MOPS-36

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków


Załączniki do procedury:
MOPS 36 wniosek.DOCX
MOPS 36 wniosek.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 9, ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.     Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO): TYLDA Sp. z o.o., ul. Podgórna 43c, 65-213 Zielona Góra – asysta techniczna w zakresie oprogramowania obsługi zadań PFRON.

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od rozpatrzenia wniosku, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym Pani/Pan wniosek został rozpatrzony, z zastrzeżeniem pkt 4.

4.     W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dokumentacji decyzją Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie do kategorii archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez okres 25 lat, liczony analogicznie, jak w pkt 3, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Narodowego.

5.     W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.     Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1.     dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2.     sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO);

3.     usunięcia Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 17 RODO).

7.     Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

10.   Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości przyznania dofinansowania.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia
Dział Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, tel. 12 616-53-54, 12 616-54-04,  e-mail: dr@mops.krakow.pl


Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o dofinansowanie (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do procedury).

2) Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

3) Faktura VAT zapłacona gotówką lub faktura VAT z przedłużonym terminem płatności, nie krótszym niż 60 dni lub faktura proforma. Faktura musi zawierać informacje o: - całkowitym koszcie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środka pomocniczego,  - kwocie opłaconej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,  - limicie cenowym, - wymaganym udziale własnym wnioskodawcy. Faktura ma być wystawiona na: a) wnioskodawcę, b) rodzica lub przedstawiciela ustawowego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup (w przypadku małoletniego dziecka), c) opiekuna prawnego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej).

4) Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie (dotyczy faktur VAT). W przypadku faktur proforma kopia zlecenia potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

5) Kopia (oryginał do wglądu) „Karty potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie” (jeżeli wniosek dotyczy takich wyrobów np. pieluchomajtek, cewników, worków stomijnych).

6) Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

7) Oryginał aktualnego zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki, w przypadku osoby niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej w wieku 18-24 lat (dotyczy dofinansowania do aparatów słuchowych).

 

Dokumenty wymienione w pkt. 2), 6) i  7) procedury nie będą wymagane w przypadku gdy wynikające  z nich fakty lub stan prawny są znane organowi z urzędu lub są możliwe do ustalenia w oparciu o: bazę danych Ośrodka, wymianę informacji z innym podmiotem publicznym lub dokumenty urzędowe przedstawione uprzednio przez wnioskodawcę.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Zgodnie z terminami obowiązującymi w kodeksie postępowania administracyjnego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Oświadczenie wnioskodawcy, że nie ma zaległości wobec PFRON oraz nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy. Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu który wydał decyzję. Podstawa prawna

1) Rozporządzenie nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  
2) Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. "c" ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz. U. 2018 poz. 511 z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 926 z późn. zm.),
4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Wysokość miesięcznego dochodu należy obliczyć w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych, za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Dochód dzieli się przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym. O dofinansowanie zaopatrzenia  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty: a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Przeciętne wynagrodzenie ogłaszane jest w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  2) Wnioski o dofinansowanie można składać: a) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14, b) w siedzibach Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

- Filia nr 1 os. Teatralne 24, tel.12 430-45-46, - Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 39, tel. 12 636-77-98, - Filia nr 3 ul. Rzeźnicza 2, tel.12 257-00-07, - Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel. 12 425-75-64, - Filia nr 5 ul. Praska 52, tel. 12 269-05-54, - Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel. 12 423-23-15, - Filia nr 7 al. Słowackiego 46, tel. 12 632-00-22, - Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27, tel. 12 659-12-86, - Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel. 12 644-80-34, c) w Dziale Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie os. Teatralne 24, dla osób bezdomnych przebywających na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, tel. 12 642-25-86. 3) Dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o zasady rozpatrywania wniosków wprowadzane zarządzeniem Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dany rok. 4) Dofinansowanie nie przysługuje, gdy artykuły (przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze) zostały nabyte przez osobę zainteresowaną przed dniem uzyskania stosownego orzeczenia, czyli przed dniem uznania danej osoby za niepełnosprawną. 

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: