MOPS-4

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Poradnictwo specjalistyczne: prawne i psychologiczne, MOPS-4, MOPS

 


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie bez względu na miejsce zamieszkania osoby zwracającej się o pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego:

1) Filia nr 1 os. Teatralne 24, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 643‑07‑06,

e‑mail: f1@mops.krakow.pl,

2) Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 39, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24,

e‑mail: f2@mops.krakow.pl,

3) Filia nr 3 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 257-00-07, fax: 12 257‑00‑08,

e‑mail: f3@mops.krakow.pl,

4) Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78,

e‑mail: f4@mops.krakow.pl,

5) Filia nr 5 ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75,

e‑mail: f5@mops.krakow.pl,

6) Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74,

e‑mail: f6@mops.krakow.pl,

7) Filia nr 7 al. Słowackiego 46, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20,

e‑mail: f7@mops.krakow.pl,

8) Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27 (II piętro), tel.: 12 659-12-68, fax: 12 651-21-60,

e‑mail: f8@mops.krakow.pl,

9) Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09, fax: 12 644-80-34,

fax: 12 643‑07‑06, e‑mail: f9@mops.krakow.pl.Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Dokumentacja dotycząca sprawy, z którą osoba zwraca się o poradę lub pomoc w jej załatwieniu – zgodnie z ustaleniami pracownika świadczącego poradnictwo specjalistyczne.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

1) Porada prawna – informacja mająca zastosowanie w konkretnej sprawie, oparta na materiałach przekazanych przez klienta;

2) Pomoc w sporządzeniu projektu pisma procesowego, innego pisma.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, w terminie ustalonym ze stroną, umożliwiającym skuteczną pomoc w sprawie.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Dokument według wzoru stanowiącego załącznik określony w sekcji 2 procedury.Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.


Podstawa prawna

1)      Art.19 pkt 2, art. 46 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.);

2)      Art. 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 20 września 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód;

2) Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów;

3) Pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego może zostać udzielona w szczególności z powodu: bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zagrożenia trwałości rodziny, ubóstwa, niepełnosprawności, sieroctwa, bezdomności i zagrożenia bezdomnością, przemocy i zagrożenia przemocą w rodzinie lub środowisku klienta, potrzeby ochrony macierzyństwa, wielodzietności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem statusu uchodźcy i w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

4) Informację o sposobie załatwiania sprawy można otrzymać w Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, w których świadczone jest prawne poradnictwo specjalistyczne.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: