Karta usługi BP-1 Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • według przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

Wnioski/uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozpatruje Prezydent Miasta Krakowa w formie zarządzeń, które publikowane są na stronach BIP MK.

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 


 

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

Wnioski/uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozpatruje Prezydent Miasta Krakowa w formie zarządzeń, które publikowane są na stronach BIP MK.