Karta usługi WS-9 Wydawanie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:
Wydawanie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie oraz zbieranie lub transport odpadów


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1 i 2.1, 2

Tak z uwagami-1 i 2.1, 2

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie

 

 

Uwagi !
1. Złożenie wniosku bez załączników (oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczona kopia) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków

2. Złożenie niektórych dokumentów w ten sposób może skutkować wezwaniem do przedłożenie oryginału w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem.