Wersja dokumentu z dnia 2020-05-15 08:19:49
Historia sporządzenia planu MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - ZARZECZE Logo

Powierzchnia planu - 30,0 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VI Bronowice

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 24 października 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIX/815/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - ZARZECZE" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2012 r., poz. 5495 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 21 listopada 2012 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Obszar planu miejscowego położony jest na terenie dzielnicy pomocniczej VI Bronowice i stanowi jeden z czterech obszarów wskazanych do sporządzenia planów obejmujących łącznie teren tzw. Młynówki Królewskiej. W sytuacji nasilającej się presji inwestorów w kierunku maksymalizacji zabudowy przedmiotowego obszaru, konieczne jest wprowadzenie takich regulacji prawnych, które pozwolą na zachowanie tego miejsca jako terenów zieleni oraz na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą parku, służącą celom rekreacji i wypoczynku okolicznych mieszkańców".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 10 czerwca 2011 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 11 lipca 2011 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 1087/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2012 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 29 czerwca 2012 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 10 lipca do 7 sierpnia 2012 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu - 16 lipca 2012 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 24 sierpnia 2012 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2527/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 września 2012 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2649/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2012 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 10 października 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 24 października 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LIX/815/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2012 r., poz. 5495.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2649/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2012 r.

DRUK NR 957:
- w dniu 10 października 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 24 października 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr LIX/815/12 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LIII - 28 września 2016 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LIV - 12 października 2016 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK.
(2) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 16 maja do 14 czerwca 2016 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 10 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 2 czerwca 2016 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 19 października do 17 listopada 2015 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 11 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 26 października 2015 r.

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 16 maja do 14 czerwca 2016 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 8 MB)
(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 19 października do 17 listopada 2015 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 10 MB)

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-22 14:29:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-15 08:36:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-15 08:19:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-21 08:12:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-30 10:56:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-09 11:29:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-16 13:46:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-07 07:55:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-16 14:37:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-17 12:01:39
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-08-19 11:53:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-22 10:25:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-11 10:11:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-11 10:11:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-15 11:44:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-16 08:48:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-13 13:30:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-20 15:10:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-22 10:06:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-07 07:53:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-06 11:43:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-31 14:44:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-24 14:44:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-17 10:54:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-17 10:52:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-17 10:51:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-11 14:48:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-11 14:47:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-09-27 11:26:28
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2012-09-18 13:13:48
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2012-09-17 09:55:28
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2012-09-17 09:06:32
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2012-09-17 09:01:13
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2012-08-30 10:52:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-30 10:43:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-01 09:03:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-10 13:45:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-10 09:09:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-10 09:06:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-10 09:04:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-29 11:55:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-29 11:53:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-11 16:02:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-08 12:40:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-24 14:11:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-02 12:53:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-29 15:43:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-11 14:43:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-06 14:56:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-08-23 10:45:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-10 12:00:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-10 11:52:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-10 10:00:10
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2011-06-10 09:38:46
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2011-04-20 12:00:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-04-18 14:39:27
TOMASZ GDULA
 Publikacja