Karta usługi WS-66 Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

 

Nazwa usługi na ePUAP:
Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1.

Tak z uwagami-1.

 

Sposoby odbioru dokumentów:

Usługa realizowana jest w formie rejestracji zgłoszenia.

Uwagi !

Zgłoszenie robót geologicznych składa ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych.