KZ-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Pozwolenie na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych/ tablic reklamowych/ urządzeń reklamowych/ napisów


Załączniki do procedury:
wniosek do procedury KZ-4

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane  Pani/Pana dane osobowe jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, opinii konserwatorskich, zaleceń konserwatorskich, przyjmowania zgłoszeń.

 

Informujemy, że:

  1. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy ,dla potrzeb której dane te zostały zebrane. Dane będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

  3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem swoich danych, do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  4. Odbiorcą danych osobowych jest wyłącznie podmiot upoważniony na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiot uprawniony do wglądu w akta postępowania.

  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

  6. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi wszczęcie i prowadzenie sprawy z Pani/Pana wniosku bądź uniemożliwi stronie zapewnienie czynnego udziału w postępowaniu zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

  7. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z przepisami wykonawczymi.

Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Adres e-mail: iod@um.krakow.pl

Adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Biskupia 18, 31-144 Kraków, tel. 12 616 65 00Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, zawierający:

1)        imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,

2)        wskazanie zabytku z uwzględnieniem jego położenia (oznaczenie działki w ewidencji gruntów, numer posesji),

3)        wskazanie przewidywanego terminu usunięcia z zabytku tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów,

4)        wskazanie przewidywanego terminu usunięcia z zabytku urządzeń technicznych, jeśli ich umieszczenie na zabytku jest tymczasowe,

5)        wskazanie numeru księgi wieczystej - o ile jest założona - w przypadku składania wniosku o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów

Załączniki do wniosku

1)        dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego, do korzystania z zabytku nieruchomego, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem,

2)        oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem,

3)        projekt umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów z uwzględnieniem ich lokalizacji na elewacji (zwymiarowany, w skali 1:50, detal – w skali 1:20),

4)        pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez przedstawiciela.

 

Dokumenty winny być przedłożone w oryginale. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez podmiot, który go wytworzył lub przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym. Na żądanie strony, zgodność odpisu dokumentu z oryginałem poświadczyć może także upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie.Opłaty

1.         Opłata skarbowa:

1)    od wydania pozwolenia wynosi 82 zł,

2)        od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2.        Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku PKO BP na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty opłaty skarbowej z informacją jakiej sprawy dotyczy należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Pozwolenie lub odmowa wydania pozwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na umieszczanie na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów.Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nieobligatoryjna doradcza opinia Plastyka MiastaTryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, ul. Biskupia 18, 31-144 Kraków w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Podstawa prawna

1. Art. 36 ust. 1 pkt 10 i ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków 

4. Porozumienie pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

6. Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto Dostępność procedury

1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Miejski Konserwator Zabytków może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku zawierającego braki formalne. Jeżeli w terminie określonym w wezwaniu wniosek nie zostanie uzupełniony, pozostanie bez rozpoznania.

2. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3. Pozwolenie może określać warunki polegające na obowiązku:

a. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tej czynności,

b. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia umieszczania na zabytku urządzeń technicznych/ tablic reklamowych/ urządzeń reklamowych/ napisów,

c. niezwłocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie umieszczania na zabytku urządzeń technicznych/ tablic reklamowych/ urządzeń reklamowych/ napisów,

d. podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

5. Osobą uprawnioną do osobistego odbioru decyzji administracyjnej jest wyłącznie strona postępowania (strona upoważniona przez pozostałe strony w razie wielości stron), przedstawiciel strony lub jej pełnomocnik, pełnomocnik do doręczeń.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: