziałek

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, godz. 13:00, sala Lea, Plac Wszystkich Świętych 3-4
1. Informacja na temat odpracowywania zaległości czynszowych.
2. Zaopiniowanie możliwości wynajęcia przez Gminę Miejska Kraków lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy alei Ignacego Daszyńskiego 29/3.
3. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.
4. Oświadczenia, komunikaty.

Komisja Infrastruktury, godz. 14:00, sala Portretowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4
1. Informacja Prezydenta Miasta na temat przygotowania Miasta Krakowa do realizacji ustawy z 2011 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach:
a) gospodarka odpadami,
b) objęcia mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów,
c) ceny za wywóz śmieci w tym - podatek od śmieci,
d) plan realizacji nowych "Lamusowni",
e) segregacja odpadów
2. Sprawy bieżące.
3. Oświadczenia, komunikaty.

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, godz. 16:00, sala Portretowa, Plac wszystkich Świętych 3-4
1. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wielicka-Wschód".
2. Sprawy bieżące.
3. Oświadczenia, komunikaty.


 

10 grudnia - wtorek

Komisja Budżetowa, godz. 15, sala Lea, Plac Wszystkich Świętych 3-4
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie kierunków działania Prezydenta w celu zwiększenia ilości mieszkańców Krakowa wskazujących Urzędy Skarbowe w Krakowie jako miejsce płacenia podatku dochodowego PIT (druk nr 546).
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/425/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 569).
3. Zaopiniowanie możliwości podjęcia indywidualnych uchwał w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty (dot. Krystyny i Henryka Wasyłyszyn, Elżbiety i Witolda Reczyńskich, Genowefy Klimasary, Ewy Marczyńskiej- Wszoła).
4. Sprawy bieżące.

Komisja Edukacji, godz. 16, sala Portretowa Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4
1. Propozycje Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące reorganizacji sieci szkół w mieście. Informacja na temat przyjętych kryteriów oraz placówek planowanych do likwidacji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 31 w Krakowie, ul. Spółdzielców 5 według druku nr 550.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowego Przedszkola nr 114 w Krakowie, ul. Stradomska 12a według druku nr 551.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru rozpoczęcia likwidacji Gimnazjum nr 14 w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16 poprzez wygaszanie według druku nr 552.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 3 w Krakowie, ul. Wąska 5 według druku nr 553.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Cechowa 57 według druku nr 554.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Zakątek 2 według druku nr 555.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie, ul. Podbrzezie 10 poprzez likwidację niektórych szkół wchodzących w skład tego Zespołu Szkół oraz włączenie niektórych szkół wchodzących w skład tego Zespołu Szkół do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, al. Mickiewicza 5, a także przeniesienie kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie i Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie, al. Skrzyneckiego 12 według druku nr 556.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych w Krakowie, wchodzących w skład zespołów szkół według druku nr 557.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie oraz przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych według druku nr 558.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru rozpoczęcia likwidacji Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 w Krakowie, ul. Miechowity 6, poprzez wygaszanie według druku nr 559.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5, ul. Św. Stanisława 10 oraz szkół wchodzących w jego skład według druku nr 560.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bona Fide" prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 9, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna nr 121 oraz Gimnazjum Specjalne nr 60 według druku nr 561.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie z siedzibą przy al. Dygasińskiego 25, zamiaru powołania Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego nr 1 w Krakowie z siedzibą przy al. Dygasińskiego 25 oraz zamiaru połączenia szkół wchodzących w skład rozwiązanego Zespołu i ORW w Zespół Szkolno - Rewalidacyjno - Wychowawczy nr 1 w Krakowie z siedzibą przy al. Dygasińskiego 25 według druku nr 562.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół specjalnych w Krakowie według druku nr 563.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie, al. Pokoju 2a i w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Specjalnego nr 8, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 122 oraz Gimnazjum Specjalnego nr 69 wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 oraz zamiaru włączenia XXXIV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie, al. Pokoju 2a do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie, ul. Wielicka 265 według druku nr 564.
17. Sprawy bieżące, korespondencja.
18. Oświadczenia, komunikaty.

Komisja Mienia i Przedsiębiorczości, godz. 17:00, UMK sala 303 Pl. Wszystkich Świętych 3-4
1. Opiniowanie możliwości (ML-01.7120.2.40.2011.MW) innego sposobu zagospodarowania, w szczególności poprzez wynajęcie przez Gminę Miejską Kraków, lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w budynku przy ul. Juliana Fałata 14 w Krakowie z przeznaczeniem dla osoby fizycznej tytułem zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego nr 4, stanowiącego cześć lokalu wspólnego, obejmującego trzy pokoje o pow. 84 m2, ze wspólną używalnością kuchni i przynależności z lokalem nr 4A w budynku przy ul. Starowiślnej 4 w Krakowie.
2. Opiniowanie możliwości (ML-01.JB.714100-28/10) innego sposobu zagospodarowania, w szczególności poprzez wynajęcie przez Gminę Miejską Kraków, lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Spokojnej 32/35 w Krakowie, obejmującego dwa pokoje o pow. 28.15 m2, kuchnię i łazienkę o łącznej powierzchni użytkowej 41.93 m2.
3. Opiniowanie możliwości (ML-02.EŚ.71470-916/04) wynajęcia lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy al. Daszyńskiego 29/3.
4. Opiniowanie sprawy (ZBK.EU.9-441-715.11) przedłużenia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości położonej na os. Na Wzgórzach 2 w Krakowie prawa najmu lokalu użytkowego o pow. 11.98 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku na os. Na Wzgórzach 2 w Krakowie, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze (wózkownię).
5. Opiniowanie sprawy (ZBK.EU.5-441-796/11) ponownego zawarcia z Zespołem Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Nr 1, z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 27, umowy najmu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym na os. Zielonym 25 w Krakowie, z przeznaczeniem na działalność statutowa placówki (grupa usamodzielniania), przy uwzględnieniu określonej stawki czynszowej najmu netto.
6. Opiniowanie wykazu (GS-01.72241-4-36/10) niezabudowanych działek nr 482/3 o pow. 0.0022 ha, nr 651 o pow. 0.0105 ha i nr 650 o pow. 0.0109 ha stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych przy ul. Powiatowej, obr. 46, Nowa Huta, przeznaczonych do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby fizycznej.
7. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r
8. Sprawy bieżące.
9. Oświadczenia, komunikaty.

 


 

 

O turystyce biznesowej
Radni z komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej Rady na posiedzeniu , które odbyło się 3 stycznia 2012 roku zajęli się zagadnieniami związanymi z turystyką biznesową w Krakowie. Anna Jędrocha, prezes Krakowskiej Izby Turystyki zapoznała radnych z problemami, z jakimi boryka się środowisko związane z turystyką biznesową w Krakowie.

 


4 stycznia, środa

Komisja Praworządności, godz. 9:45 pokój 303, Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Budżet Miasta Krakowa na rok 2012 według druku nr 497.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiana uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033 ( z późn. zm.) według druku nr 496.


5 stycznia, czwartek

 

Komisja Rozwoju i Innowacji, godz. 14:30, sala 303, pl. Wszystkich Świetych 3-4

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozwój telefonii komórkowej w Krakowie. Procedury wydawania decyzji dotyczących lokalizacji stacji bazowych. Wpływ inwestycji na środowisko oraz zdrowie mieszkańców - obowiązujące przepisy i opinie ekspertów.
3. Oświadczenia, komunikaty.
4. Zamknięcie posiedzenia.


 

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa, które odbyło się 29 grudnia 2011 r. Posiedzenie poświęcone było przede wszystkim opiniowaniu projektów uchwał w sprawie budżetu miasta Krakowa na rok 2012 i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz poprawek zgłoszonych przez radnych i kluby radnych do tych projektów. Komisja wstrzymała się z wydaniem opinii do projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012, natomiast pozytywnie zaopiniowała poprawkę zgłoszoną do projektu przez klub radnych Platformy Obywatelskiej i 8 poprawek zgłoszonych przez radnego Mirosława Gilarskiego. Pozostałe poprawki nie uzyskały pozytywnej opinii komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033 oraz poprawki zgłoszone do projektu przez radnego Mirosława Gilarskiego i klub radnych Platformy Obywatelskiej. Poprawki zgłoszone przez klub radnych Prawo i Sprawiedliwość nie uzyskały pozytywnej opinii Komisji Budżetowej. Komisja zaopiniowała również pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu pn. „Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie" realizowanego przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie oraz dokonała wyboru kandydatki na wiceprzewodniczącą komisji.

 

 

Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków, które odbyło się 29 grudnia 2011r. było nadzwyczajnym posiedzeniem zwołanym na wniosek Związku Artystów Scen Polskich - Oddział Krakowski. Członkowie ZASP pracujący w krakowskich miejskich instytucjach kultury zwrócili się z prośbą do Zarządu Oddziału Krakowskiego ZASP o interwencję w sprawie przyszłorocznych dotacji, których przewidywana wysokość uniemożliwi dalsze funkcjonowanie przedmiotowych instytucji. Obecni na posiedzeniu dyrektorzy miejskich instytucji kultury, jak i przedstawiciele Związku Artystów Scen Polskich - Oddział Krakowski, nawiązując do propozycji przyszłorocznych dotacji podmiotowych, poinformowali o aktualnej sytuacji teatrów, które wyczerpały już wszelkie możliwe rezerwy, jak również o sprawie niewypłacenia przez miasto ostatniej transzy dotacji. Zdaniem obecnych w kwestii teatrów powinien być zastosowany algorytm pokazujący, ile kosztuje teatr, jak również powinien być opracowany najefektywniejszy model funkcjonowania i promowania kultury. W trakcie posiedzenia poruszono także sprawę środków finansowych otrzymywanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, które zdaniem obecnych organizuje zbyt drogie jednorazowe imprezy oraz sprawę dokumentu odnośnie Strategii Rozwoju Kultury.


 

9 grudnia (czwartek)
Komisja Budżetowa Rady Miasta Krakowa
godz. 15.00, sala Lea UMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie poprawek zgłoszonych do projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 (druk nr 497).
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 (druk nr 497).
3.Zaopiniowanie poprawek zgłoszonych do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033 (z późn. zm.) - druk nr 496.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033 ( z późn. zm.) - druk nr 496.
5.Sprawy bieżące.


 

Przedmiotem posiedzenia Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa, 16 stycznia 2012 r. o godz. 16.30 (sala nr 303 Urzędu Miasta Krakowa), będzie dyskusja w sprawie Statutów Dzielnic Miasta Krakowa oraz realizacji zadań powierzonych Dzielnic Miasta Krakowa w zakresie remontów na rok 2012.

 


Na posiedzeniu Komisji Budżetowej RMK, które odbyło się 20 grudnia, komisja pozytywnie zaopiniowała dwa projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu. Komisja negatywnie zaopiniowała natomiast projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 r., w którym Prezydent Miasta Krakowa zaproponował zmniejszenie planu dochodów i wydatków miasta o ponad 70 mln zł. Projekt uchwały zakładający takie same zmiany dochodów i wydatków był już wnoszony przez prezydenta w październiku br. i został przez radę miasta odrzucony w I czytaniu na sesji 23 listopada br. Najwięcej czasu Komisja poświęciła dyskusji nad projektami uchwał w sprawie budżetu miasta Krakowa na rok 2012 i wieloletniej prognozy finansowej. Opiniowanie tych projektów odbędzie się łącznie z opiniowaniem poprawek, jakie zostaną do nich zgłoszone po I czytaniu. Komisja opiniowała także możliwość podjęcia indywidualnych uchwał w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.


Jednym z tematów posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, które odbyło się 19 grudnia, było zapoznanie się z działaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej. Członkowie Komisji zapoznali się z działalnością Klubu Integracji Społecznej funkcjonującym od 2005 roku. Celem Klubu jest reintegracja zawodowa i społeczna poprzez: wsparcie indywidualne przez pracowników socjalnych i specjalistów (psychologa, prawnika, doradcy zawodowego), wsparcie grupowe realizowane w ramach grup samopomocy, zajęcia edukacyjne, realizacja prac społecznie użytecznych i zatrudnienie w ramach robót publicznych, a także: udostępnienie ofert pracy, organizację giełd pracy i przygotowanie do podjęcia pracy. Uczestnictwo w KIS jest dobrowolne. Warunkiem uczestnictwa jest realizacja zawartego kontraktu socjalnego. Okres uczestnictwa i poziom aktywności jest ustalany z każdym indywidualnie, przy założeniu, że standard to 6-12 miesięcy na poziomie aktywności 4-7 godzin tygodniowo. W roku 2010 w KIS zrealizowano: 22 grup samopomocy, wsparcia i edukacyjnych, odbyto 607 spotkań grupowych. W ramach prac społecznie użytecznych pracowały 394 osoby przepracowując łącznie 78031 godzin. W ramach robót publicznych zatrudniono 28 osób, a 131 uczestników podjęło pracę na otwartym rynku ( w ciągu 5 lat 820 uczestników).

 

Zasadniczym punktem wczorajszego (19 grudnia) posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa było zapoznanie się z propozycjami Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącymi planowanej remarszrutyzacji komunikacji zbiorowej. Wprowadzenia do tematu dokonała Joanna Niedziałkowska - Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - która poinformowała m.in., że przedstawiony komisji dokument dotyczący zmiany siatki połączeń tramwajów i autobusów jest materiałem wyjściowym przeznaczonym do dalszych analiz. Propozycja tzw. remarszrutyzacji będzie w styczniu konsultowana z radami dzielnic. Następnie specjaliści z Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, którzy opracowali dokument remarszrutyzacji, dokonali prezentacji multimedialnej. Specjaliści zarekomendowali wariant z częstotliwością zatrzymywania się tramwajów na przystankach co 6 i 12 minut. Władze miasta skłaniają się do wariantu drugiego z częstotliwością 7,5 i 15 minut. Projekt remarszrutyzacji będzie konsultowany z radą miasta w przyszłym roku. Ponadto radni zapoznali się z zasadami korzystania z pojazdów zaprzęgowych obowiązującymi od 2011 r. dla lokalizacji na Placu Szczepańskim oraz od 1 stycznia 2013r. dla lokalizacji w Rynku Głównym i Małym Rynku.


Głównym punktem poniedziałkowego posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (19 grudnia) było opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, które będą rozpatrywane na najbliższej sesji Rady Miasta.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał m.in. w sprawie: budżetu Miasta Krakowa na 2012 rok ; w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033 (z późn. zm.); w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ''Rybitwy''; w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Aleksandry - Północ''; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Aleksandry - Południe''; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Bieżanów - Drożdżownia''; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Wileńska''; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Ugorek - Wschód''. Komisja pozytywnie zaopiniowała z uwagami projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły".


 

Na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa 15 grudnia, Wojciech Piątkowski - kierownik Referatu Planowania Strategicznego i Ofert Inwestycyjnych Wydziału Strategii i Rozwoju - przedstawił informacje na temat analizy prognozy dla Małopolski wykonanej metodą foresight i rekomendacji raportu „Perspektywa Technologiczna Kraków - Małopolska 2020" pod kątem implementacji do lokalnej gospodarki, poprzez działania promocyjne i wspierające, w tym umieszczenie odpowiednich zapisów w dokumentach strategicznych Gminy. Efektem tych działań ma być baza danych o jednostkach krakowskiego ośrodka naukowego i przedsiębiorcach z terenu Krakowa, które posiadają potencjał zdolny do zaangażowania się w prace nad rozwojem. Kolejnym punktem posiedzenia komisji było wykorzystanie dobrych praktyk budowy smart city w Krakowie oraz omówienie niektórych dotychczasowych działań i przygotowanie programów pilotażowych. W postaci prezentacji multimedialnej temat przedstawili przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz przedstawiciel Wydziału Organizacji I Nadzoru.

 


Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa(14 grudnia) Przewodniczący zespołu kontrolnego badającego sprawę Capelli Cracoviensis poinformował o podjętych działaniach. Komisja przedłużyła planowany termin zakończenia prac kontrolnych do marca 2012 r. W przypadku pięciu skarg postanowiono wystąpić do Prezydenta Miasta Krakowa o ich rozpatrzenie bądź przedstawienie stanowiska. Jedna skarga zostanie przekazana do rozpoznania Wojewodzie Małopolskiemu. W sprawie budowy „Domu Strażaka" OSP Wróżenice postanowiono wystąpić do Prezydenta Miasta Krakowa o szczegółowe przedstawienie stanu sprawy. Komisja przyjęła projekt uchwały RMK o uznaniu za niezasadną skargi w sprawie mieszkaniowej. Przyjęto projekt pisma dotyczącego procedury załatwiania skarg i wniosków.


 

19 grudnia (poniedziałek)
Komisja Infrastruktury Rady Miasta Krakowa
godz. 14, sala Portretowa UMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Informacja Prezydenta Miasta na temat planowanej remarszrutyzacji komunikacji zbiorowej.
2.Informacja Prezydenta Miasta w sprawie sytuacji formalno-prawnej właścicieli dorożek (obecnie i po 2012r.)
3.Sprawy bieżące.
4.Oświadczenia i komunikaty.


19 grudnia (poniedziałek)
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa
godz. 15.30 , sala Lea Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4

 


Proponowany porządek posiedzenia:

 

1. Działania w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Opiniowanie bieżących projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące - rozpatrzenie korespondencji.
4. Oświadczenia i komunikaty.


 

19 grudnia 2011 r. (poniedziałek)
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
godz. 16, sala Portretowa UMK, pl. Wszystkich Św. 3-4


Proponowany porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Krakowa na 2012 rok w zakresie merytorycznego działania Komisji (druk nr 497).
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033 ( z późn. zm.) (druk nr 496).
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ''Rybitwy'' (druk nr 538).
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa (druk nr 541).
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Aleksandry - Północ'' (druk nr 528).
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Aleksandry - Południe'' (druk nr 529).
7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Bieżanów - Drożdżownia'' (druk nr 530).
8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Monte Cassino - Konopnickiej'' (druk nr 532).
9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Wileńska'' (druk nr 539).
10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Ugorek - Wschód'' (druk nr 540).
11.Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły".
12.Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wielicka-Wschód".
13.Sprawy bieżące.
14.Oświadczenia i komunikaty.


 

 

20 grudnia (wotrek)
Komisja Budżetowa Rady Miasta Krakowa
godz. 15, sala Lea UMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 45/180 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Mydlnickiej nr 5 w Krakowie (druk nr 531).
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w rejonie ul. Herwina Piątka (druk nr 533).
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2011 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 (dot. zmniejszenia planu dochodów w działach 756 i 900 oraz wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 853, 854, 900 i 921).
4.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033 ( z późn. zm.) - druk nr 496.
5.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 (druk nr 497).
6.Zaopiniowanie możliwości podjęcia indywidualnych uchwał w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty (dot. mieszkań zlokalizowanych w budynku położonym na os. Zielonym 3 oraz sprzedaży mieszkań na rzecz: Krystyny i Innocentego Klimek, Bogumiły Węglarz, Stanisławy i Stanisława Świerkosz, Izabeli Kabat).
7.Sprawy bieżące.


20 grudnia (wtorek)
Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Rady Miasta Krakowa
godz. 17.00, sala 303 UMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4

Porządek obrad:
1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz ich dzierżawców - osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą druk nr 523. Referuje w imieniu projektodawców Marek Hohenauer.
2. Opiniowanie sprawy zawarcia z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Położne Środowiskowo - Rodzinne J. Gurgul i Partnerzy w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 126,70 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku przychodni zdrowia mieszczącym się na os. Kolorowym 21 w Krakowie
Katarzyna Zapał - Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 45/180 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Mydlnickiej nr 5 w Krakowie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 druk nr 531.
Marta Witkowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w rejonie ul. Herwina Piątka druk nr 533.
Marta Witkowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Smoleńsk Nr 29 wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej - druk nr 536.
Marta Witkowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego - druk nr 537.
Marta Witkowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta
7. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.
Marta Witkowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta
8. Sprawy bieżące.
9. Oświadczenia i komunikaty.


 

 

8 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej RMK. Poświęcone było przede wszystkim opiniowaniu projektów uchwał, które będą rozpatrywane na sesji Rady Miasta Krakowa.
Komisja pozytywnie zaopiniowała między innymi projekt budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 w zakresie merytorycznego działania komisji oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033. Pozytywnie zaopiniowano również projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgłaszając jednocześnie poprawkę polegającą na obniżeniu wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do kwoty 300 zł za wszystkie czynności wykonywane jako członek komisji w ciągu miesiąca.

 


 

Również w czwartek 8 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa, które w całości poświęcone było opiniowaniu projektów uchwał. Komisja negatywnie zaopiniowała budżet Miasta Krakowa na rok 2012, natomiast pozytywnie projekty uchwał: - w sprawie zmiany uchwały nr CIV/1394/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, niestanowiących jej wyłącznej własności oraz w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury.


 

Komisja Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa na posiedzeniu 6 grudnia negatywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 w merytorycznym zakresie działania komisji. Komisja wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Krakowa o zwiększenie środków finansowych w projekcie budżetu na 2012r. na konkurs ofert (konkurs grantowy w zakresie upowszechniania sportu). Odbyła się również dyskusja na temat remontu i modernizacji obiektów KS Hutnik przy ulicy Ptaszyckiego jako bazy treningowej  dla reprezentacji Anglii podczas turnieju EURO 2012.

 


 

Posiedzenie Komisji Budżetowej, które odbyło się 6 grudnia, poświęcone było opiniowaniu projektów uchwał, które będą rozpatrywane na sesji Rady Miasta Krakowa 7 grudnia. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał m.in. w sprawie: określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej; w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego; w sprawie zmiany uchwały Nr CIV/1394/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności; w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury oraz zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011.
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Komisja zapoznała się także ze sprawą przetargu na realizację inwestycji rozbudowy Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Józefińskiej 10. W posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Szkoły Muzycznej, która przedstawiła sytuację w jakiej znalazła się szkoła w związku z niedokończeniem procedury przetargowej na realizację inwestycji i pismem Prezydenta Miasta o wstrzymaniu wszelkich działań, a jednocześnie brakiem decyzji Rady Miasta Krakowa dotyczącej zdjęcia z budżetu miasta na 2011 r. środków przewidzianych na ten cel. W wyniku dyskusji komisja uznała, że sprawę tę powinna wyjaśnić komisja rewizyjna. Komisja budżetowa postanowiła skierować wniosek do prezydenta miasta o udzielenie informacji, ile przetargów zostało rozstrzygniętych na zadania z budżetu miasta Krakowa na 2011 r. w przypadku których nie podpisano umów na realizację, ze względu na sytuację finansową miasta i jakie z tego tytułu zostaną poniesione konsekwencje.


 

Zasadniczym punktem wczorajszego (6 grudnia) posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa było zapoznanie się z propozycjami Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącymi funkcjonowania młodzieżowych domów kultury.
W trakcie dyskusji w której udział wzięli: radni, dyrektorzy młodzieżowych domów kultury, przedstawiciele związków zawodowych nauczycielstwa polskiego, wyrażono niezadowolenie wobec propozycji likwidacji młodzieżowych domów kultury. Uznano również, że za propozycją reorganizacji nie idą konkretne rozwiązania (nie ma konkretnej oferty stowarzyszeń, w dalszym ciągu nie wiadomo, jaka będzie struktura placówek i kto będzie nimi zarządzał). Koncepcja Prezydenta jest przedstawiona w sposób nieprecyzyjny, a zmiany za mało czytelne. Zdaniem dyskutantów propozycje powinny być uprzednio przygotowane i uzasadnione, a stowarzyszenia powinny być dodatkowymi instytucjami, które poprowadzą nowe domy kultury. W trakcie dyskusji pytano, czy w przygotowanej koncepcji będzie taki element, który zapewni utrzymanie obecnej oferty.
Zgodnie z wyjaśnieniami Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych restrukturyzacja jest zaleceniem Nadzwyczajnej Komisji Rady Miasta Krakowa ds. Finansów. Nie ma gwarancji, co do utrzymania obecnej oferty młodzieżowych domów kultury. Placówki mogą przejąć stowarzyszenia lub jednostki kultury. Nie likwiduje się placówek (w tym samym dokumencie jest likwidacja placówki i przekazanie jej stowarzyszeniu). Likwidacja to zabieg formalny wynikający z ustawy.
Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-2033 (z późn. zm.) oraz negatywnie zaopiniowała projekt Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 w zakresie merytorycznego działania komisji.
Komisja przyjęła „Harmonogram posiedzeń Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa na rok 2012".


 

 

Poniedziałkowe (5 grudnia) posiedzenie Komisji Infrastruktury poświęcone było głównie opiniowaniu projektów uchwał, które będą rozpatrywane na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa. Komisja pozytywnie zaopiniowała m.in. projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033 ( z późn. zm.), w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem planowanej drogi publicznej kategorii gminnej Gminie Zielonki, w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego , w sprawie zmiany uchwały Nr LX/774/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r., w sprawie Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Krakowa na lata 2007-2013 (z późn. zm.) , w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. Projekt zostanie wprowadzony na sesję w dniu 7 grudnia br. Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta Krakowa na 2012 rok w zakresie merytorycznego działania komisji. Największą dyskusję wzbudził projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg z późn. zm. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele małych przedsiębiorstw zgłaszali zastrzeżenia dotyczące podniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego. Ostatecznie komisja negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Członkowie komisji negatywnie ocenili również zaproponowane przez Prezydenta Miasta propozycje zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Komisja wydała negatywną opinię do projektu.

 

 

 

Głównym punktem poniedziałkowego posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (5 grudnia) było opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, które będą rozpatrywane na najbliższej sesji Rady Miasta. Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała pięć projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rajsko'', w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Kosocice'', w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Soboniowice'', w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Erazma i Anny Jerzmanowskich, w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Lilli Wenedy''. Największą dyskusję wywołał projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły". Ostatecznie komisja przesunęła opiniowanie projektu planu na następne posiedzenie.


 

5 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa poświęcone w całości opiniowaniu projektów uchwał. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Krakowa na rok 2012 w zakresie merytorycznego działania komisji, projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-2033. Pozytywnie zaopiniowano również projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ponadto pozytywnie zaopiniowano możliwości wynajęcia przez Gminę Miejska Kraków lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne, tytułem realizacji prawomocnych orzeczeń sądowych, jak również wykaz lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości dochodzić będzie gmina.

 


8 grudnia (czwartek)
Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa
godz. 14.30, sala Portretowa Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-2033 (z późn. zm.) - druk nr 496.
2. Zaopiniowanie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 w zakresie merytorycznego działania Komisji - druk nr 497.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kultury pn. „Krakowska Komisja Filmowa" - druk nr 429.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wznoszenia pomników na terenie Krakowa - druk nr 451.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CIV/1394/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, niestanowiących jej wyłącznej własności - druk nr 520.
6. Sprawy bieżące, korespondencja.
7. Oświadczenia, komunikaty.


 

 

Wczorajsze (29 listopada) posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej odbyło się w sali konferencyjnej KS Hutnik przy ulicy Ptaszyckiego 4. Dyrektor Pionu Operacji Turniejowych EURO 2012 Polska Adam Łazuka przedstawił prezentację multimedialną o stanie przygotowań w sprawie utworzenia w Krakowie centrów pobytowych na okres rozgrywek EURO - 2012 (w obiektach KS Hutnik, MKS Cracovia, Wisła SSA). Prezentację multimedialną dotyczącą utworzenia w Krakowie centrów pobytowych przedstawił przedstawiciel Gminy Miejskiej Kraków - dyrektor Wydziału Sportu Paweł Opach, a temat utworzenia tzw. stref kibica w Krakowie ( Błonia Krakowskie) omówiła Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa i Magdalena Sroka. Członkowie komisji oraz zaproszeni goście zwiedzili także halę BKS Wanda.

 


5 grudnia (poniedziałek)
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
godz. 15.30, sala Lea UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 w zakresie merytorycznego działania komisji - druk nr 497.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033 ( z późn. zm.)- druk nr 496.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 ul. A. Chmielowskiego 6 w Krakowie - druk nr 498.
4. Zaopiniowanie wykazu lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy
ul. Bonerowskiej 5 w Krakowie dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków.
5. Opiniowanie możliwości wynajęcia przez Gminę Miejska Kraków lokali mieszkalnych
z przeznaczeniem na lokale socjalne tytułem realizacji prawomocnych orzeczeń sądowych.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej - druk nr 509.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 - druk nr 515
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - druk nr 516.
9. Sprawy bieżące - rozpatrzenie korespondencji.
10. Oświadczenia i komunikaty.


 

5 grudnia (poniedziałek)
Komisja Infrastruktury
godz. 14.00, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Krakowa na 2012 rok w zakresie merytorycznego działania komisji (druk nr 497).
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033 ( z późn. zm.) - druk nr 496.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem planowanej drogi publicznej kategorii gminnej Gminie Zielonki (druk nr 461).
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg z późn. zm. (druk nr 475).
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 476).
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 504).
7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LX/774/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Krakowa na lata 2007-2013 (z późn. zm.) (druk nr 505).
8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie (druk nr 517).
9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie realizacji Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.
10.Sprawy bieżące.
11.Oświadczenia i komunikaty.


 

5 grudnia (poniedziałek)
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
godz. 16.00, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rajsko'' (druk nr 487).
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Kosocice'' (druk nr 488).
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Soboniowice'' (druk nr 489).
4.Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły".
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Erazma i Anny Jerzmanowskich''(druk nr 511).
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Aleksandry I'' (druk nr 512).
7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Aleksandry II'' (druk nr 513).
8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Lilli Wenedy'' (druk nr 514).
9.Sprawy bieżące.
10.Oświadczenia i komunikaty.


Bezdomni pomoc przyjmują niechętnie
Przedmiotem posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej była między innymi informacja na temat pomocy bezdomnym - utrzymanie ze środków gminnych, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi - jadłodajni i noclegowni dla bezdomnych w okresie zimowym. Z przedstawionych przez Józefę Grodecką, dyrektor MOPS informacji wynika, że aktualnie na terenie gminy działają placówki udzielające chronienia osobom bezdomnym, zapewniając łączną liczbę stałych miejsc noclegowych dla około 600 osób w tym, dla mężczyzn - 408 miejsc, a dla kobiet 193 miejsca. Dodatkowo przy ul. Koprowej została uruchomiona ogrzewalnia na 40 miejsc. Ponadto na terenie gminy działa 8 kuchni i jadłodajni, które wydają dziennie około 1000 posiłków osobom potrzebującym.
Schronienie nie zostanie odmówione nikomu, mimo że placówki są przepełnione ze względu na panujące mrozy. Osoby będące pod wpływem alkoholu trafiają do ogrzewalni utworzonej przy MCPU przy ul. Rozrywki.
Zbigniew Ulman - zastępca komendanta Straży Miejskiej poinformował, że ze względu na mrozy zrezygnowano z innych działań, skupiając się głównie na „akcji zima". Patrolowane są głownie miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne (ogródki działkowe i pustostany). Tylko w ostatni weekend patrole Straży Miejskiej dotarły do 300 osób bezdomnych. Jednak często bezdomni nie chcą korzystać z oferowanej pomocy. Ponad 90 procent bezdomnych odmawia jakiejkolwiek pomocy, a jeżeli już decydują się coś przyjąć - to są to koce. Członkowie komisji zapoznali się również z informacją nt. nowych przepisów dotyczących wyroków eksmisyjnych.

 

Dyskutowali o cenach biletów
Głównymi wątkami posiedzenia Komisji Infrastruktury były zagadnienia związane z taryfą biletową za przejazdy komunikacją miejską ( projekty zmian w uchwale z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych) oraz wysokość opłat zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Zmiany dotyczyć będą cen biletów jednoprzejazdowych oraz czasowych. Planowany wzrost cen biletów wynosi średnio o ok. 9%. Sprawy referowali Tadeusz Trzmiel, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. inwestycji miejskich i Joanna Niedziałkowska, dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Radny Dominik Jaśkowiec wystąpił z prośbą o przedstawienie pełnych informacji nt. wpływu zmian cen biletów na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Komisja zawnioskowała do Prezydenta Miasta o przedstawienie informacji o spadku dochodów ze sprzedaży biletów z tytułu ulgowych i darmowych przejazdów w komunikacji miejskiej w Krakowie. Komisja odłożyła opiniowanie projektu uchwały na następne posiedzenie. W drugiej części posiedzenia poruszono kwestie opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów. Radna Magdalena Bassara stwierdziła, że miasto powinno pobierać maksymalną dopuszczoną przepisami stawkę. Po przedstawieniu różnic w wysokości opłat ( od 9 do kilkudziesięciu złotych) komisja poparła projekt.
Zgoda na wycięcie pomnika przyrody
6 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Wśród poruszanych zagadnień przeważały plany zagospodarowania. Pozytywnie zaopiniowano rekordowo mały plan dla obszaru ''Lubomirskiego - Beliny-Prażmowskiego'', na którym znajduje się nieukończony wieżowiec NOT (słynny "szkieletor"). Poparto także plany dla części Kampusu UJ (kampus UJ - Wschód) oraz terenu uzdrowiska w Swoszowicach i obszaru ''Swoszowice - Wschód''.
Nietypowym akcentem była, przyjęta niemal jednogłośnie pozytywna opinia na temat projektu uchwały wg. druku 608 - w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody". W preambule do projektu napisano: "niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z utratą wartości przyrodniczych tworu przyrody żywej, uznanego za pomnik przyrody na podst. rozporządzenia Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie". Pozytywnie zaopiniowano projekt wycięcia chorego, grożącego zawaleniem drzewa na prywatnej działce przy ul. Malborskiej. Wspomniany dąb jest także opanowany przez patogenicznego grzyba stwarzającego zagrożenie dla pozostałych drzew w okolicy.

 grudnia (wtorek)
Komisji Edukacji
godz. 16.00, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-2033 (z późn. zm.).
2. Zaopiniowanie projektu Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 w zakresie merytorycznego działania komisji
3. Propozycje Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące funkcjonowania młodzieżowych domów kultury.
4. Sprawy bieżące, korespondencja.
5. Oświadczenia, komunikaty


8 grudnia (czwartek)
Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa
godz. 16:00, sala Portretowa UMK, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Proponowany porządek posiedzenia:
11. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 w zakresie merytorycznego działania komisji
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033 ( z późn. zm)
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 - druk nr 515.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących
w użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków - druk nr 521.
15. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.
16. Oświadczenia, komunikaty.


 

Dziennik zmian dokumentu:


2015-04-02 14:10:42
KONRAD SZUBA
 Przeniesiono do archiwum
2012-02-08 14:49:35
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2012-02-07 15:06:12
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2012-01-12 16:57:44
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2012-01-10 14:56:10
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2012-01-09 14:01:35
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2012-01-05 14:05:35
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2012-01-05 14:04:40
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2012-01-04 14:13:15
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2012-01-03 12:56:43
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2012-01-03 12:50:43
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-22 13:11:52
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-22 09:12:36
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-21 12:31:13
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-20 15:24:52
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-16 12:15:06
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-15 14:42:03
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-09 13:08:15
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-07 14:33:47
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-06 12:30:44
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-06 11:10:40
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-12-01 13:46:25
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-30 14:28:22
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-29 14:31:02
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-25 10:14:07
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-23 16:50:05
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-22 13:16:01
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-22 13:15:32
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-22 13:12:47
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-22 13:11:04
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-16 13:45:10
KONRAD SZUBA
 Edycja
2011-11-16 13:44:41
KONRAD SZUBA
 Edycja
2011-11-15 15:27:44
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-15 11:03:02
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-15 10:59:11
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-09 15:32:32
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-08 14:02:36
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-04 13:27:56
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-11-03 12:49:12
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-28 14:52:17
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-28 14:50:16
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-28 14:49:52
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-28 14:49:08
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-27 08:03:31
KONRAD SZUBA
 Edycja
2011-10-27 08:01:40
KONRAD SZUBA
 Edycja
2011-10-27 07:59:27
KONRAD SZUBA
 Edycja
2011-10-18 12:15:16
KONRAD SZUBA
 Edycja
2011-10-13 13:19:13
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-11 13:52:24
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-07 10:58:34
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-07 10:52:52
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-07 09:53:22
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-06 15:20:52
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-10-05 09:39:55
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-30 14:46:56
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-29 15:16:34
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-28 13:43:50
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-27 12:42:13
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-26 13:01:26
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-23 13:47:52
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-23 11:30:23
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-22 14:37:54
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-20 14:05:21
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-19 14:36:06
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-16 12:23:42
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-16 07:58:30
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-14 14:47:27
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-13 15:12:41
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-08 15:36:25
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-08 15:34:45
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-07 15:15:49
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-07 15:14:23
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-06 15:29:58
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-06 15:24:07
KONRAD SZUBA
 Edycja
2011-09-06 15:10:40
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-09-02 13:03:45
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-08-31 14:05:03
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-08-30 14:46:35
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-08-26 09:42:38
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-08-24 15:18:36
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-08-24 12:34:46
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-08-12 09:55:21
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-08-10 13:02:49
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-08-10 11:54:11
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-08-04 14:06:41
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-07-29 09:17:31
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-07-20 14:46:22
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-07-20 12:01:26
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-07-13 12:53:28
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-07-12 12:51:29
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-07-08 13:14:18
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-07-07 12:56:22
MAŁGORZATA KUBOWICZ
 Edycja
2011-07-07 08:39:14
KONRAD SZUBA
 Publikacja