MOPS-40

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (dotyczy osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków)


Załączniki do procedury:
MOPS-40 Wniosek.pdf
MOPS-40 Wniosek.DOC

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Dział Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, tel. 12 616-54-02, e-mail: dr@mops.krakow.plObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1)     Wniosek o dofinansowanie (wzór wniosku stanowi załącznik do procedury).

2)     Wniosek lekarza, pod opieką którego znajduje się osoba niepełnosprawna,
o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (wzór stanowi załącznik do wniosku).

3)     Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

4)     Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

5)     Oryginał aktualnego zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki,
w przypadku osoby niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lat.

 

Dokument wymieniony w pkt. 3), 4) procedury nie będzie wymagany w przypadku gdy wynikający z niego fakt lub jego stan prawny jest znany organowi z urzędu lub jest możliwy do ustalenia w oparciu o: bazę danych Ośrodka, wymianę informacji z innym podmiotem publicznym lub dokumenty urzędowe  przedstawione uprzednio przez wnioskodawcę.

 

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Pisemna informacja o przyznaniu dofinansowania lub odmowie jego przyznania wraz z uzasadnieniem.

 Termin załatwienia

Zgodnie z terminami obowiązującymi w kodeksie postępowania administracyjnego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Oświadczenie wnioskodawcy, że nie ma zaległości wobec PFRON oraz nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1) Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. "a" ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2046 z źn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 z źn. zm.),Informacje dodatkowe dla klienta

1) Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji zawodowej i społecznej połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

2) Turnusu rehabilitacyjnego nie należy utożsamiać z leczeniem uzdrowiskowym - pobytem w sanatorium, częściowo refundowanym przez NFZ.

3) Turnusy rehabilitacyjne ze środków PFRON organizowane są wyłącznie na terenie kraju.

4) Czas trwania turnusów wynosi, co najmniej 14 dni.

5) Osoba niepełnosprawna, której przyznano dofinansowanie, dokonuje wyboru turnusu sama, zgodnie z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

6) Krajowy informator o ośrodkach i organizatorach turnusów posiadających wpis do rejestrów wojewodów udostępniony jest na stronie internetowejempatia.mpips.gov.pl

7) Osoba niepełnosprawna skierowana na turnus rehabilitacyjny, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, jest zobowiązana zabrać ze sobą aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.

8) Dofinansowanie nie może obejmować kosztów uczestnictwa w turnusie, który odbył się przed przyznaniem środków finansowych.

9) Dofinansowanie przekazywane jest bezpośrednio wybranemu organizatorowi, a nie wnioskodawcy.

10)Kwota przekazywanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o zasady rozpatrywania wniosków wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dany rok.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest:

 

Podmiot publikujący:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRAMARZ - DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Osoba publikująca:
KAMIL CIEŚLA
Data wytworzenia:
2007-12-27
Data publikacji:
2007-12-27
Data aktualizacji:
2017-12-19