SC-20
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu: Sporządzania aktów stanu cywilnego, odpisów, zaświadczeń, prowadzenia ksiąg stanu cywilnego oraz wydawania decyzji administracyjnych, a także sporządzania testamentu allograficznego. Wypełniania obowiązku wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie statystyki publicznej oraz ustawy o ewidencji ludności.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych, na podstawie których realizowane są sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk oraz sporządzania testamentu allograficznego.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówZałatw sprawę elektronicznie

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.Sprawę załatwia

Urząd Stanu Cywilnego, Lubelska 27, 30-003 Kraków,

Referat Archiwum USC dla Dzielnic od I do XIII,

o przyjmowanie podań:

- stanowiska ds. archiwum: p. II, pok. 200, tel. 12-616-55-27, fax. 12 616-55-20

- stanowiska ds. archiwum: BOK ul. Wielicka 28a boks 2 i 3, tel. 12 616-56-33;

12 616-56-93; fax. 12 616-55-20

o wydawanie zaświadczeń przygotowanych do odbioru w USC:

- stanowisko ds. archiwum: p. I, pok. 105, tel. 12-616-55-29, fax. 12 616-55-20

- stanowiska ds. archiwum: BOK ul. Wielicka 28a boks 2 i 3, tel. 12 616-56-33;

12 616-56-93; fax. 12 616-55-20

Referat USC dla Dzielnic od XIV do XVIII os. Zgody 2, 31-949 Kraków,

o stanowiska ds. archiwum USC: p. III, pok. 328, tel. 12-616-88-58, fax. 12 616-88-24Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek o wydawanie zaświadczenia dla:

Osoby, której akt dotyczy:

a) pisemny lub w formie dokumentu elektronicznego (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury)

W przypadku gdy wniosek jest składany osobiście, wnioskodawca przedkłada do wglądu dokument stwierdzający tożsamość:

• dowód osobisty lub paszportOpłaty

1. Opłata skarbowa od wydania:

Zaświadczenia zwolnione od opłaty skarbowejForma załatwienia

1. Zaświadczenie o przyjętych sakramentach.

2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.Termin załatwienia

Wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach:

• Niezwłocznie, nie później niż do 7 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Zaświadczenie o przyjętych sakramentach.

2. Decyzja o odmowie wydania zaświadczenia.Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Podstawa prawna

1. Art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

2. Art. 33, 35, 104, 217 - 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.Dostępność procedury


1.Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
2.Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.Informacje dodatkowe dla klienta

1.Podania w sprawie wydania zaświadczenia o przyjętych sakramentach przyjmowane są:

• w siedzibach USC: ul. Lubelska 27, ul. Wielickiej 28a, os. Zgody 2,

• w Kancelarii Magistratu: Plac Wszystkich Świętych 3-4,

• za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

UWAGA: Zaświadczenie o przyjętych sakramentach wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być wykorzystane wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

2. Zaświadczenie o przyjętych sakramentach wydawane jest:

• na wniosek osoby, której wyznaniowy akt stanu cywilnego dotyczy, w celu przedłożenia przy załatwianiu spraw wyznaniowych,

• przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: