Karta usługi WS-90 Zgłoszenie projektu robót geologicznych dotyczącego:

a) wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi,

b) wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych

 

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

 

Nazwa usługi na ePUAP:
Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczącego wykorzystania ciepła Ziemi


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1 i 2.

Tak z uwagami-1 i 2.

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie

 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI PRAWNYMI NIE JEST MOŻLIWE W CHWILI OBECNEJ ZŁOŻENIE ZAŁĄCZNIIKÓW (projekt robót geologicznych) W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.


Zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 196), projekt robót geologicznych przekłada się w dwóch egzemplarzach.