SA-25
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa

 


Załączniki do procedury:
wniosek o wydanie zaświadczenia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu uzyskania zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wydania zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Tak, przez platformę ePUAP.Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych Referat Realizacji Spraw CEIDG

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków

pok. nr 313, III piętro, tel. 12 616 5619.

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek - druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.Opłaty

Opłata skarbowa wynosi 17,00 zł. za wydanie zaświadczenia.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa: PKO BP S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub w kasach Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

 

 
Forma załatwienia

Wydanie zaświadczenia dotyczącego działalności gospodarczej przedsiębiorcy figurującego w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

 Termin załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

 Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków), za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa – Wydziału Spraw Administracyjnych (ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków) – w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.Podstawa prawna
  1. Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm. )

 Informacje dodatkowe dla klienta

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć:

  1. w Referacie Realizacji Spraw CEIDG, ul. Wielicka 28a,
  2. w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,
  3. za pośrednictwem poczty pod adres: Wydział Spraw Administracyjnych, Referat Realizacji Spraw CEIDG, ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków,
  4. w wersji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Krakowa (wymagany podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany).