SO-15
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Krakowskie Centrum Świadczeń

 Dodatek mieszkaniowy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu przyznawania osobom uprawnionym dodatków mieszkaniowych.

 

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat,po czym ulegną zniszczeniu.

 3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówZałatw sprawę elektronicznie

BrakSprawę załatwia

Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Dodatków Mieszkaniowych ul. Stachowicza 18, Referat ds. Obsługi Mieszkańców ul. Stachowicza 18 i os. Zgody 2, KrakówObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 1 do procedury).

2. Deklaracja o wysokości dochodu (załącznik nr 2 do procedury).

3. Dokument potwierdzający wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:

 • zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy (załącznik nr 3 do procedury) – dot. osób zatrudnionych na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło.

 • oświadczenie o dochodach (załącznik nr 4 do procedury) – dot. osób uzyskujących dochody m.in. z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc finansową od rodziny/osób trzecich, dobrowolne alimenty.
 • odcinki przekazów pocztowych renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS/KRUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe
 • zaświadczenie/karta zasiłkowa z urzędu pracy – dot. osób pobierających świadczenia z urzędu pracy
 • odcinki przekazów pocztowych/odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty lub zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów, bądź o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego

 • zaświadczenie/decyzja przyznająca świadczenia rodzinne/świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub odcinki przekazów pocztowych – dot. osób pobierających świadczenia rodzinne/świadczenia z funduszu alimentacyjnego spoza gm. Kraków.

 • zaświadczenie/decyzja przyznająca zasiłek stały/pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki /świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – dot. osób pobierających zasiłki stałe/pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki/świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

 • zaświadczenie o wysokości stypendium (dot. wszystkich rodzajów stypendium) lub o nie pobieraniu stypendium – dot. studentów wyższych uczelni.

 • zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości z hektara przeliczeniowego – dot. osób posiadających gospodarstwo rolne.

3. Tytuł prawny do lokalu lub dokument potwierdzający oczekiwanie na przysługujący lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

4. Dokument potwierdzający wysokość opłat mieszkaniowych (np. aneks czynszowy, rachunki) lub wyszczególnienie rodzaju i wysokości wydatków we wniosku przez zarządcę budynku.

5.  Faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (dot. sprzedaży i dystrybucji energii).

6. Dokumenty lub oświadczenie właściciela domu jednorodzinnego o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu (załącznik nr 5 do procedury)– dotyczy domów jednorodzinnych.

7. Kwestionariusz dotyczący ustalenia wartości użytkowej lokalu mieszkalnego – dotyczy wyłącznie najemców lokali mieszkalnych niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, tzw. zasób prywatny (załącznik nr 6 do procedury).

 

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 3-6 należy przedłożyć oryginały tych dokumentów do wglądu (nie dotyczy załączników do niniejszej procedury).

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Krakowskiego Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika uprawnionego do przeprowadzenia wywiadu.

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

5. Zarządzenie Nr 2864/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz w tymczasowych pomieszczeniach wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miejskiej Kraków.

 Dostępność procedury

Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18 i os. Zgody 2, Kraków

Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

1) tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

a) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

b) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

c) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

d) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

e) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

2) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek nie przekracza 175 % kwoty   najniższej    emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

3) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

 

liczba członków gosp. domowego   pow. normatywna   30% przekroczenie pow. normatywnej   50% przekroczenie pow. normatywnej

1 osoba                                            35,00m2                        45,50 m2                                          52,50 m2

2 osoby                                            40,00 m2                       52,00 m2                                          60,00m2

3 osoby                                            45,00 m2                       58,50 m2                                          67,50 m2

4 osoby                                            55,00 m2                       71,50 m2                                          82,50 m2

5 osób                                             65,00 m2                       84,50 m2                                          97,50 m2

6 osób                                             70,00 m2                       91,00 m2                                         105,00 m2

 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

2. W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

 

3. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.

 

4. Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

 

5. Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury.

 

6. Celem weryfikacji uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Stwierdzenie w wyniku wywiadu, że: 1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, lub 2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, skutkuje wydaniem decyzji odmawiającej przyznania świadczenia. Podstawę do wydania decyzji negatywnej stanowi również odmowa złożenia przez wnioskodawcę i innych członków gospodarstwa domowego oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych.

 

7. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę świadczenia, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

 

8. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

 

 

 

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: