Historia sporządzenia planu MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - FILTROWA Logo

Powierzchnia planu - 11,2 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VI Bronowice

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 10 października 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LVIII/775/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - FILTROWA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 24 października 2012 r., poz. 5248 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 8 listopada 2012 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Obszar znajdujący się w granicach niniejszego planu miejscowego położony jest w Dzielnicy VI Bronowice, obejmuje on tereny Zakładu Uzdatniania Wody "Rudawa" oraz spacerowo - rekreacyjne tereny Młynówki Królewskiej na odcinku pomiędzy ulicami Filtrową i Armii Krajowej. Obszar ten stanowi ważny element systemu zieleni miejskiej Krakowa, będąc zarówno korytarzem ekologicznym oraz miejscem wypoczynku mieszkańców Dzielnicy VI. Celem ochrony całego rejonu Młynówki Królewskiej podjęto inicjatywę kompleksowego objęcia go szeregiem planów miejscowych".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 10 czerwca 2011 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 11 lipca 2011 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 1088/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2012 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 1 czerwca 2012 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 11 czerwca do 9 lipca 2012 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 3 lipca 2012 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 23 lipca 2012 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2159/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 sierpnia 2012 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2462/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 września 2012 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 26 września 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 10 października 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjął uchwałę Nr LVIII/775/12 w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 24 października 2012 r., poz. 5248.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2462/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 września 2012 r.

DRUK NR 908:
- w dniu 26 września 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 10 października 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr LVIII/775/12 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LVII - 26 września 2012 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LVIII - 10 października 2012 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 11 czerwca do 9 lipca 2012 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 3 lipca 2012 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 11 czerwca do 9 lipca 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia z dnia 1 czerwca 2012 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Filtrowa" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XII/128/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Filtrowa" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 11 czerwca do 9 lipca 2012 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- środy: od 13:30 do 15:30,
- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 10:00 do 12:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Młynówka Królewska - Filtrowa" zostanie przeprowadzona w dniu 3 lipca 2012 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2011 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Filtrowa".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od 21 października 2010 r.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XII/128/11 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Filtrowa".
Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek dostępny również na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl/
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik podawczy - pok. 10) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 11 lipca 2011 r.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko /lub nazwę wnioskodawcy/, adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Do wniosku można dołączyć kserokopię wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej z oznaczeniem terenu, którego dotyczy wniosek.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w brzmieniu obowiązującym od 21 października 2010 r.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LVII/775/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Filtrowa":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XII/128/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Filtrowa":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 2462/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 września 2012 r. przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Filtrowa":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Zarządzenie Nr 2160/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Filtrowa":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 1088/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Filtrowa":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 139/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2012 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Filtrowa" (Druk nr 908):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 116/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 14 maja 2012 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Filtrowa":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-14 13:43:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-22 12:38:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-22 10:55:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-22 10:08:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-30 11:02:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-09 13:11:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-16 13:34:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-07 07:57:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 11:05:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-17 12:06:00
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja