WS-111
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie


Załączniki do procedury:
WNIOSEK - formularz
WNIOSEK - druk (pdf)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji o środowisku.

 

 Informujemy, że:

1.Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2.Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat – zgodnie z kategorią BE5, określoną w JRWA, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3.Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5.Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

6.Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi:

 •  Art. 8 - 28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.
 • Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

   

 Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail:iod@um.krakow.pl

 Sprawę załatwia

Wydział Kształtowania Środowiska Os. Zgody 2, 31-949 Kraków, tel. 12-616-8893, 12-616-8892
Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie wg.wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej procedury wraz  z określeniem:

 1. podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,
 2. danych teleadresowych wnioskodawcy,
 3. przedmiotu wniosku,
 4. sposobu lub formy udostępnienia informacji.


Opłaty
 1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów  wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne. 
 2. Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.
 3. Opłaty nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.
 4. Stawki opłat wynoszą odpowiednio:
  1. za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów 5,00 zł
  2. za informację wymagającą wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów 0,50 zł x ilość dodatkowych stron 
  3. za sporządzenie kopii dokumentów lub danych (w formie wydruku lub kserokopii) w formacie 210 mm × 297 mm (A4):
   1. za stronę kopii czarno-białej 0,15 zł
   2. za stronę kopii kolorowej 1,50 zł.
  4. za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:
   1. 297 mm × 420 mm (A3):
    • za stronę kopii czrno - białej 0,30 zł
    • za stronę kopii kolorowej      3,00 zł
   2. 420 mm × 594 mm (A2):
    • za stronę kopii czarno-białej   0,60 zł,
    • za stronę kopii kolorowej        6,00 zł.
   3. 594 mm × 841 mm (A1):
    • za stronę kopii czarno-białej   1,20 zł,
    • za stronę kopii kolorowej        12,00 zł.
   4. 841 mm × 1189 mm (A0)
    • za stronę kopii czarno-białej   2,40 zł,
    • za stronę kopii kolorowej        24,00 zł.
  5. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formie elektronicznej
   1. płyta CD lub DVD opłata nie wyższa niż 1,50 zł
   2. inny nośnik opłata równa kosztowi zakupu nośnika (po uzyskaniu zgody wnioskującego)
   3. Za skanowanie dokumentów 0,10 zł za każdą stronę 
 5. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracjii i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
 6. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu.
 7. Opłatę za udostępnienie informacji o środowisku, po jej ustaleniu przez organ uiszcza się w terminie 14 dni w kasach Urzędu Miasta Krakowa lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu lub przy odbiorze przesyłki.

NUMERY KONT:

• Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

• Opłata za udostępnienie informacji o środowisku - 77 1020 2892 0000 5802 0590 0933Forma załatwienia

Udostępnienie informacji w formie określonej we wniosku albo odmowa udostępnienia informacji - w formie decyzji administracyjnej.Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie  przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków), za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa - w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Od decyzji o odmowie udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje powództwo do sądu powszechnego , w sprawach , o których mowa w art.16 ust 1 pkt 4, pkt 5 i 7 ustawy. Podstawa prawna
 1. Art. 8 - 28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku. (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).
 3. Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

 Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
 2. Wydział Kształtowania Środowiska - Referat Organizacyjno -Prawny i Edukacji Ekologicznej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: