SC-21
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego z wyjątkiem zaświadczenia o stanie cywilnym


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu: Sporządzania aktów stanu cywilnego, odpisów, zaświadczeń, prowadzenia ksiąg stanu cywilnego oraz wydawania decyzji administracyjnych, a także sporządzania testamentu allograficznego. Wypełniania obowiązku wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie statystyki publicznej oraz ustawy o ewidencji ludności.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych, na podstawie których realizowane są sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk oraz sporządzania testamentu allograficznego.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówZałatw sprawę elektronicznie

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.Sprawę załatwia

Urząd Stanu Cywilnego, Lubelska 27, 30-003 Kraków,

Referat Archiwum USC dla Dzielnic od I do XIII,

przyjmowanie podań:

• stanowiska ds. archiwum: p. II, pok. 200, tel. 12-616-55-25, fax. 12 616-55-20

• stanowiska ds. archiwum: BOK ul. Wielicka 28a boks 2 i 3, tel. 12 616-56-33; 12 616-56-93; fax. 12 616-55-20

wydawanie zaświadczeń przygotowanych do odbioru w USC:

• stanowisko ds. archiwum: p. I, pok. 105, tel. 12-616-55-09, fax. 12 616-55-20

• stanowiska ds. archiwum: BOK ul. Wielicka 28a boks 2 i 3, tel. 12 616-56-33; 12 616-56-93; fax. 12 616-55-20

Referat USC dla Dzielnic od XIV do XVIII os. Zgody 2, 31-949 Kraków,

• stanowiska ds. archiwum USC: p. III, pok. 328, tel. 12-616-88-58, fax. 12 616-88-24Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wydawanie zaświadczeń dla:

1. Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna:

a) podanie (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury)

b) prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny:

c) dokument tożsamości strony – do wglądu:

• dowód osobisty lub paszport

 

2. Innych osób, które wykażą interes prawny:

a) podanie (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury),

b) dokument tożsamości - do wglądu:

• dowód osobisty lub paszport

c) dokument wykazujący interes prawny.

 

3. Pełnomocników:

a) podanie (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury),

b) dokument tożsamości pełnomocnika - do wglądu:

• dowód osobisty lub paszport

c) Pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo (druk pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej procedury).

 

Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20 a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

4. Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne z celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

a) podanie (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury),

b) statut organizacji społecznej,

c) dokument wykazujący interes społeczny organizacji.

 

Druk podania stanowiący załącznik nr 1 stosuje się dla stron, które odbierają zaświadczenia w USC w Krakowie, a załącznik nr 2 dla osób uzyskujących zaświadczenia za pośrednictwem poczty.Opłaty

1. Opłata skarbowa od wydania:

a) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - 24,00 zł.

b) zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego - 24,00 zł.

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć odpowiednio do podania lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Numer konta dla wpłat z zagranicy dla opłaty skarbowej (rozliczenia transgraniczne):

BIC PKO Bank Polski: BPKOPLPW 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

 

4. Przypadki, gdy wydanie zaświadczenia nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej wymienione zostały w art. 2 i w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej. A to m.in. gdy zaświadczenie jest wydane w celu uzyskania świadczeń rodzinnych, socjalnych, do celów szkolnych.Forma załatwienia

1. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

2. Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.

3. Decyzja o odmowie wydania zaświadczenia.

4. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.Termin załatwienia

1. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Krakowie) wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

3. Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze

stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

2. Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.

3. Decyzja o odmowie wydania zaświadczenia.Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Podstawa prawna

1. Art. 44 ust.1 pkt.2, art. 44 ust. 4, Art. 45, Art. 50 art. 133 ust.3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

3. Art. 33, art. 35, art. 104, art. 217 - 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.Dostępność procedury


1.Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
2.Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wnioski w sprawie wydania zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego, tj. ksiąg przechowywanych w USC w Krakowie i poza Krakowem, przyjmowane są:

• w siedzibach USC: ul. Lubelska 27, ul. Wielickiej 28a, os. Zgody 2,

• za pośrednictwem poczty: adres do korespondencji - ul. Lubelska 27,

30-003 Kraków,

• w Kancelarii Magistratu: Plac Wszystkich Świętych 3-4,

• za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

2. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

3. Wydawanie Zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego dotyczy:

• Zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;

• Zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

i może zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego stosuje się przepisy ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, z wyłączeniem stosowania przepisów art. 40 § 4 i 5 kpa, w sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula.

5. Zaświadczenie wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być wykorzystane wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

 

Uwaga!

Od 1 marca 2015 roku rejestr stanu cywilnego jest prowadzony w ogólnopolskim systemie teleinformatycznym. Z uwagi na fakt, iż aplikacja informatyczna nadal jest modyfikowana, w czasie obsługi Klientów mogą wystąpić utrudnienia.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: