ZCK-14

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych


Załączniki do procedury:
Wzór wniosku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą przy ul. Rakowickiej 26,31-510 Kraków.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@zck-krakow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, złożonego przez wnioskodawcę - na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Przewidywane kategorie odbiorców danych: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie pisemnej odpowiedzi na wskazany przez Panią/Pana adres. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości przekazania Pani/Panu pisemnej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 Załatw sprawę elektronicznie

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie lub na adres poczty elektronicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, tj. sekretariat@zck-krakow.pl

 

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z wolą wnioskodawcy, może zostać przesłana w formie elektronicznej

za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie lub na podany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

 Sprawę załatwia

Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31- 510 Kraków.

Informacji o podmiocie rozpatrującym udziela Biuro Obsługi Klienta,

tel. 12 619 99 11Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, którego przykładowy wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury.

Przedmiotowy wniosek może zostać złożony w formie ustnej (do protokołu), pisemnej lub elektronicznej i powinien zawierać co najmniej określenie:

1) podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej,

2) danych teleadresowych wnioskodawcy niezbędnych do przesłania odpowiedzi na wniosek,

3) przedmiotu wniosku,

4) sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

 Opłaty

Co do zasady postępowanie o udostępnienie informacji publicznej nie podlega opłacie.

W przypadku gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie poniesie dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, istnieje możliwość pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W takiej sytuacji:

1) w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Zarząd Cmentarzy Komunalnych

w Krakowie wydaje powiadomienie o konieczności wniesienia opłaty w związku

z udostępnieniem informacji publicznej;

2) wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może:

a. uiścić opłatę - wówczas wnioskowana informacja udostępniona jest wnioskodawcy niezwłocznie,

b. zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatruje się ponownie,

c. wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wówczas wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu;

3) wnioskodawca może dokonać opłaty w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie bądź przelewem na rachunek bankowy Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, określając przedmiot opłaty; kasa i numer rachunku bankowego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie wskazane są w powiadomieniu o opłacie;

 Forma załatwienia

1) udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku,

2) decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej,

3) decyzja o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

 Termin załatwienia

1) Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2) W przypadku gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Od wydanych w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej rozstrzygnięć, wnioskodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnoszony do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji:

1) o odmowie udostępnienia informacji publicznej wydanej ze względu na:

a. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, ochronę informacji niejawnych, tajemnicę skarbową, statystyczną i inne tajemnice ustawowo chronione,

b. brak interesu publicznego dla uzyskania przetworzonej informacji publicznej,

2) o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

Wnioskodawca może także wnieść skargę na decyzję określoną w pkt 1) lub 2) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (ul . Rakowicka 10, 31-511 Kraków) bez skorzystania z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, za pośrednictwem Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31- 510 Kraków, w terminie 30 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)Dostępność procedury

Procedura jest dostępna:
- na stronie internetowej ZCK (www.zck-krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

2) Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku.

3) Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona.

4) Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

5) Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest:

 

Podmiot publikujący:
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH
Osoba odpowiedzialna:
PAWEŁ SULARZ - DYREKTOR
Osoba publikująca:
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
Data wytworzenia:
2009-09-30
Data publikacji:
2019-06-14
Data aktualizacji:
2020-01-27