Karta usługi AU-5  Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak z uwagami-2.2

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę z potwierdzonąjej ostatecznością
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby /oryginał/
- oświadczenie wnioskodawcy dotyczące woli przyjęcia na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę /oryginał/
- dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata
- pełnomocnictwo

2. Wyłącznie decyzja - bez załącznika graficznego