Karta usługi WS-112 Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku:

1. wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów podziemnych,
2. wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
3. likwidacji otworu wiertniczego.

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

 

Nazwa usługi na ePUAP:
Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1 i 2.1,2

Tak z uwagami-1 i 2.1,2

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie

 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI PRAWNYMI NIE JEST MOŻLIWE W CHWILI OBECNEJ ZŁOŻENIE ZAŁĄCZNIKÓW (dokumentacja geologiczna) W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.


Zgodnie z art. 93 ust. 8 w nawiązaniu do art. 88 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 196), dokumentację geologiczną sporządza się w trzech egzemplarzach w postaci papierowej oraz w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej.

 

Uwagi !


1. Złożenie wniosku bez załączników (oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczona kopia) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków
2. Załącznikiem do wniosku jest oryginał dokumentacji geologicznej w 3 egzemplarzach.
3. Złożenie niektórych dokumentów w ten sposób może skutkować wezwaniem do przedłożenie oryginału w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem.