Karta usługi AU-12  Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Nie

Nie

Nie

Nie

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla wszystkich działek objętych wnioskiem,
- wyrys z mapy ewidencji gruntów
- szkice / rysunki
- pozostałe załączniki zgodnie z art.. 71 ustawy Prawo budowlane
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami i procedurą
- pełnomocnictwo, krs