WS-22
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu płatności opłaty naliczonej za usunięcie drzew lub krzewów oraz udzielenia w ten sposób pomocy de minimis dla przedsiębiorcy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 – 15 i art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta Krakowa w celu rozpatrzenia wniosku o rozłożenie kary na raty.

 

3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych ze Swoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pan danych osobowych.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas ww. danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 

8. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi przepis prawa: ustawa o ochronie przyrody i ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.

 

9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 

adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 Sprawę załatwia

Wydział Kształtowania Środowiska, Zgody 2, 31-949 Kraków - Referat Ochrony ZieleniDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek od posiadacza nieruchomości złożony w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o naliczeniu opłaty stała się ostateczna, zawierający:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby posiadacza nieruchomości;

2) informację, której decyzji o naliczeniu opłaty dotyczy wniosek (znak i data wydania decyzji, oznaczenie terenu na którym rosną drzewa lub krzewy będące przedmiotem decyzji);

3) wnioskowaną ilość, wysokość rat oraz termin ich płatności;

4) uzasadnienie zawierające informacje co do faktycznej trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej uiszczenie opłaty w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.

II. Załączniki do wniosku:

1) w przypadku osób fizycznych lub podmiotów dla których ulga nie podlega przepisom o pomocy publicznej: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub inne dokumenty poświadczające sytuację materialną wnioskodawcy;

2) w przypadku przedsiębiorcy:

a) formularz informacji dla przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis (załącznik nr 2 do karty usługi nr WS-22) – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis,

b) formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (załącznik nr 3 do karty usługi nr WS-22) – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

c) oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy oraz zobowiązanie do poinformowania o innej pomocy otrzymanej w trakcie postępowania (załącznik nr 4 do karty usługi nr WS-22) - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

d) arkusz do indywidualnej oceny sytuacji przedsiębiorcy wnioskującego o pomoc de minimis (załącznik nr 5 do karty usługi nr WS-22) lub oświadczenie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach (stanie majątkowym) w związku z ubieganiem się o ulgę jako podmiot wnioskujący o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik nr 6 do karty usługi nr WS-22) – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

e) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości lub oświadczenie, że przedsiębiorca nie jest zobowiązany do ich sporządzania (załącznik nr 7 do karty usługi nr WS-22) – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis,

f) pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy w przypadku działania przez pełnomocnika,

g) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu opłaty wynosi 10 zł.

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO BP S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku z informacją jakiej dotyczy sprawy.

 

NUMER KONTA

 

Opłata skarbowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o rozłożeniu na raty lub o przesunięciu terminu płatności opłaty bądź o odmowie rozłożenia opłaty na raty lub o odmowie przesunięcia terminu płatności opłaty.

 

Zaświadczenie o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

 Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Podstawa prawna

1. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/ 2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1);

2. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/ 2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);

3. rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/ 2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45);

4. art. 87 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.);

5. art. 35, art. 50 § 1, art. 77, art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);

6. część I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044);

7. ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);

8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

9. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, Poz. 810);

10. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U z 2018 r. poz. 350).

 Dostępność procedury
  1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

Procedura dotyczy rozłożenia na raty lub odroczenia na okres do 3 lat opłaty naliczonej za usunięcie drzew lub krzewów (art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody):

Decyzja w sprawie rozłożenia na raty lub odroczenia opłaty jest decyzją uznaniową, wobec powyższego wnioskodawca winien przedstawić niezbędne dokumenty poświadczające sytuacja materialną uniemożliwiającą uiszczenie opłaty w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty za usunięcie drzew lub krzewów stała się ostateczna.

Rozłożenie na raty lub odroczenie opłaty za usunięcie drzew lub krzewów dla przedsiębiorców jest udzieleniem pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest:

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MACIEJ CZAJKA
Data wytworzenia:
2008-08-29
Data publikacji:
2018-09-14
Data aktualizacji:
2019-05-09