KM-6
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego


Załączniki do procedury:
Formularz wniosku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych, 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od daty zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Złożenie wniosku elektronicznego [TUTAJ]Sprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referaty Rejestracji Pojazdów

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego [dostępny tutaj]

II. Załączniki do wniosku:

 

1) Dotychczasowy dowód rejestracyjny.

2) Karta pojazdu, jeżeli była wydana (konieczność dostarczenia najpóźniej przy odbiorze wtórnika w celu umieszczenia adnotacji urzędowej).

3) Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, wydane przez stację kontroli pojazdów, określające termin następnego badania technicznego pojazdu (jeżeli wymiana następuje z powodu braku miejsca na wpis terminu następnego badania technicznego do dowodu rejestracyjnego).

4) Potwierdzenie wniesienia opłat.

5) Dokument określający tożsamość:

   a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby

prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

   b) przedstawiciela.

6) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

7) Pełnomocnictwo [wzór pełnomocnictwa pkt. 4 f] dla osoby załatwiającej sprawę w przypadku działania przez przedstawiciela - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

 

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

8) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

 Opłaty

1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata za wydanie:

    a) 54,00 zł dowód rejestracyjny + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    b) 18,50 zł pozwolenie czasowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna.

3) Wpłat można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.

4) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

 

NUMER KONTA:

Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:

92 1020 2892 2274 3035 0000 0000

Opłata skarbowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego.Termin załatwienia

1) Niezwłocznie po otrzymaniu dowodu rejestracyjnego od producenta.

2) Sprawdź status dokumentu – zapraszamy po odbiór jeżeli dokument uzyska status "Dokument do odbioru w urzędzie":

    https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

 

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 poz.602 wybierz tekst ujednolicony) wraz z przepisami wykonawczymi.Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców.

2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824)Informacje dodatkowe dla klienta

1) W celu umożliwienia poruszania się pojazdem przez okres oczekiwania na wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący zwraca dotychczasowy dowód rejestracyjny wraz z zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym lub na wniosek właściciela pojazdu wydaje pozwolenie czasowe.

2) Przy odbiorze nowego dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu zwraca dotychczasowy dowód lub pozwolenie czasowe.

3) Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo lub oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.

4) Odbiór z paczkomatu Urząd24 jest możliwy tylko w przypadku wcześniejszym złożeniu kompletu wymaganych dokumentów w UMK.

5) Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.