KZ-13
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu*)


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane  Pani/Pana dane osobowe jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, opinii konserwatorskich, zaleceń konserwatorskich, przyjmowania zgłoszeń.

 

Informujemy, że:

 1. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której dane te zostały zebrane. Dane będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

 3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem swoich danych, do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Odbiorcą danych osobowych jest wyłącznie podmiot upoważniony na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiot uprawniony do wglądu w akta postępowania.

 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 6. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi wszczęcie i prowadzenie sprawy z Pani/Pana wniosku bądź uniemożliwi stronie zapewnienie czynnego udziału w postępowaniu zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 7. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z przepisami wykonawczymi.

Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Adres e-mail: iod@um.krakow.pl

Adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Biskupia 18, 31-144 Kraków, tel. 12 616 65 00

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew przez właściciela nieruchomości, zawierające (formularz stanowi załącznik do procedury):

 1.  imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
 2. oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu, jednostki ewidencyjnej zgodnie z ewidencją gruntów, usytuowanie na terenie Krakowa – nazwa ulicy/osiedla, numer posesji;

 3. oświadczenie, że drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Załączniki do wniosku: 

 1. Pełnomocnictwo, jeżeli Wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela.

 2. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Lokalizacja powinna sporządzona w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie przedmiotowego drzewa w terenie.

 Opłaty
 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku PKO BP na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

   

  NUMER KONTA – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Sprzeciw (w formie decyzji administracyjnej) na usunięcie drzew lub brak stanowiska organu (oznaczający zgodę organu) albo zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.Termin załatwienia

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia organ winien dokonać oględzin. Bieg terminu do dokonania oględzin przerywa wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia w przypadku złożenia dokumentów, które są niekompletne. W terminie 14 dni od dnia oględzin organ może wnieść sprzeciw.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z oględzin w terenieTryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, ul. Biskupia 18, 31-144 Kraków w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Podstawa prawna

1. Art. 83 ust. 1, 83a ust 1, 83f ust. 1 pkt 3a, ust. 4 – 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

3. Art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

4. Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Kraków z dnia 11 maja 2010 roku. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dostępność procedury

1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

 Informacje dodatkowe dla klienta

Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa należy dokonać, jeżeli obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

 2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

 3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.  

   

UWAGA!

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu wpisanego do rejestru zabytków może nastąpić po uzyskaniu decyzji (zezwolenia/ braku sprzeciwu) wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz decyzji (pozwolenia) wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

W związku z tym załatwienie danej sprawy dotyczącej usunięcia drzew lub krzewów wymaga złożenia odrębnych kompletów dokumentów:

 • w zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zgodnie z procedurą:

  • KZ-9 o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

   lub

  • KZ-13 zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

ORAZ

 • w zakresie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z procedurą:

  • KZ-8 o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.

   lub

  • KZ-14 o wydanie pozwolenia podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: