KM-5
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu na wniosek właściciela pojazdu


Załączniki do procedury:
Formularz wniosku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych, 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od daty zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Złożenie wniosku elektronicznego [TUTAJ]Sprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referaty Rejestracji PojazdówDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, karty pojazdu [wzór tutaj].

II. Załączniki do wniosku:

 

1) W przypadku zniszczenia dowodu: rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu w stopniu powodującym jego nieczytelność – zniszczony blankiet dokumentu.

2) W przypadku utraty: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego– oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego. W przypadku utraty karty pojazdu oświadczenie o utracie karty pojazdu składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

3) Przy wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego wymagana będzie karta pojazdu, jeżeli była wydana (konieczność dostarczenia najpóźniej przy odbiorze wtórnika w celu umieszczenia adnotacji urzędowej).

4) Dowód rejestracyjny (dotyczy wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu).

5) W przypadku utraty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją – potwierdzenie od producenta lub importera, że karta została wydana.

6) Zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji w przypadku utraty karty pojazdu przed ponowną rejestracją pojazdu.

7) W przypadku braku w Centralnej Ewidencji Pojazdów informacji o następnym terminie badania technicznego – zaświadczenie lub odpis z rejestru badań technicznych pojazdów określające termin następnego badania technicznego.

8) Potwierdzenie wniesienia opłat.

9) Dokument określający tożsamość:

a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

b) przedstawiciela.

10) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

11) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo [wzór pełnomocnictwa pkt. 4 f] dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

12) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

 Opłaty

1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata za wydanie:

a) 54 zł dowód rejestracyjny + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

b) 18,50 zł pozwolenie czasowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

c) 75 zł kartę pojazdu + 0,50 zł opłata ewidencyjna.

3) Wpłat można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.

4) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule opłaty numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

 

NUMERY KONT:

Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:

92 1020 2892 2274 3035 0000 0000

 

Opłata skarbowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

1) Wydanie wtórnika pozwolenia czasowego lub dowodu rejestracyjnego.

2) Wydanie wtórnika karty pojazdu oraz dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.Termin załatwienia

1) Wydanie pozwolenia czasowego lub wtórnika następuje niezwłoczne na stanowisku obsługi.

2) Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu następuje niezwłocznie po ich otrzymaniu od producenta.

3) Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru

     https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 poz.602 wybierz tekst ujednolicony) wraz z przepisami wykonawczymi.Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców.

2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824)

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Jeżeli organ rejestrujący posiada informację o terminie następnych badań technicznych to zaświadczenie lub odpis z rejestru badań technicznych pojazdów określające termin następnego badania technicznego pojazdu nie są wymagane.

2) Odbiór z paczkomatu Urząd24 jest możliwy tylko w przypadku wcześniejszym złożeniu kompletu wymaganych dokumentów w UMK.

3) Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.