Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak

Tak

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie

 

Uwagi!

Wszystkie ewentualne dokumenty mogą być przyjmowane w formie zeskanowanego dokumentu papierowego