KM-42
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy


Załączniki do procedury:
wniosek
Pełna treść procedury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat od momentu wykreślenia wpisu z ewidencji, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej,

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, boks 80

tel. 12-616-9159, 12-616-9160, 12-616-9065, faks 12-616-9162.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek [dostępny tutaj] o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy.

2) Załączniki do wniosku:

    a) wykaz wszystkich pojazdów zawierających następujące informacje:

    - markę, typ,

    - rodzaj/przeznaczenie,

    - numer rejestracyjny,

    - numer VIN,

    - wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,

    b) potwierdzenie wniesienia opłat.Opłaty

1) - za zmianę zaświadczenia - 25 zł,

    - za każdy wypis z zaświadczenia - 10 zł,

    - za każdy wypis z zaświadczenia, w przypadki zgłoszenia kolejnego pojazdu niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia - 100 zł.

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMERY KONT:

Opłata skarbowa: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

Opłata za zmianę zaświadczenia i wypisu/ów: 78 1020 2892 0000 5302 0590 0966.Forma załatwienia

1) Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu lub wypisów z zaświadczenia, w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych pojazdów samochodowych.

2) Odmowa wydania zaświadczenia na potrzeby własne oraz wypisu lub wypisów z zaświadczenia w drodze postanowienia.Termin załatwienia

Niezwłocznie w przypadku gdy sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie dłużej niż 7 dni od daty otrzymania wszystkich dokumentów konicznych do rozpatrzenia wniosku.Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.Podstawa prawna

1) Art. 8 ust. 2 pkt 1-4 i 6, ust. 3 pkt 5 oraz art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

3) § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia

4) § 24 ust. 3, 4, 5 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

5) Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

6) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczneDostępność procedury

1) Kraków al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne boks 80.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=69213Informacje dodatkowe dla klienta

1) Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który wydał zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wszelkich zmian danych – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

3) Jeżeli zmiany, obejmują dane zawarte w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zaświadczenia.