Wersja dokumentu z dnia 2019-04-17 08:24:50

Zadania własne gminy

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (Dz.U. 2019 poz. 506 - tekst jednolity). Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy:

 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

3a) działalności w zakresie telekomunikacji,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11) targowisk i hal targowych,

12) zieleni gminnej i zadrzewień,

13) cmentarzy gminnych,

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,

18) promocji gminy,

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688),

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

 

Zobacz więcej:

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-17 08:24:50
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-06-05 11:17:42
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-20 11:47:12
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-19 11:44:02
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-12 07:44:17
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-02 11:33:05
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-20 10:06:26
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-12 12:01:38
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-10-06 13:18:14
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-05-05 11:43:14
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-29 12:59:44
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-08 13:22:07
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-02-15 08:42:56
WENDEL IWONA - REDAKCJA BIP
 Edycja