Karta usługi AU-9  Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- dokumenty, z których wynika brak możliwości uzyskania zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu (najemcy) /oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem/.
- dokumenty, z których wynika fakt niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w tym: w przypadku, gdy roboty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia - ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych - /kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem/.
- opis sposobu i zakresu planowanych robót wraz z określeniem terminu korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
- dodatkowo - w sytuacji, kiedy wniosek złożony zostaje po upływie 3 lat liczonych od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna - należy przedłożyć dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (np. dziennik budowy do wglądu).
- pełnomocnictwo