SC-22
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu: Sporządzania aktów stanu cywilnego, odpisów, zaświadczeń, prowadzenia ksiąg stanu cywilnego oraz wydawania decyzji administracyjnych, a także sporządzania testamentu allograficznego. Wypełniania obowiązku wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie statystyki publicznej oraz ustawy o ewidencji ludności.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych, na podstawie których realizowane są sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk oraz sporządzania testamentu allograficznego.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówZałatw sprawę elektronicznie

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.Sprawę załatwia

Urząd Stanu Cywilnego, Lubelska 27, 30-003 Kraków,

Referat Archiwum USC dla Dzielnic od I do XIII,

przyjmowanie podań:

• stanowiska ds. archiwum: p. II, pok. 200, tel. 12-616-55-25, fax. 12 616-55-20

• stanowiska ds. archiwum: BOK ul. Wielicka 28a boks 2 i 3, tel. 12 616-56-33; 12 616-56-93; fax. 12 616-55-20

wydawanie zaświadczeń przygotowanych do odbioru w USC:

• stanowisko ds. archiwum: p. I, pok. 105, tel. 12-616-55-09, fax. 12 616-55-20

• stanowiska ds. archiwum: BOK ul. Wielicka 28a boks 2 i 3, tel. 12 616-56-33; 12 616-56-93; fax. 12 616-55-20

Referat USC dla Dzielnic od XIV do XVIII os. Zgody 2, 31-949 Kraków,

• stanowiska ds. archiwum USC: p. III, pok. 328, tel. 12-616-88-58, fax. 12 616-88-24Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wydawanie zaświadczenia dla:

Osoby, której zaświadczenie dotyczy:

a) podanie (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury)

b) dokument tożsamości strony - do wglądu:

• dowód osobisty lub paszport

Warunkiem uzyskania Zaświadczenia o stanie cywilnym jest sporządzony w Rejestrze Stanu Cywilnego akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa).Opłaty

1. Opłata skarbowa od wydania:

zaświadczenia o stanie cywilnym - 38,00 zł.

2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do podania.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Numer konta dla wpłat z zagranicy dla opłaty skarbowej (rozliczenia transgraniczne):

BIC PKO Bank Polski: BPKOPLPW 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

 

3. Przypadki, gdy wydanie zaświadczenia nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej wymienione zostały w art. 2 i w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej. A to m.in. gdy zaświadczenie jest wydane w celu uzyskania świadczeń rodzinnych, socjalnych, do celów szkolnych.Forma załatwienia

1. Zaświadczenie o stanie cywilnym.

2. Decyzja o odmowie wydania zaświadczenia.Termin załatwienia

1. Jeżeli akt stanu cywilnego niezbędny do wydania zaświadczenia znajduje się w rejestrze stanu cywilnego jego wydanie następuje niezwłocznie.

2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Krakowie) wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

3. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

4. Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).

5. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Zaświadczenie o stanie cywilnym.

2. Decyzja o odmowie wydania zaświadczenia.Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Podstawa prawna

1. Art. 44 ust. 1 pkt 3 i Art. 44 ust. 4, Art. 49 ust. 1-3 i Art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

3. Art. 35, art. 57, art. 76a, art. 104, art. 217 - 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wnioski w sprawie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym składane są:

• w siedzibach USC: ul. Lubelska 27, os. Zgody 2, ul. Wielickiej 28a,

• za pośrednictwem poczty: adres do korespondencji - ul. Lubelska 27,

30-003 Kraków,

• za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

2. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.

Może zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

UWAGA! Posiadanie jedynie profilu zaufanego na platformie ePUAP nie jest wystarczające do otwarcia przesłanego dokumentu.

Żądane zaświadczenie może zostać przesłane elektronicznie za pomocą platformy ePUAP, jednak warunkiem odbioru takiego dokumentu jest posiadanie oprogramowania odczytującego dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Zaświadczenie wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być wykorzystane wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

4. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

 

Uwaga!

Od 1 marca 2015 roku rejestr stanu cywilnego jest prowadzony w ogólnopolskim systemie teleinformatycznym. Z uwagi na fakt, iż aplikacja informatyczna nadal jest modyfikowana, w czasie obsługi Klientów mogą wystąpić utrudnienia.