Sortuj:  

Przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym

Zbywanie nieruchomości na rzecz osób fizycznych oraz prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

 

 

Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd między jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej

Wygaśnięcie trwałego zarządu

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe

Stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów i własności budynków przez państwowe i komunalne osoby prawne, państwowe i komunalne instytucje kultury

Rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa

Zbywanie nieruchomości na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną na której terenie jest położona

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanych na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą na rzecz osoby, która dzierżawi tę nieruchomość na podstawie umowy zawartej, co najmniej na 10 lat